Την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης έφερε η νέα χρονιά για την Χαλυβουργία Ελλάδος, γεγονός που δίνει στη μεγαλύτερη σήμερα χαλυβουργία της χώρας, συμφερόντων της οικογένειας Μάνεση, βαθιά «ανάσα», κλειδώνοντας ταυτόχρονα την αναπτυξιακή προοπτική της.

Μετά από πολυετείς διεργασίες, οι οποίες οδήγησαν στη Συμφωνία Εξυγίανσης για την αντιμετώπιση του υπέρογκου δανεισμού του Ομίλου, το τελευταίο επεισόδιο, όπως αποκαλύπτει το newmoney.gr, γράφτηκε λίγο πριν την εκπνοή του 2023.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, στις 6 Νοεμβρίου 2023, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Βασίλη Γκούμα, αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τις 28 Νοεμβρίου 2023 με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεως «δυνάμει των προβλέψεων της υπ’ αριθμ. 242/2022 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε την 15.06.2022 και με την οποία επικυρώθηκε ως προς όλους τους όρους της η από 27.10.2021 Συμφωνία Εξυγίανσης της Εταιρείας με τους πιστωτές της».

Παράλληλα, αποφάσισε τη σύνταξη έκθεσης για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εφαρμογής των ρυθμίσεων της Συμφωνίας Εξυγίανσης η εταιρεία «ΑΝΚΟ Συμμετοχών Μ.Α.Ε.» θα αναλάβει, με στερητική αναδοχή χρέους την πλήρη αποπληρωμή οφειλής ύψους 52.000.000 ευρώ της Χαλυβουργίας Ελλάδος προς την Galaxy IV.

Ένεκα της εν λόγω αναδοχής χρέους θα δημιουργηθεί ισόποση υποχρέωση της Εταιρείας έναντι της ΑΝΚΟ Α.Ε. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους όρους Συμφωνίας Εξυγίανσης, η Χαλυβουργία Ελλάδος θα κεφαλαιοποιήσει την προαναφερθείσα υποχρέωση ύψους 52.000.000 ευρώ προς την ΑΝΚΟ Α.Ε. Η κεφαλαιοποίηση αυτή θα πραγματοποιηθεί με αύξηση κεφαλαίου και συμψηφισμό της εν λόγω απαίτησης της ΑΝΚΟ Α.Ε. κατά της Εταιρείας και έκδοση νέων μετοχών.

Αποτέλεσμα της ανωτέρω κεφαλαιοποίησης της απαίτησης της ΑΝΚΟ Α.Ε., σύμφωνα πάντοτε με τις προβλέψεις της Συμφωνίας Εξυγίανσης, είναι να καταστεί η ΑΝΚΟ Α.Ε. μέτοχος της Χαλυβουργίας Ελλάδος κατά ποσοστό 35% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

«Προς εκτέλεση, λοιπόν, των προβλέψεων της Συμφωνίας Εξυγίανσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, και δεδομένου, ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση δια συμψηφισμού απαίτησης τρίτου νομικού προσώπου (ΑΝΚΟ Α.Ε.), το οποίο και θα καταστεί εξ αυτής της αποφάσεως, μέτοχος της Εταιρείας με συγκεκριμένο ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου, κρίνεται επιβεβλημένο και απολύτως δικαιολογημένο να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του συνόλου των υφισταμένων μετόχων», όπως τονίζεται στο σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. της Χαλυβουργίας Ελλάδος.

Ποια είναι η ΑΝΚΟ Συμμετοχών

Η ΑΝΚΟ Συμμετοχών, που γίνεται μέτοχος της Χαλυβουργίας Ελλάδος με ποσοστό 35%, αποτελεί «συνδεδεμένη εταιρεία» με τον Όμιλο της οικογένειας Μάνεση, ενώ επικεφαλής της είναι ο Δημήτριος Λεβέντης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Χαλυβουργίας Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, η ΑΝΚΟ Συμμετοχών συστάθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2021 με μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ, σκοπό τις «δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding)» και μοναδική μέτοχο την Incomin Βιομηχανική Εμπορική Μετάλλων και Επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρεία, στην οποία Πρόεδρος είναι επίσης ο Δημήτριος Λεβέντης.

