Την αύξηση της τιμή πρώτης προσφοράς κατά 118,37 εκατ. ευρώ αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών σχετικά με τον προγραμματισμένο πλειστηριασμό των ξενοδοχειακών μονάδων του Ομίλου Μαντωνανάκη στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό, ο πλειστηριασμός των Elounda Beach και Elounda Bay έχει οριστεί για τις 6 Μαρτίου 2024, με επισπεύδουσα τη Eurobank και με συνολική τιμή εκκίνησης 181.630.000 ευρώ (118.080.000 ευρώ για το “Elounda Beach Hotel & Villas” και 63.550.000 ευρώ για το “Elounda Bay Palace”) ενώ έχει υπάρξει προσφυγή κατά της διαδικασίας από πλευράς του Ομίλου.

Κατόπιν ανακοπής, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε τον εκπλειστηριασμό ως συνόλου των δύο ξενοδοχείων και την αύξηση της τιμή πρώτης προσφοράς στα 300.000.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση, «πιθανολογείται ότι η εμπορική αξία και η τιμή πρώτης προσφοράς των περιγραφόμενων στο προσβαλλόμενο πρόγραμμα πλειστηριασμού ξενοδοχειακών μονάδων, που αποτελούν μια λειτουργική ενότητα – ξενοδοχειακό συγκρότημα, δεν κυμαίνεται στο συνολικό ποσό των 181.630.000 ευρώ αλλά στο συνολικό ποσό των 300.000.000 ευρώ, μη κρινομένων πειστικών των προσκομιζόμενων από την ανακόπτουσα εκθέσεων εκτίμησης, ως προς τις τιμές που αναφέρονται σ’ αυτές, δεδομένης της πραγματικής υφιστάμενης κατάστασης του εκπλειστηριαζόμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, οι αναπλάσεις και παρεμβάσεις επί του οποίου σε σχέση με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσής του σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα και τη δημιουργία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενου συνεδριακού κέντρου, δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει, η μόνη δε που βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο είναι η διαμόρφωση των προαναφερόμενων 29 πολυτελών επιπλωμένων κατοικιών, οι οποίες μπορούν και να πωληθούν ως αυτοτελείς ιδιοκτησίες, γενομένης συγχρόνως μνείας ότι εκ του λόγου αυτού, σε συνδυασμό με την ήδη υφιστάμενη κατά τα δύο τελευταία έτη, αλλά και τη μελλοντικώς διαφαινόμενη, ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης στην περιοχή της Κρήτης, δικαιολογείται μια αύξηση της εμπορικής αξίας του πλειστηριαζόμενου ακινήτου, σε σχέση με τις προσκομιζόμενες από την καθ’ ης τρεις εκθέσεις εκτίμησης που συντάχθηκαν για λογαριασμό της ανακόπτουσας κατά το έτος 2018, αλλά και την εκτίμηση της αξίας των επιμέρους ξενοδοχειακών μονάδων στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021».

Έτσι το δικαστήριο διέταξε την διόρθωση της με αριθμό 24514/31-7-2023 Περίληψης Κατασχετήριας Επιταγής – Προγράμματος Αναγκαστικού Πλειστηριασμού Ακινήτων ως προς την περιγραφή των περιγραφόμενων στο σκεπτικό της παρούσας κατασχεθέντων ακινήτων ξενοδοχειακών μονάδων με τη συμπλήρωση στο τέλος αυτής και δη μετά την περιγραφή της δεύτερης εξ αυτών, ότι οι προπεριγραφόμενες ξενοδοχειακές μονάδες παρουσιάζουν λειτουργική ενότητα και αποτελούν ένα ενιαίο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Παράλληλα όρισε την εμπορική αξία του ενιαίου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο ποσό των 300.000.000 ευρώ, καθώς και την τιμή πρώτης προσφοράς αυτού στο ίδιο ποσό.

