business stories

Τα γεγονότα που «σημάδεψαν» τη Folli Follie μετά το πόρισμα της QCM

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Το χρονικό των αποκαλύψεων για την Folli Follie από τις αρχές Μαίου του 2018 μέχρι και τον Ιούνιο του 2020 μετά και το πόρισμα της PwC για τον ισολογισμό του 2018

Στις εξελίξεις που δρομολογήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση – στις αρχές Μαΐου του 2018 – της έκθεσης του fund Quintessential Capital Management για τη Folli Follie, εστιάζουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

Τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου, ο ιδρυτής της εταιρείας Δημήτρης Κουτσολιούτσος, η σύζυγος του Καίτη και ο γιος τους Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, απολογούνται στις αρχές Σεπτεμβρίου για σειρά κακουργηματικών κατηγοριών που αφορούν στο μεγάλο σκάνδαλο της Folli Follie.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκάμπριελ Γκρέγκο της Quintessential ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων, ότι «το δίκτυο των σημείων πώλησης της Folli Follie εμφανίζεται σημαντικά μικρότερο του δηλωθέντος» και επικαλέστηκε εκτεταμένο έλεγχο που πραγματοποίησε ο ίδιος σε σημεία πώλησης στην Ασία και αλλού, που έδειξαν ότι «σε αντίθεση με τα 630 σημεία που αναφέρονται στην οικονομική έκθεση του 2016, βρήκε αποδείξεις μόνο για 289 σε λειτουργία σημεία πώλησης».

Ειδικότερα:

Τέσσερις ημέρες μετά και συγκεκριμένα στις 7 Μαΐου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλεί την εταιρεία να προβεί άμεσα σε ανάθεση πρόσθετου ανεξάρτητου ελέγχου των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεών της για τη χρήση 2017 σε αναγνωρισμένη ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρεία, ενώ στις 25 του ίδιου μήνα γίνεται γνωστό ότι αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Folli Follie.

28 Μαΐου 2018: Μετατροπή ομολογιών της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει του από 30.08.2013 ομολογιακού δανείου, ύψους 2.365.000,00 ευρώ. Το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας ανέρχεται σε 25,27% σε εταιρικό επίπεδο και σε 35,68% σε ομιλικό επίπεδο.

14 Ιουνίου 2018: Η Folli Follie αναθέτει τον επανέλεγχο των βασικών οικονομικών στοιχείων του Ομίλου της στην ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young.

25 Ιουνίου 2018: Στρέφεται στην Alvarez & Marsal για τη διενέργεια δικανικής εγκληματολογικής αξιολόγησης (forensic evaluation) επί των πλέον πρόσφατων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών του υπό-ομίλου APAC.

16 Ιουλίου 2018: H εταιρεία Ορκωτών Λογιστών ECOVIS ανακαλεί την από 26.4.2018 έκθεση ελέγχου της επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση, που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

19 Ιουλίου 2018: Η εταιρεία καταθέτει αίτηση για την λήψη προληπτικών μέτρων, επί της οποίας εκδίδεται στις 23 Ιουλίου 2018 προσωρινή διαταγή απαγόρευσης λήψης μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης και λήψης ασφαλιστικών μέτρων.

Εντός Β’ Εξαμήνου 2018: Η Folli Follie εκποιεί μετοχές της Dufry AG, συνολικής αξίας 47,69 εκατ. ευρώ.

9 Αυγούστου 2018: Ο μοναδικός κάτοχος του χρεογράφου Schuldschein ποσού 20 εκατ. ευρώ, εκδοθέντος από την θυγατρική της εταιρείας «FF Group Finance Luxembourg II SA» με εγγύηση της εταιρείας, καταγγέλλει το οικείο δάνειο και καθιστά την οφειλή ληξιπρόθεσμη και αμέσως απαιτητή.

