Περιορισμένες, αλλά αναγκαίες, αλλαγές όσον αφορά τον σχεδιασμό του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής ενέκρινε το ΥΠΕΝ με σχετική χθεσινή απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν ουσιαστικά αναδιατάξεις των Γραμμών Μεταφοράς και πυλώνων του υποέργου της Κρήτης, καθώς και την προσθήκη επιπλέον όρων με βάση τις προτάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ, ενώ δεν αναμένεται να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διασύνδεσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση τροποποίησης, ως προς την αναδιάταξη των έργων διασύνδεσης του υποέργου της Κρήτης (Γραμμές Μεταφοράς και πυλώνες), τα σχετικά σημεία της ΑΕΠΟ αναδιατυπώνονται ως εξής:

Α- Εγκατάσταση και λειτουργία υπόγειας Γ.Μ. υπερυψηλής τάσης ΣΡ (±500 kV), η οποία συνοδεύεται από καλώδιο οπτικών ινών (2×48 οπτικές ίνες), εκκινεί από το σημείο προσαιγιάλωσης στην Κορακιά και τερματίζει στον Σταθμό Μετατροπής (ΣΜ) Δαμάστας, συνδέοντας την υποβρύχια Γ.Μ. ΣΡ ±500 kV με τον εν λόγω ΣΜ. Η υπόγεια Γ.Μ., ακολουθεί παράλληλα υφιστάμενη οδοποιία,η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της βελτιώνεται και αναβαθμίζεται, καθώς και νέα οδό μικρού μήκους (συνοδό έργο).

Ειδικότερα, η υπόγεια Γ.Μ. οδεύει ως εξής:

α) Επί υφιστάμενης οδού που κείται βορείως του Β.Ο.Α.Κ. και μέχρι το σημείο προσαιγιάλωσης μήκους 3,74 Km η οποία βελτιώνεται και αναβαθμίζεται.

β) Παραλλήλως του Β.Ο.Α.Κ. για περίπου 700 m από τη Χ.Θ. 109+400 ως τηΧ.Θ. 110+100 του Β.Ο.Α.Κ.

γ) Επί υφιστάμενης οδού που κείται νοτίως του Β.Ο.Α.Κ. μήκους 4,35 Km, η οποία βελτιώνεται και αναβαθμίζεται.

δ) Επί νέας οδού εντός δασικής έκτασης μήκους 1,39 Km έως το ΣΜ Δαμάστας.

Β- Κατασκευή και λειτουργία ΣΜ στη Δαμάστα AC/DC συνολικής ισχύος 1000 MW, καθώς και υποσταθμού ζεύξης (Υ/Σ Ζεύξης) ΕΡ 150 kV εντός του γηπέδου του ΣΜ για τη διασύνδεση του ΣΜ με το υφιστάμενο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΜΗΕ) 150 kV της νήσου Κρήτης, εντός γηπέδου έκτασης 150 στρεμμάτων περίπου.

Ο Υ/Σ ζεύξης είναι κλειστού τύπου, τεχνολογίας GIS, περιλαμβάνει διπλό ζυγό 150 kV με διασυνδετικό διακόπτη, έξι πύλες Γ.Μ. 150 kV για τη σύνδεση ισάριθμων κυκλωμάτων που αναχωρούν προς το ΣΜΗΕ της Κρήτης και τις εγκαταστάσεις σύνδεσης του παρακείμενου ΣΜ (2 πύλες Μ/Σ 150 kV).

Γ- α) Πόντιση και λειτουργία υποβρυχίου καλωδίου μήκους περίπου 4 km, το οποίο εκκινεί από το σημείο προσαιγιάλωσης στην Κορακιά και καταλήγει στον ΣΗ Κορακιάς.

β) Πόντιση και λειτουργία υποβρυχίου καλωδίου δώδεκα (12) οπτικών ινών για την επιτήρηση του ΣΗ Κορακιάς.
γ) Βελτίωση υφιστάμενης οδού μήκους 1,65 km, με αφετηρία περί τη Χ.Θ. 103,40 του Β.Ο.Α.Κ. και διάνοιξη νέας μήκους 2,93 km, για την εξασφάλιση οδικής πρόσβασης στη θέση προσαιγιάλωσης του ηλεκτροδίου.

Δ- Εγκατάσταση και λειτουργία τμημάτων νέων εναέριων Γ.Μ. 150 kV ΕΡ απλού και διπλού κυκλώματος συνολικού μήκους 5,4 km, από την έξοδο του ΣΜ Δαμάστας έως τις υφιστάμενες Γ.Μ. 150 kV Λινοπεράματα – Χανιά & Λινοπεράματα – Χανιά/ΙΙ.