Υπενθυμίζεται ότι επισπεύδουσα του πλειστηριασμού είναι η Eurobank υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών και Πληρεξουσίου Καταβολών του από 22.03.2007 κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €300.000.000, εκδόσεως της «Ήλιος Α.Ε.».

Η διαδικασία κινείται βάσει της επιταγής από 28/6/2023 με την οποία η καθής η εκτέλεση εταιρεία επιτάχθηκε στην καταβολή:

α) συνολικού ποσού 513.562.864,96 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε οφειλόμενο κεφάλαιο ομολογιών ύψους 299.000.000 ευρώ και οφειλόμενους τόκους 214.562.864,96 ευρώ, νομιμοτόκως με συμβατικούς τόκους υπερημερίας από την 9-6-2023 και με εξάμηνο ανατοκισμό τόκων, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, και αυτό νομιμοτόκως με συμβατικούς τόκους υπερημερίας από την 9-6-2023 και με εξάμηνο ανατοκισμό τόκων, μέχρι την ολοσχερή μου εξόφληση, πλέον

β) ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τη σύνταξη της επιταγής και

γ) ποσού διακοσίων (120) ευρώ για τα έξοδα επίδοσης της επιταγής , νομιμοτόκως

Σημειώνεται ότι η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύδεται για μέρος του κατά τα ανωτέρω επιτασσόμενου κεφαλαίου, ποσού 50.000.000 ευρώ.

Η «Ήλιος Α.Ε.» με την ανακοπή της, ζήτησε την διόρθωση της περιγραφής των δύο ξενοδοχειακών μονάδων, ισχυριζόμενη ότι αυτές έχουν λειτουργική ενότητα και αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο οικονομικό σύνολο, υπό κοινή διεύθυνση, διότι διαθέτουν κοινό σύστημα ύδρευσης, βιολογικού καθαρισμού και δεξαμενών, ενιαία γραμμή τροφοδοσίας και αποθήκη τροφίμων, οι εγκαταστάσεις αμφοτέρων είναι ελεύθερα προσβάσιμες στους πελάτες και των δύο ξενοδοχείων, ενώ ήδη έχει εγκριθεί η δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος σε αυτές. Κατά το δικαστήριο ο ισχυρισμός αυτός πιθανολογείται βάσιμος, με βάση μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και από την ίδια την περιγραφή των εκπλειστηριαζόμενων μονάδων «από την οποία προκύπτει ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες είναι κοινές για αμφότερα τα ξενοδοχεία», όπως αναφέρεται.

Παράλληλα, όμως, το δικαστήριο έκρινε ως μη πειστικές τις προσκομιζόμενες από την ανακόπτουσα εταιρεία εκθέσεις εκτίμησης «ως προς τις τιμές που αναφέρονται σ’ αυτές, δεδομένης της πραγματικής υφιστάμενης κατάστασης του εκπλειστηριαζόμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, οι αναπλάσεις και παρεμβάσεις επί του οποίου σε σχέση με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσής του σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα και τη δημιουργία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενου συνεδριακού κέντρου, δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει, η μόνη δε που βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο είναι η διαμόρφωση των προαναφερόμενων 29 πολυτελών επιπλωμένων κατοικιών, οι οποίες μπορούν και να πωληθούν ως αυτοτελείς ιδιοκτησίες, γενομένης συγχρόνως μνείας ότι εκ του λόγου αυτού, σε συνδυασμό με την ήδη υφιστάμενη κατά τα δύο τελευταία έτη, αλλά και τη μελλοντικώς διαφαινόμενη, ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης στην περιοχή της Κρήτης, δικαιολογείται μια αύξηση της εμπορικής αξίας του πλειστηριαζόμενου ακινήτου, σε σχέση με τις προσκομιζόμενες από την καθ’ ης τρεις εκθέσεις εκτίμησης που συντάχθηκαν για λογαριασμό της ανακόπτουσας κατά το έτος 2018, αλλά και την εκτίμηση της αξίας των επιμέρους ξενοδοχειακών μονάδων στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021».