6 – 10 Σεπτεμβρίου 2018: Οι τέσσερις πιστώτριες τράπεζες επιδίδουν δηλώσεις καταγγελίας του συνόλου των συμβάσεων πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό της εταιρείας, συνολικού ποσού 43 εκατ. ευρώ.

26 Σεπτεμβρίου 2018: Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της προκαταρτικής έκθεσης της Alvarez & Marsal, από την οποία προκύπτει τεράστια απόκλιση στα οικονομικά δεδομένα του υπο-ομίλου APAC· ενδεικτικά τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά περίπου δύο δισ. δολάρια. Τα ευρήματα της έκθεσης οδηγούν στο σχηματισμό σημαντικής πρόβλεψης απομείωσης για τις συμμετοχές και τις απαιτήσεις από τις θυγατρικές στην περιοχή APAC. Ο Δημήτριος Κουτσολιούτσος και η Αικατερίνη Κουτσολιούτσου παραιτούνται από τη θέση του Προέδρου και της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αντίστοιχα.

2 Οκτωβρίου 2018: Συζητείται η αίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αίτημα την διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2017. Η Folli Follie συναινεί στο εν λόγω αίτημα.

17 Οκτωβρίου 2018: Ο μοναδικός κάτοχος του χρεογράφου Schuldschein ποσού 31 εκατ. ευρώ, εκδοθέντος από τη θυγατρική της Εταιρείας «FF Group Finance Luxembourg II SA» με εγγύηση της εταιρείας, καταγγέλλει το οικείο δάνειο και καθιστά την οφειλή ληξιπρόθεσμη και αμέσως απαιτητή.

18 Οκτωβρίου 2018: Η εταιρεία Links of London, Inc. (εμμέσως 100% θυγατρική της εταιρείας) υποβάλλει προαιρετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 7 του πτωχευτικού κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών.

19 Οκτωβρίου 2018: Εκδίδεται η υπ’ αριθμ. 7266/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίπτεται η κατατεθείσα αίτηση της εταιρείας για την λήψη προληπτικών μέτρων.

22 Οκτωβρίου 2018: Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αποφασίζεται το reverse split (αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχών από 0,50 ευρώ σε ένα ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών στο ήμισυ) και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από 10.617.500 ευρώ σε 5.308.750 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ένα Ευρώ σε 0,50 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

26 Οκτωβρίου 2018: Ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων και κύριος διαχειριστής πληρωμών των ομολόγων CHF 150.000.000 επιτοκίου 3,25% λήξεως 2021 (με ISIN CH0385518052), εκδοθέντων από τη θυγατρική της Εταιρείας «FF Group Finance Luxembourg II SA» με εγγύηση της εταιρείας, καταγγέλλει το εν λόγω ομολογιακό δάνειο και καθιστά την οφειλή ληξιπρόθεσμη και αμέσως απαιτητή.

23 Νοεμβρίου 2018: Η εταιρεία αναθέτει στην ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers τη διεξαγωγή ελέγχου ειδικού σκοπού επί των αναθεωρημένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση που έληξε στις 31.12.2017.

28 Νοεμβρίου 2018: Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προβαίνει στην έκδοση δύο διατάξεων, δυνάμει των οποίων απαγορεύεται η εκποίηση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση των ακινήτων της εταιρείας, τα οποία βρίσκονται στον Άγιο Στέφανο, στο Νέο Ψυχικό, στο Κορωπί, στη Σαντορίνη και στη Γλυφάδα.

12 Δεκεμβρίου 2018: Πραγματοποιείται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός της συμμετοχής του Ομίλου (35,67% επί του μετοχικού κεφαλαίου) στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ». Για το 10% υπερθεματίζει η ίδια η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ» και για το υπόλοιπο 25,7% η ΕΤΕ.

