Ελλάδα

Πώς κατανέμεται στους δύο γονείς η άδεια ειδικού σκοπού

  • newsroom


Δείτε τις περιπτώσεις που δικαιούνται οι γονείς άδεια - Τι συμβαίνει αν ο ένας από τους δύο ειναι άνεργος - Ποιες δομές πρόνοιας παραμένουν ανοιχτές

Kατ΄ελάχιστον 4 ημέρες και κατά μέγιστον μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου θα μπορεί να διαρκεί η «άδεια ειδικού σκοπού» που έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οι εργαζόμενοι γονείς.

Η άδεια μπορεί να παραταθεί ανάλογα με την εξάπλωση του κοροναϊού με υπουργική απόφαση. Από τις 4 ημέρες η μία αφαιρείται από την κανονική άδεια του μισθωτού ενώ οι άλλες 3 θα επιβαρύνουν κατά τα 2/3 την επιχείρηση και κατά το 1/3 την πολιτεία.

Ωστόσο για να δικαιούνται οι μισθωτός να κάνει χρήση της άδειας πρέπει όπως αναφέρει η ΠΝΠ «να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον 6 ημερών στην εξαήμερη εργασία και 5 ημερών στην πενθήμερη εργασία».

Αυτό σημαίνει την άδεια ειδικού σκοπού δικαιούνται όσοι απασχολούνται από 3 μήνες και πάνω. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι με προυπηρεσία κάτω των 3 μηνών δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού κατ’αναλογία των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούνται.

Δηλαδή, αν κάποιος έχει προσληφθεί μόλις 2 μήνες δικαιούται κανονική άδεια 3 ημέρες. Επομένως έχει τη δυνατότητα να λάβει συνολικά 12 ημέρες άδεια ειδικού σκοπού.

Την άδεια δικαιούνται γονείς παιδιών:

-που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

-που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή μέχρι Γ Γυμνασίου)

-που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Την άδεια μπορούν να την μοιραστούν και να την λαμβάνουν εναλλάξ οι δυο γονείς, αλλά όχι ταυτόχρονα. Για παράδειγμα μια εβδομάδα ο ένας και μια εβδομάδα ο άλλος. Ειδικότερα, σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς. Συνεπώς η γνωστοποίηση χρήσης της άδειας γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του μισθωτού.

Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ο άλλος στο Δημόσιο, απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.

Αν εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων και ο δεύτερος είναι άνεργος, τότε ο εργαζόμενος δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, καθώς τεκμαίρεται πως ο έτερος γονέας μπορεί να κρατήσει τα παιδιά, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κοροναϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση ως ανωτέρω.

Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής, μετά το πέρας της 10ης Απριλίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2020.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Όπως και στον ιδιωτικό τομέα, για κάθε 4 ημέρες απουσίας, οι 3 ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/ της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές, ενώ η 1 ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια.

Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 4 ημερών ανά γονέα.

Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της ειδικής άδειας, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως.

Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας. Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας της οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν κατόπιν αίτησης να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους.

Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση υπερωριακής απασχόλησης του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.

Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και επιλέγει τη χρήση της τηλεργασίας ο υπάλληλος που απασχολείται στο Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης μειωμένου ωραρίου εργασίας, δύναται να παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα ακόμα και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου καθώς και για το ένστολο προσωπικό, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας.

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, είναι δυνατός ο περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα.

Ευελιξία – τηλεργασία

Όσοι δεν κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να αξιοποιήσουν την δυνατότητα τηλεργασίας καθώς και το ευέλικτο ωράριο τον οποίο δεν απαιτείται να δηλώσει άμεσα ο εργοδότης στην ΕΡΓΑΝΗ. Αναλυτικά, αναστέλλεται μέχρι 10 Απριλίου η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο «ΕΡΓΑΝΗ» συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.

Αυστηρή υγιεινή στις δομές που παραμένουν ανοιχτές

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.): Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχονται οδηγίες ως προς τη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών με ασφάλεια, για την αποφυγή συνωστισμού, καθώς και για τα έκτακτα περιστατικά.

Εντούτοις, κατά περίπτωση, συνιστάται η παραμονή των ηλικιωμένων στο οικογενειακό τους περιβάλλον, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, άλλως η παροχή υπηρεσιών από τα ΚΗΦΗ είτε κατ’ οίκον είτε εντός των δομών, εφόσον αυτό κριθεί απολύτως αναγκαίο.

Παραρτήματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης: Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχονται οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία τους, και τον μη συνωστισμό στους χώρους αναμονής.

Δεδομένου ότι οι περισσότερες ανοιχτές δομές λειτουργούν με συγχρηματοδότηση πόρων, το Υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους.

Με επιστολή της στις διοικήσεις των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου ζήτησε αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ., τη διαμόρφωση πρωτοκόλλου για την προετοιμασία ειδικού χώρου απομόνωσης σε περίπτωση πιθανού κρούσματος, την αναστολή των επισκεπτηρίων και των ομαδικών ψυχαγωγικών/αθλητικών δραστηριοτήτων σε δομές παιδικής προστασίας για 15 μέρες, τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες, καθώς και συχνή απολύμανση των εγκαταστάσεων των παραρτημάτων.

Η Μιχαηλίδου δήλωσε σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της μετάδοσης και διασποράς του ιού στον τομέα της πρόνοιας:

«Στις δομές της πρόνοιας φιλοξενούνται οι πλέον ευάλωτοι συμπολίτες μας, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες ή χρόνια νοσήματα και επιβαρυμένο ιστορικό που τους κατατάσσει στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους γονείς παιδιών με αναπηρία επεκτείνοντας την άδεια «ειδικού σκοπού», περιορίζουμε τη λειτουργία των ανοιχτών δομών στο απολύτως αναγκαίο και ενισχύουμε τη θωράκιση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ώστε να διαχειριστούμε όλοι μαζί αποτελεσματικά την παρούσα κατάσταση όπως διαμορφώνεται με την αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού στη χώρα μας».

Απόρρητο Απόρρητο