Έτσι, το δικαστήριο με την απόφασή του που δημοσιεύθηκε σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2024, έκανε εν μέρει δεκτή την ανακοπή διατάσσοντας τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης όσον αφορά το γεγονός ότι τα δύο ξενοδοχεία αποτελούν ένα ενιαίο συγκρότημα, καθώς και την αύξηση της τιμής εκκίνησης στα 300 εκατ. ευρώ.

To Elounda Beach Hotel & Villas

Το συγκρότημα βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα Ελούντας, στη δημοτική ενότητα Αγίου Νικολάου, της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου Κρήτης.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση εκτίμησης «η περιοχή της Ελούντας είναι από μόνη της ένα τουριστικό brand name και είναι γνωστή ως η πιο πολυτελής και αριστοκρατική περιοχή του νησιού. Απέχει λιγότερο από μία ώρα από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ηρακλείου και 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο, μία από τις πιο γραφικές παραθαλάσσιες πόλεις της Κρήτης. Απέχει επίσης μόλις 20 λεπτά από το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2025».

Το ξενοδοχείο 5 αστέρων Elounda Beach Hotel & Villas έχει ανεγερθεί σε έκταση εμβαδού 107.658 τ.μ. Οι κλίσεις του γηπέδου είναι ήπιες και από τα δυτικά προς τα ανατολικά παρέχοντας πολύ όμορφη θέα στα περισσότερα δωμάτια του ξενοδοχείου.

Επιπλέον στην ίδια περιοχή υπάρχουν τρία γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται ως υπαίθριες αποθήκες δομικών υλικών τα οποία είναι τα εμβαδού 928,92 τ.μ., εμβαδού 673,35 τ.μ. και εμβαδού 780,61 τ.μ. με τα επί αυτών υφιστάμενα κτίσματα. Και τα 4 γήπεδα αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία λειτουργική ενότητα και τους αποδίδεται μία συνολική αξία.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το ξενοδοχείο Elounda Beach Hotel & Villas είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο, με χρόνο αρχικής κατασκευής μεταξύ 1968 έως 1971 με αρκετές ανακαινίσεις να έχουν πραγματοποιηθεί έκτοτε.

Στην εντολή ανάθεσης αναφέρεται ότι το ξενοδοχείο διαθέτει επιφάνεια κτισμάτων συνολικής έκτασης 15.982,32 τ.μ. , κολυμβητικές δεξαμενές εκτάσεως 3.010,64 τ.μ. και γήπεδα / αθλητικές εγκαταστάσεις εμβαδού 1.467 τ.μ. Τα ανωτέρω εμβαδά προέρχονται από εμβαδομέτρηση από 08-11-2006. Ωστόσο , στην έκθεση εκτίμησης εκφράζεται επιφύλαξη για το κατά πόσο οι επιφάνειες αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση του ξενοδοχείου σήμερα.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του 2020, διαθέτει 249 δωμάτια ενώ στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας εμφανίζεται δυναμικότητας 263 δωματίων, διαφόρων τύπων και διαστάσεων.

Σημειώνεται ακόμη ότι τα εστιατόρια του ξενοδοχείου είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και έχουν λάβει πληθώρα βραβείων. Προσφέρουν μία πληθώρα από διαφορετικές γεύσεις, ικανές να ικανοποιήσουν πολλές και διαφορετικές απαιτήσεις, ενώ η λειτουργία μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την εποχή.

Το ξενοδοχείο προσφέρει τη δυνατότητα οργάνωσης εκδήλωσης ή δεξίωσης με υπηρεσίες catering.