18 Δεκεμβρίου 2018: Η Folli Follie παρουσιάζει σχέδιο προτεινόμενης χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης κατόπιν επίτευξης προκαταρκτικής συμφωνίας (restructuring Term Sheet) με μερίδα ομολογιούχων δανειστών της. Ο Γεώργιος Κουτσολιούτσος παραιτείται από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, παραμένοντας μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

21 Δεκεμβρίου 2018: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εκλέγει την ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers ΑΕ ως ορκωτό ελεγκτή – λογιστή με την εντολή διενέργειας ελέγχου ειδικού σκοπού επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31.12.2017.

13 Φεβρουαρίου 2019: Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τη σύναψη επικαιροποιημένης προκαταρκτικής συμφωνίας (Term Sheet) με ομάδα των πιστωτών – ομολογιούχων της, αναφορικά με την προτεινόμενη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωσή της.

28 Φεβρουαρίου 2019: Η «Warlaby Trading Limited» (θυγατρική εταιρεία της κυπριακής θυγατρικής «FF Cyprus Limited») πουλά το ομιλικό ελικόπτερο έναντι συνολικού τιμήματος 1.600.000 ευρώ.

Φεβρουάριος 2019: Αποπληρώνεται δάνειο της θυγατρικής εταιρείας «Strenaby Finance Ltd.» με την Morgan Stanley, το οποίο καλύπτεται από την πώληση των μετοχών Dufry AG, κυριότητας της εν λόγω θυγατρικής.

28 Μαρτίου 2019: Πώληση ακινήτου στο Hong Kong, κυριότητος της θυγατρικής εταιρείας «FF Group Sourcing Ltd», έναντι του ποσού των 130 εκατ. HKD.

Κατά την διάρκεια του 2019: Οι περισσότερες συμβάσεις του Ομίλου με οίκους του εξωτερικού που εντάσσονται στον λειτουργικό τομέα Ένδυσης – Υπόδησης, λύνονται / δεν ανανεώνονται. Η σημαντικότερη συνεργασία που παραμένει σε ισχύ αφορά στην λειτουργία του δικτύου καταστημάτων NIKE στην Ελλάδα, την Ρουμανία και την Βουλγαρία, η συμβατική διάρκεια της οποίας λήγει (κατά περίπτωση) μέχρι και το 2022.

16 Μαΐου 2019: Εκδίδεται η υπ’ αριθμ. 2419/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά της οποίας γίνεται δεκτή η αίτηση 56 επενδυτών της εταιρείας και δυνάμει της οποίας επιβάλλεται συντηρητική κατάσχεση σε ορισμένους λογαριασμούς μέχρι του ποσού των 1,8 εκατ. ευρώ.

16 Ιουλίου 2019: Η εταιρεία δημοσιεύει τις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2017.

26 Αυγούστου 2019: Ανακοινώνει την ανάθεση στους οίκους Deloitte και Savigny Partners της διερεύνησης πλήρους πώλησης της επιχείρησης της Links of London.

Σεπτέμβριος 2019: Η εταιρεία «FF Group Sourcing Limited», υπό την οποία ενοποιούνται τα αποτελέσματα του υπό-ομίλου APAC, από κοινού με τις υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ, ασκούν αγωγή κατά των διευθυντών (directors) που υπέγραφαν τις οικονομικές καταστάσεις της FF Group Sourcing Limited, του τοπικού οικονομικού διευθυντή και των ορκωτών ελεγκτών του υπό-ομίλου APAC για την διεκδίκηση αποζημίωσης αναφορικά με τους αχρεωστήτως καταβληθέντες φόρους, ποσού 78,7 εκατ. δολάρια, τους οποίους ο υπό-Όμιλος APAC κατέβαλε λόγω δήλωσης πλασματικών κερδών προς τις φορολογικές αρχές του Χονγκ Κονγκ.

8 Οκτωβρίου 2019: Η θυγατρική της Εταιρείας, Links (London) Limited τίθεται υπό διαχείριση (administration).

