Την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της Lamda Development για τη δημόσια προσφορά, καθώς και τη διαγραφή των μετοχών των εταιρειών Νίκας και Καραμολέγκος αποφάσισε στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

– Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας “LAMDA DEVELOPMENT S.A.” για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση νέων, κοινών, ανώνυμων, άυλων ομολογιών της στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

– Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

– Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου της εταιρίας “ALLIANZ SE” σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της εταιρίας “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”

– Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

– Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας “ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

– Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €3.000 στην εταιρία “CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” για παράβαση των διατάξεων α) του άρθρου 24 του ν. 4514/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9, 46 και 50 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε.) 2017/565, β) του άρθρου 16 του ν.4514/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 1/808/7.2.2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και γ) του άρθρου 25 του ν.4514/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε.) 2017/565, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.