Το Elounda Beach Hotel διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας και τη δυνατότητα να φιλοξενήσει εκδηλώσεις μεγάλων και μικρών εταιριών. Το Elounda Executive Conference Centre παραμένει η πρώτη επιλογή μεγάλων, διεθνών διοργανωτών συναντήσεων και συνεδρίων, φιλοξενώντας πολλές κορυφαίες εταιρείες του κόσμου. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ισόγειες αίθουσες συναντήσεων και συνεδρίων. Όταν πρόκειται για ψυχαγωγία, υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης κοκτέιλ πάρτι, μπάρμπεκιου και εορταστικών δείπνων. Το Business Center παρέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις παροχές γραφείου Το φάσμα υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει γραμματείς, κούριερ , υπηρεσίες μετάφρασης, φαξ, σύνδεση στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Το Elounda Bay Palace

Το επίσης 5 αστέρων Elounda Bay Palace βρίσκεται στην ίδια περιοχή.

Όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη έκθεση εκτίμησης, το ξενοδοχείο έχει κατασκευαστεί σε παραθαλάσσιο γεωτεμάχιο εμβαδού 57.743 τ.μ.

Το εν λόγω γεωτεμάχιο είναι ακανόνιστου σχήματος , με μεγάλο παραθαλάσσιο μέτωπο και εύκολη πρόσβαση από την Επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου Ελούντας. Οι κλίσεις του γηπέδου είναι ήπιες και από τα δυτικά προς τα ανατολικά παρέχοντας πολύ όμορφη θέα στα περισσότερα δωμάτια του ξενοδοχείου. Επιπλέον στην ίδια περιοχή υπάρχουν δύο γήπεδα τα οποία εξυπηρετούν δευτερεύουσες λειτουργίες του ξενοδοχείου. Το ένα εμβαδού 5.164 τ.μ. στο οποίο υπάρχει βιολογικός καθαρισμός και το δεύτερο εμβαδού 4.228 τ.μ. στο οποίο υπάρχουν δεξαμενές.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το Elounda Bay Palace είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο, κατηγορίας 5*, με χρόνο αρχικής κατασκευής 1968 με αρκετές ανακαινίσεις να έχουν πραγματοποιηθεί έκτοτε. Στην έκθεση εκφράζεται και για αυτή την περίπτωση επιφύλαξη σχετικά με τις σημερινές επιφάνειες των κτισμάτων.

Το ξενοδοχείο διαθέτει σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του 2020, 266 δωμάτια ενώ στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας εμφανίζεται δυναμικότητας 252 δωματίων, διαφόρων τύπων και διαστάσεων.

Το παραθαλάσσιο ξενοδοχείο Elounda Bay βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κρήτης και πέρα από τις υπηρεσίες διαμονής προσφέρει πλήθος επιπρόσθετων υπηρεσιών. Ειδικότερα, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Chenot Spa Elounda Beach που προσφέρει υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας για πρόσωπο και σώμα.

Στο συγκεκριμένο χώρο ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να διαλέξει μεταξύ spa και ιατρικών – αισθητικών θεραπειών που προσφέρονται. Ειδικότερα, το Spa αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Το Τμήμα Ιατρικής, όπου ο επισκέπτης μπορεί να διαλέξει μεταξύ ιατρικής επίσκεψης, έλεγχο για μέτρηση των ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού μέσω υψηλής τεχνολογίας ανάλυσης συντονισμού, θεραπείας και αναζωογόνησης καθώς και βελονισμού. Το τμήμα Hydro-Biontology, το οποίο περιλαμβάνει Υδρο-αρωματοθεραπεία και Phyto-Mud Θεραπεία. Το τμήμα Αισθητικής όπου προσφέρονται πληθώρα θεραπειών αναζωογόνησης και αποτοξίνωσης προσώπου και σώματος. Τέλος, το τμήμα Ευεξίας, το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη σωματικής δραστηριότητας και στη βελτίωση της διεργασίας καθαρισμού, στην εξισορρόπηση και στην εναρμόνιση του σώματος, μέσω υπηρεσιών όπως Personal Training, Yoga, Pilates, Circuit Training κ.α.

Επίσης, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ τεσσάρων εστιατορίων και τριών μπαρ κατά τη διάρκεια της διαμονής του.

