Τη δεύτερη κατά σειρά μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στον mega διαγωνισμό ΔΔ 214 αποφάσισε η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, ενώ οι προσφορές θα έπρεπε να υποβληθούν μέχρι σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, δόθηκε παράταση μίας ακόμη εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. Όπως τονίζεται στο σχετικό «Συμπλήρωμα Νο 2» η παράταση δόθηκε  «λόγω αντίστοιχων αιτημάτων οικονομικών φορέων, τροποποιώντας την παράγραφο 5 του Άρθρου 7 της Διακήρυξης ΔΔ-214, ως ακολούθως: «Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί μέχρι την Τετάρτη 22.09.2021 και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σ.Η.Δ. (Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών)». Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία του ΔΔ 214 ήταν για τις 25 Αυγούστου, αλλά στη συνέχεια η καταληκτική ημερομηνία μετατέθηκε για τις 15 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, αναρτήθηκε και «Συμπλήρωμα Νο 3», προκειμένου να διευκρινισθούν θέματα σχετικά με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, για όσους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, προχώρησαν στην έκδοση αυτών, πριν την ανακοίνωση της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι «τυχόν εκδοθείσες μέχρι την 15.09.2021 εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, με ημερομηνία λήξης την 16.04.2023, αντί του τυπικά ορθού 23.04.2023, λόγω της έκτακτης αλλά σύντομης αναβολής διεξαγωγής του διαγωνισμού μας, δεν γίνονται αποδεκτές ως ορθές από τον ΔΕΔΔΗΕ, και πρέπει να αποδεικνύεται η ισχύς τους έως την 23.04.2023».

Ο προϋπολογισμός και οι εργολαβίες

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό που έχει διοργανώσει μέχρι τώρα ο ΔΕΔΔΗΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 1,6 δισ. ευρώ, που μαζί με την προαίρεση (50%) φτάνει δυνητικά τα 2,4 δισ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων είναι 48 μήνες, αλλά δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση έτους για κάθε μία από τις εργολαβίες. Επίσης, προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως 800.000.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Ο ΔΔ-214 αφορά 37 εργολαβίες για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων σε όλη τη χώρα και ειδικότερα:

-Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές

-Αναβαθμίσεις του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος

-Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εναέριων και υπόγειων γραμμών Μέσης και Χαμηλής Τάσης και εναέριων υποσταθμών

-Αντικατάσταση των αναλογικών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης με smart meters («έξυπνους μετρητές»)

-Κατασκευή, αφαίρεση, ανακατασκευή, τροποποίηση ή βελτίωση Παροχών Χαμηλής και Μέσης Τάσης και αποκοπών – επαναφορών

-Κλάδεμα ή κοπή δέντρων και αποψίλωση, καθώς και η επιθεώρηση και συντήρηση ξύλινων στύλων κ.ά.

Με το Συμπλήρωμα Νο 1 υπήρξαν αλλαγές στη Διακήρυξη του διαγωνισμού με διαφοροποιήσεις στους προϋπολογισμούς των εναέριων και υπόγειων έργων. Έτσι, στο γενικό σύνολο ο προϋπολογισμός των ενεργειακών έργων (χωρίς την προαίρεση) διαμορφώνεται σε 1.089.000 εκατ. ευρώ (από 1.089.300 εκατ.) και των ηλεκτρομηχανολογικών έργων σε 511 εκατ. ευρώ (από 510,7 εκατ.).

Σημαντικότερες είναι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ εναέριων και υπόγειων έργων, που εντοπίζονται σε ορισμένες διοικητικές περιφέρειες του ΔΕΔΔΗΕ.

Έτσι, στο σύνολο έχουμε πλέον προϋπολογισμό 1.215.292 εκατ. ευρώ για εναέρια έργα (έναντι 1.112.400 εκατ.) και 384,7 εκατ. ευρώ για υπόγεια έργα (έναντι 487,6 εκατ. ευρώ).

Οι αλλαγές εντοπίζονται στις περιφερειακές διευθύνσεις Αττικής και Μακεδονίας-Θράκης.

Όσον αφορά στην Αττική, ο συνολικός προϋπολογισμός ήταν και παραμένει στα 421 εκατ. ευρώ, αλλά κατανέμεται πλέον σε 261,24 εκατ. ευρώ για εναέρια έργα και 159,75 εκατ. ευρώ για υπόγεια, έναντι 180,9 εκατ. και 240,1 εκατ. αντίστοιχα.

Ειδικότερα, προβλέπονται για τα δίκτυα περιοχής Αθήνας 29,82 εκατ. για εναέρια έργα και 35,17 εκατ. για υπόγεια (έναντι 6,7 εκατ. και 58,3 εκατ. προηγουμένως), για τα δίκτυα περιοχής Πειραιά 31,62 εκατ. για εναέρια και 20,38 εκατ. για υπόγεια (έναντι 22,4 εκατ. και 29,6 εκατ. αντίστοιχα), για τα δίκτυα περιοχής Καλλιθέας 40,47 εκατ. για εναέρια και 23,52 εκατ. για υπόγεια (έναντι 22,5 εκατ. και 41,5 εκατ. αντίστοιχα), για τα δίκτυα περιοχής Περιστερίου και Ελευσίνας 49,2 εκατ. για εναέρια και 15,8 εκατ. για υπόγεια (έναντι 38,7 εκατ. και 26,3 εκατ. αντίστοιχα) και για τα δίκτυα περιοχής Φιλοθέης – Κηφισιάς 49,32 εκατ. για εναέρια και 20,67 εκατ. για υπόγεια (έναντι 29,8 εκατ. και 40,2 εκατ. αντίστοιχα).

Στην περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης οι αλλαγές εντοπίζονται στα δίκτυα περιοχών Δυτικής και Κεντρικής Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπονται 39,48 εκατ. για εναέρια έργα και 25,52 εκατ. για υπόγεια (έναντι 31,2 εκατ. και 33,8 εκατ.αντίστοιχα), καθώς και στα δίκτυα περιοχών Αν. Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου, όπου προβλέπονται 52,36 εκατ. για εναέρια έργα και 7,63 εκατ. για υπόγεια (έναντι 40,7 εκατ. και 19,3 εκατ. αντίστοιχα).