Διευρύνει τους στόχους και το πεδίο δραστηριοτήτων της και προς έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε είδους πηγή (ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, συμβατικά καύσιμα κ.ά) η Ηλέκτωρ, όπως προκύπτει από διαδοχικές τροποποιήσεις του καταστατικού της.

Η Ηλέκτωρ, που αποτελεί τον ισχυρό βραχίονα του Ομίλου Ελλάκτωρ (η Ελλάκτωρ κατέχει το 94,44% των μετοχών και το υπόλοιπο 5,56% η Aresa Management limited) στους κλάδους των κατασκευών με έμφαση σε περιβαλλοντικά τεχνικά έργα (ΧΥΤΑ), και της διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, διαθέτει παρουσία εκτός από την Ελλάδα, σε Κροατία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Γερμανία, Σκόπια, Κύπρο και Ιορδανία.

Μετά από δύο διαδοχικές τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας που αποφασίστηκαν από τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις στις 4 Ιανουαρίου και στις 19 Νοεμβρίου 2021 έχει προστεθεί στους σκοπούς της:

Α) Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, επίβλεψη, εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση, επέκταση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οποιασδήποτε πηγής χωρίς περιορισμό στο ύψος του προϋπολογισμού αυτών, μετά των συναφών τους εγκαταστάσεων, καθώς και των μέσων και προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οποιασδήποτε μορφής

Β) Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή, η χρηματοδότηση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης υδάτινων πόρων, ύδρευσης, απορριμμάτων, αποβλήτων, αιολικού δυναμικού, περιβαλλοντικών και εν γένει ενεργειακών έργων, καθώς και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε είδους πηγή ενέργειας (ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ, συμβατικά καύσιμα κ.ο.κ).

Κάτι που δείχνει ότι αναμένεται να διεκδικήσει στο μέλλον projects που σχετίζονται κυρίως με την παραγωγή ενέργειας μέσω της διαχείρισης απορριμμάτων, -όπως κάνει μέχρι σήμερα-, αλλά ενδεχομένως και ανεξάρτητα από αυτήν.

Το βιοαέριο και η βιομάζα

Μέχρι τώρα η εταιρεία έχει διάφορα έργα στον τομέα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ΑΠΕ, με έμφαση στο βιοαέριο και τη βιομάζα όπως:

-Η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας αξιοποιώντας βιοαέριο προερχόμενο από τους ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και Φυλής μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΒΕΑΛ Α.Ε., με συνολική δυναμικότητα 23,5 MW, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη τέτοια μονάδα στην Ευρώπη

-Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας αξιοποιώντας βιοαέριο προερχόμενο από το ΧΥΤΑ Ταγαράδων, με συνολική δυναμικότητα 5 MW ,

-Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας αξιοποιώντας βιοαέριο προερχόμενο από το ΧΥΤΑ Μαυροράχης, με συνολική δυναμικότητα 3,52 MW

Η λειτουργία και η ανάπτυξη της εταιρείας σε αυτά τα έργα γίνεται μέσω διαφορετικών κατά περίπτωση εταιρικών σχημάτων στα οποία η Ηλέκτωρ διατηρεί τον έλεγχο και τη διαχείριση.

Παράλληλα, μετά από σχετικό διεθνή διαγωνισμό ανεδείχθη στρατηγικός εταίρος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στο πεδίο της ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμία, με εγκατάσταση γεωθερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού «Γεωθερμικός Στόχος ΙΙ», της οποίας τον Απρίλιο απέκτησε το 51% (με το 49% να διατηρεί η ΔΕΗ ΑΝ).

Επίσης, το 2020 η εταιρεία συνέχισε, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση του έργου για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την τ/θ Αμυνταίου ισχύος 30 MW, ενώ τον περασμένο Αύγουστο υπέγραψε (ως επικεφαλής κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει με 55%) τη σύμβαση για το έργο «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε ‘Πράσινο Εργοστάσιο’» συμβατικής αξίας 49,1 εκατ. ευρώ και διάρκειας 3 ετών με δικαίωμα προαίρεσης για άλλα 3 έτη.

Οι οικονομικές επιδόσεις και οι προοπτικές

Παρά την πρόκληση της πανδημίας οι οικονομικές επιδόσεις της Ηλέκτωρ το 2020 κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Έτσι, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 101,92 εκατ., έναντι 87,1 εκατ. το 2019, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 0,95 εκατ. έναντι ζημιών 1,19 εκατ. το 2019, και τα καθαρά αποτελέσματα σε κέρδη 0,8 εκατ. έναντι ζημιών 1,98 εκατ.

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα για την έκτακτη εισφορά ΑΠΕ και διάφορες προβλέψεις. Το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο από κατασκευαστικά έργα και συμβάσεις (περιλαμβανομένων και αυτών που υπογράφηκαν μετά την 31.12.2020) ανέρχεται σε 82,2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις για το άμεσο μέλλον, τονίζεται ότι «ο κλάδος διαχείρισης απορριμμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερες προοπτικές στην Ελλάδα καθώς η χώρα έχει καθυστερήσει να προσαρμοστεί στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη διαχείριση απορριμμάτων, ενώ παράλληλα επιβαρύνεται με σημαντικά πρόστιμα για τη διατήρηση παράνομων χωματερών. Συνεπώς, καθίσταται επιβεβλημένη η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κλάδου στο εσωτερικό της χώρας».

Ειδικότερα σχετικά με την πανδημία σημειώνεται ότι δεν επηρέασε σημαντικά τα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Παράλληλα εκτιμάται ότι ανοίγονται ευκαιρίες λόγω της ανάγκης αναβάθμισης των υφιστάμενων ή δημιουργίας νέων σύγχρονων εγχώριων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων και βιοαποβλήτων, όπως αποτυπώνεται και στον νέο Ε.Σ.Δ.Α. για την περίοδο 2020-2030. Τονίζεται, ωστόσο, ότι η υλοποίηση των νέων έργων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από αλλαγές στο σχεδιασμό υλοποίησής τους, την περιορισμένη ρευστότητα από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης αδειών και τυχόν αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών (π.χ. προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας), αλλά και ως συνέπεια της πανδημίας.