Τόσο η ΑΝΚΟ Α.Ε., όσο και η Incomin Α.Ε. εδρεύουν στο ίδιο κτίριο με την Χαλυβουργία Ελλάδος, επί της οδού Όθωνος στην Κηφισιά. Η ΑΝΚΟ Συμμετοχών περιλαμβανόταν στη Συμφωνία Εξυγίανσης, ενώ ο ρόλος της «φωτιζόταν» και από τα αναφερόμενα στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Χαλυβουργίας Ελλάδος για τη χρήση του 2022.

Συγκεκριμένα εκεί σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι «ποσό 193.180.917,59 ευρώ που αναταξινομήθηκε από τα βραχυπρόθεσμα δάνεια καθώς και ποσό 18.760.452,59 ευρώ που αναταξινομήθηκε από τους προϋπολογιστικούς τόκους δανείων στις υποχρεώσεις σχετιζόμενες με στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται προς πώληση, δε θα υφίστανται ως υποχρεώσεις της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του Ασπροπύργου.

Εκ του ανωτέρω ποσού των δανειακών υποχρεώσεων ύψους 211.941.379,18 ευρώ, ποσό 52.000.000 με πιστώτρια την Gaxaly IV θα αναληφθεί με εγγύηση της εταιρείας από τη συνδεδεμένη εταιρεία ΑΝΚΟ Συμμετοχών Α.Ε., η οποία θα κεφαλαιοποιήσει την απαίτησή της αποκτώντας το 35% των μετοχών της εταιρείας όπως προβλέπεται στη Συμφωνία Εξυγίανσης».

Επίσης, όπως τονίζεται, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης στην Χαλυβουργία Ελλάδος ως υποχρέωση θα παραμείνουν:

  • Ομολογίες συνολικού ποσού 100 εκατ. ευρώ που θα κατέχονται από την Gaxaxy IV και θα παραμείνουν ως υποχρέωση της εταιρείας έναντι του ομολογιούχου. Από τις εν λόγω ομολογίες ποσό 5,4 εκατ. ευρώ αφορά βραχυπρόθεσμο δανεισμό.
  • Ομολογίες συνολικού ποσού 35 εκατ. ευρώ που θα κατέχονται από την Gaxaxy IV και θα παραμείνουν ως υποχρέωση της εταιρείας έναντι του ομολογιούχου.

Έτσι, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της Χαλυβουργίας Ελλάδος διαμορφώνεται σε 129,6 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τον βραχυπρόθεσμο, ύψους 16,7 εκατ. ευρώ, ο συνολικός δανεισμός ανέρχεται πλέον σε 146,3 εκατ. ευρώ.

Η Συμφωνία Εξυγίανσης

Ο Όμιλος κατέθεσε στις 29 Οκτωβρίου 2021 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης με τους πιστωτές της, η οποία συζητήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2022 και επικυρώθηκε από το δικαστήριο στις 15 Ιουνίου 2022.

Η Συμφωνία Εξυγίανσης έκλεισε στις 27 Οκτωβρίου 2021 με πιστωτές που εκπροσωπούν το 75,8% του συνόλου των απαιτήσεων και το 99,9% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Χαλυβουργία Ελλάδος είχε στα τέλη του 2021 καθαρό δανεισμό της τάξης των 336 εκατ. ευρώ. Καταλυτικό ρόλο στο σχέδιο εξυγίανσης διαδραμάτισε το αμερικανικό fund H.I.G. Capital που εξαγόρασε τα μισά εξ αυτών από τις τράπεζες Eurobank, Πειραιώς και Εθνική, με την Alpha Bank να παραμένει ο έτερος βασικός πιστωτής με τα υπόλοιπα 170 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι επί των ακινήτων της Χαλυβουργίας Ελλάδος υπάρχει προσημείωση υποθήκης συνολικού ποσού 320 εκατ. ευρώ προς εξασφάλιση των ομολογιούχων δανειστών του ομολογιακού δανείου ύψους την 31/12/2022, 328,2 εκατ. ευρώ, που εκδόθηκε από την εταιρεία στις 12/12/2013.