Ε- Αναβάθμιση τμήματος υφιστάμενων εναέριων Γ.Μ. 150 kV ΕΡ Λινοπεράματα – Χανιά & Λινοπεράματα – Χανιά/ ΙΙ από μονού κυκλώματος σε διπλού κυκλώματος στο τμήμα Υ/Σ Ζεύξης ΕΡ – υφιστάμενος Υ/Σ ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, συνολικού μήκους 15,1 km.

Ορίζεται νέα θέση για δύο πυλώνες της ΓΜ 150kV Λινοπεράματα-Χανιά ΙΙ. Επίσης, προβλέπεται κατάργηση τμημάτων υφιστάμενων εναέριων ΓΜ ΕΡ 150 kV συνολικού μήκους 5,24 km καθώς και κατασκευή υπόγειας καλωδιακής ΓΜ ΕΡ 150 kV διπλού κυκλώματος μήκους 3,15 km, που καταλήγει στον Υ/Σ ΑΗΣ Λινοπεραμάτων (από πυλώνα ΛΧ5Ν έως Υ/Σ ΑΗΣ Λινοπεραμάτων). Η όδευση της υπόγειας ΓΜ 150kV προς Λινοπεράματα τροποποιείται για μήκος περί τα 650 m.

 • Επέκταση του υφιστάμενου Υ/Σ 150 kV του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων κατά δύο πύλες Γ.Μ. 150 kV εντός του γηπέδου του Υ/Σ. Η επέκταση αφορά έργα εντός της έκτασης του Υ/Σ, περίπου 21 στρεμμάτων.
 • Διάνοιξη προσωρινών διόδων πρόσβασης στις θέσεις κατασκευής των πυλώνων (προσωρινές ζώνες πρόσβασης στους πυλώνες-συνοδά έργα οδοποιίας)».

Οι πρόσθετοι όροι

Ακόμη, στην τροποποιημένη ΑΕΠΟ προστίθενται οι εξής νέοι όροι με βάση τις προτάσεις της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης:

 • Η περιοχή κατασκευής των έργων δεν εντάσσεται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (Β’ 2687/2018) και την 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας.
 • Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υπόγειων υδατικών συστημάτων στην περιοχή ενδιαφέροντος, με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του έργου.
 • Οι επεμβάσεις στα υδατορέματα της περιοχής ενδιαφέροντος, θα είναι οι ελάχιστες δυνατές ώστε να μην επηρεαστεί η ροή υδάτων, ενώ παράλληλα θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους από ρύπους και κάθε είδους απορρίψεις.
 • Οι επεμβάσεις στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα «Ακτές Μπαλί-Φόδελε» παραμένουν από πλευράς αξιολόγησης των επιπτώσεων σε βαθμό μικρότερο της τάξης «1», που αφορά σε «σχεδόν φυσική κατάσταση» του συστήματος.

Επίσης, με βάση την απόφαση της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ προστίθενται οι εξής νέοι όροι:

 • Να υποβληθούν προς έγκριση στις αρμόδιες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες οι θέσεις των αποθεσιοθαλάμων και των εργοταξιακών χώρων, αναλυτική τεχνική έκθεση, καθώς και διαγράμματα εκσκαφών για τις διανοίξεις και ισοπεδώσεις στις περιοχές επέμβασης.
 • Κατά την έναρξη των εργασιών να προηγείται, σε κάθε τμήμα του έργου, όπου απαιτείται, καθαρισμός της επιφανειακής βλάστησης και επιφανειακή έρευνα, με τη χρήση μηχανικού μέσου ή χειρωνακτικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.
 • Στο τμήμα της νέας χάραξης, που έχει οπτική επαφή από τον προαύλιο χώρο του Καθολικού και το γ’ επίπεδο της Ι.Μ. Αγ. Παντελεήμονα στο Φόδελε, να αποφευχθεί η κατασκευή τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και να επιλεγούν άλλες μέθοδοι αντιστήριξης με συμρματοκιβώτια ή οπλισμένη γη και όπου αυτό δεν καθίσταται δυνατό, με λιθοδομή από λίθο της περιοχής. Για τις εργασίες αυτές να υποβληθεί μελέτη προς έγκριση από την αρμόδια Δ/νση.
 • Με την κατάργηση της εναέριας Γ.Μ., εκλείπει η οπτική όχληση στο πιθανό ιερό κορυφής, στην πιθανή θέση μινωικής φρυκτωρίας και στον αρχαίο τοίχο στην κορυφογραμμή του λόφου «Τράχηλοι».
 • Για το ζεύγος πυλώνων (LX29) μπροστά από το ναό του Προφήτη Ηλία, να χρησιμοποιηθεί στενός τύπος και μικρότερου ύψους από το προβλεπόμενο (έως 29 μέτρα), ώστε να αποφευχθεί η οπτική όχληση από τη στάθμη του πλατώματος του ναού.