Σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) προτείνει 12 μελής Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Μέσα από 14 προτάσεις, η αρμόδια Ομάδα κρίνει ότι θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του Οργανισμού σε πέντε τομείς: Διακυβέρνηση, Χρηματοδότηση, Νομοθετικό – Ρυθμιστικό πλαίσιο, Εξωστρέφεια και Δημόσιες Σχέσεις, καθώς και Έρευνα και Ανάπτυξη.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βάσει δύο μεθολογικών προσεγγίσεων, αναδεικνύει σημαντικές παθογένειες στον ΕΟΦ που χρήζουν βελτίωσης. Παραδείγματα αποτελούν η απουσία ενός δομημένου (επικαιροποιημένου) στρατηγικού σχεδίου και οργανογράμματος. Επίσης, η απουσία συστηματικής αλληλεπίδρασης και συντονισμού μεταξύ των Διευθύνσεων του Οργανισμού, καθώς και οι ελλείψεις προσωπικού αλλά και πλάνου των μελλοντικών αλλαγών. Στον ΕΟΦ καταγράφεται περιορισμένη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών και περιορισμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. Την ίδια στιγμή, η Ομάδα Εργασίας διαπιστώνει ανάγκη ενίσχυσης της «εταιρικής εικόνας» του Οργανισμού.

Υπό τα παραπάνω, οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του ΕΟΦ περιλαμβάνουν τα εξής:

-Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Οργανισμού. Ενα εξ όσων σημειώνει η Ομάδα Εργασίας είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωριστό τμήμα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα βιο-ομοειδή προϊόντα.

-Δημιουργία νέου οργανογράμματος σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Υγείας. Βασικό χαρακτηριστικό του νέου οργανογράμματος είναι η Καθετοποίηση των Διευθύνσεων διατηρώντας ταυτόχρονα την αναγκαία αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η συνεργασία σε επίπεδο Διευθύνσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr