Έναν μεγάλο διαγωνισμό για τη μακροχρόνια μίσθωση ειδικών οχημάτων έβγαλε στον αέρα χθες ο ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το newmoney, το ύψος της σύμβασης φτάνει τα 87,5 εκατ. ευρώ (με τον ΦΠΑ 108,54 εκατ. ευρώ) και η καταληκτική προθεσμία παραλαβής προσφορών είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2022

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την μακροχρόνια μίσθωση, χρονικής διάρκειας 120 μηνών,128 ευέλικτων καλαθοφόρων οχημάτων τριών ειδών (με κίνηση 4Χ2 και 4Χ4) και μεγάλων καλαθοφόρων οχημάτων με κίνηση 4Χ4.

Η ενδεικτική εκτιμώμενη αξία της μίσθωσης που προκύπτει από το σύνολο των πληρωμών των μηνιαίων μισθωμάτων για τα 10 έτη της σύμβασης ανέρχεται σε 87.532.200 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης. Δηλαδή για την κύρια σύμβαση 58.354.800 ευρώ και για το δικαίωμα προαίρεσης 29.117.400 ευρώ.

Το δικαίωμα προαίρεσης

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή απόφασή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης:

-Να επαυξήσει την ποσότητα οποιουδήποτε είδους μέχρι ποσοστού αξίας 50% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης με μηνιαίο μίσθωμα που δύναται να αναπροσαρμοσθεί με βάση τον πίνακα πληθωρισμού της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο που μεσολαβεί από την υπογραφή της σύμβασης έως την εκτέλεση της προαίρεσης. Για την επαύξηση ειδοποιείται ο ανάδοχος μέχρι και έναν χρόνο μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης της αρχικής συμβατικής ποσότητας.

-Να μειώσει την ποσότητα οποιουδήποτε είδους μέχρι ποσοστού αξίας 30% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης χωρίς μεταβολή στο μοναδιαίο μηνιαίο μίσθωμα. Το δικαίωμα μείωσης ασκείται το αργότερο μέχρι την υλοποίηση του ημίσεως των τμηματικών παραδόσεων και επί δεκαδικού αποτελέσματος στον προηγούμενο ακέραιο.

Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή του συμβατικού τιμήματος και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις. Οι τροποποιήσεις δύναται να επιφέρουν και την κατ ανώτατο όριο, ισόχρονη τροποποίηση της διάρκειας της σύμβασης.

Τα κριτήρια και οι προσφορές

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης πρέπει να κατατεθεί από τους υποψήφιους εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας, μη συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ, δηλαδή 1.167.096 ευρώ.

Ανά είδος το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε 217.718 ευρώ για το Είδος Α1, 620.688 ευρώ για το Είδος Α2 και 328.680 ευρώ για το Είδος Β.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά βάσει του συνολικού προσφερόμενου τιμήματος ανά είδος.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση (από την αρμόδια Επιτροπή παρουσία των ενδιαφερομένων) βάσει της οποίας θα διαμορφωθεί η τελική σειρά μειοδοσίας.

Οι προσφορές πρέπει να αφορούν ένα ή περισσότερα είδη αλλά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου είδους και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για διάστημα 12 μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Τα οχήματα ανά είδος

Η κατηγορία Α1 αφορά 28 πετρελαιοκίνητα ευέλικτα καλαθοφόρα οχήματα γραμμών διανομής, με κίνηση 4Χ2, με όλα τα εξαρτήματά τους, με ενδεικτικό μηνιαίο μίσθωμα για καθένα 3.240 ευρώ (συνολικά 10.886.400 ευρώ).

Η κατηγορία Α2 αφορά 67 πετρελαιοκίνητα ευέλικτα καλαθοφόρα οχήματα γραμμών διανομής, με κίνηση 4Χ4, με όλα τα εξαρτήματά τους, με ενδεικτικό μηνιαίο μίσθωμα για καθένα 3.860 ευρώ (συνολικά 31.034.400 ευρώ).

Η κατηγορία Β αφορά 33 μεγάλα πετρελαιοκίνητα καλαθοφόρα οχήματα γραμμών διανομής με όλα τα εξαρτήματά τους, με ενδεικτικό μηνιαίο μίσθωμα 4.150 ευρώ (συνολικά 16.434.000 ευρώ).

Σημειώνεται ότι τα οχήματα πρέπει να είναι καινούργια (κατασκευής το πολύ εντός του τελευταίου 24μήνου από την αναγγελία ετοιμότητας παραλαβής)και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ασφάλιση αστικής ευθύνης, αλλά και τη συντήρησή τους. Ειδικότερα προβλέπεται η τακτική, προληπτική και έκτακτη συντήρηση, με όλες τις πάσης φύσεως εργασίες που απαιτούνται ώστε τα οχήματα να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Εξαίρεση αποτελούν τα καύσιμα, το adblue, ο καθαρισμός και οι υπηρεσίες φύλαξης και στάθμευσης που είναι ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ.

Για πάσης φύσεως αναλώσιμα, ανταλλακτικά, διάφορα υλικά και πιστοποιήσεις ο ανάδοχος καλύπτει το 100% για τις ανάγκες του οχήματος.

Όσον αφορά το χρόνο παράδοσης προβλέπεται η δυνατότητα τριών τμηματικών παραδόσεων σε 12 μήνες (17 οχήματα), 18 μήνες (22 οχήματα) και 24 μήνες (89 οχήματα).

Στη διακήρυξη περιλαμβάνονται λεπτομερείς ειδικές τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται τα οχήματα και των τριών κατηγοριών.

Δικαίωμα εξαγοράς

Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται μετά τη λήξη της σύμβασης να εξαγοράσει τα οχήματα εφόσον είναι σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία, με αντίτιμο κατ ανώτατο όριο 20.000 ευρώ ανά ευέλικτο καλαθοφόρο και 30.000 ευρώ ανά μεγάλο καλαθοφόρο.