Στα ακίνητα της Χαλυβουργίας Ελλάδος περιλαμβάνονται αυτό του Ασπροπύργου, στο 17ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, η μονάδα του Βελεστίνου (Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου) στο 12ο χλμ της Εθνικής Οδού Βόλου-Λάρισας, η μονάδα του Βόλου (Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου) στο 4ο χλμ της Εθνικής Οδού Βόλου-Λάρισας καθώς και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Το «κλειδί» για την επίτευξη της συμφωνίας ήταν οι κλειστές εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, που το H.I.G μετατρέπει σε logistics center. Το ακίνητο αυτό, έκτασης 290 στρεμμάτων, βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία και διαθέτει πρόσβαση στη θάλασσα με εξασφαλισμένη άδεια για νέα λιμενική υποδομή.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις για το 2022 «με την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης με τους πιστωτές η υλοποίηση της οποίας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023, με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ακινήτου του Ασπροπύργου, η εταιρεία αναδιαρθρώνει το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της διασφαλίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξή της. Επιπλέον, έχει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για τις τρέχουσες ανάγκες της με αποτέλεσμα να θεωρούμε ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις συνθήκες της ενεργειακής κρίσης».

Σε φάση ανάκαμψης

Μετά τη ρύθμιση του υπέρογκου δανεισμού, η εταιρεία έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, με επίκεντρο το συγκρότημα του Βόλου, το οποίο περιλαμβάνει το Χαλυβουργείο Βελεστίνου, έκτασης 265.000 τ.μ., και ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας σε ημιέτοιμο προϊόν (μπιγιέτα) άνω των 700.000 τόνων και το Ελασματουργείο & Εργοστάσιο Πλεγμάτων Βόλου συνολικής έκτασης 145.000 τ.μ., και ετήσιας δυναμικότητας σε τελικά προϊόντα άνω των 600.000 τόνων.

Ήδη κατά την τελευταία τριετία ο Όμιλος της Χαλυβουργίας Ελλάδος βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης. Στη χρήση του 2021 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 284,36 εκατ. ευρώ από 184,52 εκατ. ευρώ το 2020 σημειώνοντας άνοδο κατά σχεδόν 100 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 12,3 εκατ. ευρώ (έναντι 6,18 εκατ. ευρώ).

Στη χρήση του 2022 ο τζίρος αυξήθηκε περαιτέρω στα 333,34 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης της τιμής του σιδήρου, αλλά και του όγκου των πωληθέντων, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια στο τελικό αποτέλεσμα κατεγράφησαν κέρδη (μετά φόρων) ύψους 24,84 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, από τον Οκτώβριο του 2022, αποφασίστηκε η διεύρυνση του σκοπού της επιχείρησης, που περιλαμβάνει πλέον και τη δραστηριοποίηση στην αγορά ενέργειας.

Έτσι, πέραν της core δραστηριότητας (της παραγωγής και επεξεργασίας σιδήρου, προϊόντων σιδήρου και άλλων μετάλλων), προβλέπεται η παραγωγή, η εμπορία, η προμήθεια, η μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και εν γένει καυσίμων (στερεά, υγρά και αέρια), συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας συναλλαγών σε σχέση με δικαιώματα εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και με φυσικό αέριο, η εισαγωγή και εξαγωγή, απόκτηση και μεταβίβαση ηλεκτρικής ενέργειας και εν γένει καυσίμων, η συμμετοχή στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.

Η ιστορία από το 1938 και η κρίση

Η ιστορία του Ομίλου ξεκινάει από το μακρινό 1938 όταν ιδρύθηκε η Ελληνική Χαλυβουργία, η πρώτη βιομηχανία χάλυβα στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας, με σίδερα της οποίας χτίστηκε το ιστορικό οχυρό Ρούπελ στη Μακεδονία. Το 1951, η παραγωγική μονάδα μεταφέρθηκε από το πρώτο εργοστάσιο της οδού Πειραιώς, στον ιδιόκτητο βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο.