10 Οκτωβρίου 2019: Δύο ομολογιούχοι πιστωτές της εταιρείας, κατέχοντες αθροιστικά ποσοστό 0,87% επί των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων της, καταθέτουν αίτηση πτώχευσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επί της αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων εκδίδεται προσωρινή διαταγή, βάσει της οποίας τυχόν διάθεση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων από την εταιρεία θα έπρεπε να διασφαλίζει ελάχιστη εναπομείνασα αξία ενσώματων παγίων ποσού 4.000.000 ευρώ.

26 Νοεμβρίου 2019: Η εταιρεία ανακοινώνει ότι κατέληξε σε κατ’ αρχήν συμφωνία σχετικά με τους εμπορικούς όρους για την οικονομική αναδιάρθρωσή της με ad hoc ομάδα πιστωτών της.

16 Δεκεμβρίου 2019: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταθέτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αίτημα την αντικατάσταση του Γεωργίου Κουτσολιούτσου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Δημήτριο Βαλαχή και τον διορισμό του Γεωργίου Ιωαννίδη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Περικλή Δοντά. Ο Γεώργιος Κουτσολιούτσος παραιτείται από την θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

8 Ιανουαρίου 2020: Συζητείται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αίτηση δύο ομολογιούχων πιστωτών για την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

29 Ιανουαρίου 2020: Η εταιρεία ανακοινώνει την απόκτηση του συνόλου του χαρτοφυλακίου σημάτων της Links of London, δυνάμει σύμβασης αγοραπωλησίας με τους administrators της Links (London) Limited.

13 Φεβρουαρίου 2020: Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 17/13-3-2020 Διάταξης της κ. Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διατάσσεται η δέσμευση των 804.728 μετοχών DUFRY, κυριότητας της εταιρείας.

6 Μαρτίου 2020: Η συνέλευση των ομολογιούχων πιστωτών των ομολόγων ποσού CHF 150.000.000 επιτοκίου 3,25% 2017-2021 εγκρίνει με πλειοψηφία 94,32% το προταθέν term sheet εξυγίανσης της εταιρείας.

20 Μαρτίου 2020: Η συνέλευση των ομολογιούχων πιστωτών των μετατρέψιμων ομολόγων ποσού 249.500.000 ευρώ επιτοκίου 1,75% λήξεως 2019 εγκρίνει με πλειοψηφία 99,89% το προταθέν term sheet εξυγίανσης της εταιρείας.

Μάρτιος – Μάιος 2020: Τα εμπορικά καταστήματα του Ομίλου στην Ελλάδα παραμένουν κλειστά. Την ίδια περίοδο τίθενται σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας για το 85% του προσωπικού της μητρικής εταιρείας του Ομίλου.

15 Μαΐου 2020: Δυνάμει διάταξης της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στην εταιρεία, δεσμεύεται το ποσό των δύο εκατ. ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό, το οποίο αποτελεί μέρος του διανεμηθέντος από την θυγατρική εταιρεία «FF Group Bulgaria EOOD» μερίσματος για τις χρήσεις 2017 και 2018. Δεδομένου ότι το δεσμευθέν ποσό προέρχεται από τεκμηριωμένα νόμιμη πηγή, η εταιρεία προσέφυγε κατά της εν λόγω διάταξης ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και αναμένει την έκδοση σχετικού βουλεύματος.

5 Ιουνίου 2020: Κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εδρεύουσας στο Χονγκ Κονγκ εταιρείας FF Group Sourcing Limited αποφασίζεται με πλειοψηφία 99,99% των κατόχων του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου η θέση της εν λόγω εταιρείας σε εκούσια εκκαθάριση,

11 Ιουνίου 2020: Η κατατεθείσα από δύο ομολογιούχους πιστωτές αίτηση για την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση απορρίπτεται με την υπ’ αριθμ. 305/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο έκρινε ότι εξέλιπαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου για την κήρυξη της πτώχευσης.

Απόρρητο Απόρρητο