Η Εταιρία με την επωνυμία «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι με την από 22.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που ελήφθη δυνάμει της από 10.03.2022 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (“Stock Options”) σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση. Κατόπιν αυτού, στην από 02.02.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα Ευρώ (Ευρώ 25.530,00) με την έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατό (85.100) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30. Μετά την αύξηση του κεφαλαίου, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ (Ευρώ 3.170.310) διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες (10.567.700) άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ.

Την 16.02.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4031031, η με αριθμό πρωτοκόλλου 3221655 απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 02.02.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η πιστοποίηση της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου διαπιστώθηκε με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την από 19.02.2024 απόφαση του βάσει της από 19.02.2024 έκθεσης της εταιρίας με την επωνυμία «tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές A.E» και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 21.02.2024 µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4034966.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 29.02.2024, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατό (85.100) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προκύπτουν σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.
Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρίας, ορίζονται τα εξής:

Οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ορίζεται η 5η Μαρτίου 2024.
Από την ίδια ημερομηνία, οι ανωτέρω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.