Ο δικηγορικός κόσμος εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη αιφνίδια τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους δικηγόρους να ζητήσουν μία μόνο αναβολή λόγω κωλύματος και παράλληλα ζητάει να αποσυρθεί άμεσα η επίμαχη τροποποίηση και σε αντίθετη περίπτωση θα κατέλθουν οι δικηγόροι σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ, παρέχεται η δυνατότητα στους δικηγόρους μόνο μία φορά να αιτηθούν αναβολή λόγω κωλύματος συνηγόρου υπεράσπισης ή υποστήριξης της κατηγορίας λόγω συμμετοχής του σε άλλη δίκη ή διαδικασία.

Έτσι, σύμφωνα με την προωθούμενη τροποποίηση στο άρθρο 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται ρητή πρόβλεψη για την περίπτωση που το αίτημα της αναβολής συνίσταται σε κώλυμα συνηγόρου υπεράσπισης ή υποστήριξης της κατηγορίας λόγω συμμετοχής του σε άλλη δίκη ή διαδικασία.

Στην περίπτωση αυτή, το αίτημα μπορεί να προβληθεί για μία μόνο φορά, από κάθε διάδικο και πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση κάθε νομιμοποιητικού, διαδικαστικού ή άλλου εγγράφου (π.χ. εξουσιοδότηση προς το συνήγορο απόντος διαδίκου, κ.λπ.) από το οποίο να αποδεικνύεται πλήρως ο λόγος αναβολής.

Ακόμη, προβλέπεται ότι για την απόδειξη σοβαρού λόγου υγείας το σχετικό πιστοποιητικό προέρχεται από δημόσιο φορέα ή πρόκειται για πιστοποιητικό νοσηλείας από ιδιωτικό θεραπευτήριο και δεν αρκεί η γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού. Παράλληλα, προβλέπεται, ότι η χορηγηθείσα αναβολή δεν δύναται να υπερβεί τους τρεις μήνες.

Διαβάστε περισσότερα: protothema.gr