Το Τμήμα Ανάλυσης και Μελετών του ΙΕΝΕ εκπόνησε μία Ειδική Έκθεση για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, στη Σειρά Στρατηγικών Μελετών του Ινστιτούτου. Με τίτλο «Ο Ρόλος της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στην Ενεργειακή Πράσινη Μετάβαση», η Ειδική Έκθεση (Νο 12), με κύριο μελετητή τον κ. Κωνσταντίνο Θεοφύλακτο, Μηχανολόγο – Μηχανικό, Ενεργειακό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΙΕΝΕ, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.

Η Ενεργειακή Αποδοτικότητα είναι ο πιο διαθέσιμος, ασφαλής και προσιτός ενεργειακός πόρος στην πορεία προς την απαλλαγή από τον άνθρακα. Ιδιαίτερα, σήμερα, που, τόσο η ΕΕ όσο και η χώρα μας, αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις από την εξάρτηση τους από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, την ανάγκη καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής αλλά και την παγκόσμια οικονομική κρίση, η Ενεργειακή Αποδοτικότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Βελτιώνει την ασφάλεια εφοδιασμού, μειώνει την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και τους εκπεμπόμενους ρύπους, ενώ, παράλληλα, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογικής ποιότητας και εξειδίκευσης.

Όπως, εξάλλου, τονίζεται στην Έκθεση, η Ενεργειακή Αποδοτικότητα έχει αναδειχθεί σε μείζονα πολιτική προτεραιότητα όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά, πλέον, παγκόσμια, για μια σειρά από λόγους, όπως η Ενεργειακή Ασφάλεια (ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από εισαγωγές πετρελαίου και αερίου που προέρχονται από ασταθείς πολιτικά περιοχές του πλανήτη, όπως η Ρωσία ή η Μέση Ανατολή), η Οικονομία (μείωση κόστους παραγωγής και  υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με την Κίνα και τις χώρες της Ασίας), και το Περιβάλλον (μείωση των εκπομπών CO2 και τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη του Παρισιού).

Η νέα αυτή Έκθεση του ΙΕΝΕ έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που απαιτούνται να πάρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Κυβέρνηση, κοινωνικοί εταίροι, τεχνικός/πολιτικός κόσμος, κ.ά.) προκειμένου να υιοθετηθούν και να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά μέτρα Ενεργειακής Αποδοτικότητας στην Ελλάδα, ώστε η χώρα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές συνθήκες, το 2030 και 2050.

Στα κεφάλαια της νέας Ειδικής Έκθεσης του ΙΕΝΕ αναλύονται η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές όσον αφορά εν γένει την Ενεργειακή Αποδοτικότητα στον Κόσμο και στην Ευρώπη, ενώ, στη συνέχεια, η ανάλυση εξειδικεύεται στους επιμέρους τομείς (Κτήρια, Βιομηχανία, Μεταφορές). Μεταξύ άλλων, υπάρχει ειδική αναφορά στη νέα Οδηγία Ενεργειακής Αποδοτικότητας 2023/1791/ΕΕ. Η Έκθεση ολοκληρώνεται με τις γενικές γραμμές μίας νέας Πολιτικής που είναι απαραίτητη για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα καθώς βρισκόμαστε στο δρόμο για την Πράσινη Μετάβαση.