Παράλληλα, το 1963 ιδρύθηκε ο έτερος πυλώνας της Χαλυβουργίας Βόλου, που το 1974 μετονομάστηκε σε Χαλυβουργία Θεσσαλίας και ξεκίνησε τη λειτουργία του εργοστασίου της στο Βελεστίνο. Με σίδερα της Χαλυβουργίας Θεσσαλίας κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο μέρος της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Το 2006 οι δύο εταιρείες ένωσαν τις δυνάμεις τους υπό το σχήμα της Χαλυβουργίας Ελλάδος.

Ο κλάδος της χαλυβουργίας, -με «βαριά ονόματα» όπως η Χαλυβουργική της οικογένειας Αγγελόπουλου, η Χαλυβουργία Ελλάδος, η Σιδενόρ – Sovel της οικογένειας Στασινόπουλου-, υπήρξε επί δεκαετίες «ατμομηχανή» της ανοικοδόμησης και της ανάπτυξης της χώρας, δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και προσφέροντας αναντικατάστατο στήριγμα στην εθνική οικονομία. Παράλληλα, αποτέλεσε και μία από τις ισχυρές εξαγωγικές δυνάμεις του τόπου.

Ταυτόχρονα, είναι και ο κλάδος που υπέστη το βαρύτερο ίσως πλήγμα κατά τη διάρκεια της πολύχρονης οικονομικής κρίσης, από το 2008 και μετά. Ο «κλινικός θάνατος» της οικοδομής, σε συνδυασμό με το πάγωμα των μεγάλων δημόσιων έργων, οδήγησε στην κατάρρευση της ζήτησης από τα 2,5 εκατ. τόνους το 2007 στα 2,1 εκατ. τόνους το 2009 και σε λιγότερο από 300.000 τόνους το 2016. Δηλαδή ποσοστιαία συρρίκνωση κατά 88% σε λιγότερο από μία δεκαετία.

Αντίστοιχα, οι εξαγωγές που βρίσκονταν κοντά στους 980.000 τόνους το 2011 μειώθηκαν σε κάτω από 400.000 τόνους το 2014, για να ακολουθήσει μια μικρή ανάκαμψη πάνω από 500.000 τόνους το 2016 και μετά. Παράλληλα, το μόνιμο αγκάθι του υπέρογκου ενεργειακού κόστους, δημιούργησε ένα τεράστιο ντεσαβαντάζ σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Το αποτέλεσμα ήταν η ιστορική «Χαλυβουργική» να αναστείλει τη δραστηριότητά της. Αντίστοιχα, η Χαλυβουργία Ελλάδος αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία της μονάδας της στον Ασπρόπυργο διατηρώντας για μεγάλο διάστημα με μία νυχτερινή βάρδια τη δεύτερη μονάδα στον Βόλο. Τώρα, ωστόσο, η δεύτερη περνάει στην «επόμενη μέρα».

Το mega project στον Ασπρόπυργο

Την ίδια ώρα, στην τελική φάση υλοποίησης έχει εισέλθει το επενδυτικό σχέδιο «Hull Logistics Park» της εταιρείας Streem Development (σχήματος του H.I.G. Capital) για τη δημιουργία υπερσύγχρονου συγκροτήματος εφοδιαστικής αλυσίδας και διακομετακομιστικού εμπορίου, στον χώρο του παλαιού εργοστασίου της Χαλυβουργίας Ελλάδος στον Ασπρόπυργο.

Το επενδυτικό σχέδιο, συνολικού προϋπολογισμού 244 εκατ. ευρώ, πήρε το «πράσινο φως» από τη Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων τον Μάιο του 2023 και αναμένεται να δημιουργήσει 3.900 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και 1.238 κατά τη φάση λειτουργίας.

Διαβάστε ακόμη:

Αλλάζουν όλα στα τεκμήρια διαβίωσης – Έρχεται επανεξέταση και «κούρεμα»

Καμπανάκι στο Νταβός για την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα: «Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα νιώσουν τον πόνο»

Νομοσχέδιο για γάμο ομοφύλων: Ετοιμάζονται να το υπερψηφίσουν πάνω από 100 βουλευτές της ΝΔ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