Το ξενοδοχείο προσφέρει τη δυνατότητα οργάνωσης εκδήλωσης ή δεξίωσης με υπηρεσίες catering.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι παροχές των παραπάνω ξενοδοχείων είναι σαφώς πιο αναβαθμισμένες σε σχέση με τις περιγραφές των κατασχετήριων εκθέσεων.

Τι δηλώνει ο Όμιλος Μαντωνανάκη

Στις 6 Φεβρουαρίου 2024, μετά την αποκάλυψη του newmoney για τον πλειστηριασμό ο Όμιλος Μαντωνανάκη προχώρησε σε δήλωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «με τελεσίδικες αποφάσεις των αρμόδιων Δικαστηρίων έχει επιδικασθεί υπέρ των εταιρειών μας ποσό που υπερβαίνει τα 750 εκ. ευρώ σε βάρος της θυγατρικής εταιρείας του Υπερταμείου, ΕΤΑΔ Α.Ε.. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν από το έτος 2014 εκχωρηθεί στους Ομολογιούχους Δανειστές, υπερκαλύπτουν δε την απαίτηση των ομολογιούχων, έστω κι αν η απαίτηση αυτή επιτηδείως εμφανίζεται διογκωμένη, με τον παράνομο συνυπολογισμό υποτιθέμενων τόκων υπερημερίας ύψους άνω των 100 εκ. ευρώ, λόγω της πρόωρης καταγγελίας του ομολογιακού μας δανείου, παρότι η καταγγελία αυτή έχει ήδη κριθεί παράνομη και καταχρηστική».

Σημείωνε ακόμη ότι «οι ορκωτοί ελεγκτές της ΕΤΑΔ Α.Ε. και του Υπερταμείου, στις πρόσφατα δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του έτους 2022, έχουν σχηματίσει πρόβλεψη 329 εκ.€, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο επισήμως μέρος της οφειλής τους» καθώς και ότι «το ομολογιακό δάνειό μας έχει πωληθεί από τους ομολογιούχους δανειστές προς funds, με έκπτωση της τάξης του 72%, δηλαδή έναντι ποσού λιγότερου από το μισό της φερόμενης απαίτησης για την οποία επισπεύδεται ο πλειστηριασμός».

Σύμφωνα με την τότε δήλωση του Ομίλου «επιδίωξη του υπόψιν πλειστηριασμού δεν είναι, δήθεν, η αποπληρωμή κάποιας δανειακής απαίτησης, αλλά η υφαρπαγή των ξενοδοχείων του Ομίλου μας και η παραχώρησή τους σε ανταγωνιστικά συμφέροντα. Είναι χαρακτηριστικό της μεθόδευσης αυτής, το γεγονός ότι ο υπόψιν πλειστηριασμός βασίζεται σε παράνομες, ψευδείς κατά περιεχόμενο, κατευθυνόμενες «εκθέσεις αποτίμησης», συνταγμένες εντός 48 ωρών από μεσίτες πλειστηριασμών, οι οποίες δολίως υποτιμούν την αξία των ξενοδοχείων μας σε βαθμό κραυγαλέο».

Τέλος αναφερόμενος στις προσφυγές του τόνιζε ότι «η νομιμότητα του πλειστηριασμού αυτού, όπως και συνολικά η νομιμότητα των ενεργειών του εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών και κάθε άλλου εμπλεκομένου στην υπόθεση, σε βάρος μας, θα κριθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια, στα οποία έχουμε προσφύγει και τα οποία ήδη κατά το παρελθόν μάς έχουν δικαιώσει, κηρύσσοντας τελεσιδίκως καταχρηστική και άκυρη την προηγούμενη απόπειρα πλειστηριασμού από τους ομολογιούχους δανειστές»

Διαβάστε ακόμη

«Κόκκινα» δάνεια: Στο «pipeline» deals €11 δισ. – Η ανθεκτικότητα των τραπεζών και οι προσδοκίες των servicers

Pantelakis: Οι νέες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες (πίνακες)

Ερευνα: Κερδίζουν έδαφος οι ψηφιακές πληρωμές: 7 στους 10 Έλληνες τις επιλέγουν (γράφημα + pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