Στη δημιουργία μιας νέας ρυθμιστικής αρχής για τη διαχείριση των αποβλήτων σκοπεύει να προχωρήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της ευρύτερης νομοθετικής μεταρρύθμισης για τον εν λόγω τομέα, με επίκεντρο την υλοποίηση βιώσιμων χώρων υγειονομικής ταφής και κέντρων ανακύκλωσης. Η σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Διαχείρισης Αποβλήτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Προς την κατεύθυνση αυτή το ΥΠΕΝ προχώρησε προχθές σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του υποέργου: «Διερεύνηση-Αποτύπωση του κανονιστικού πλαισίου για τη Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Διαχείρισης Αποβλήτων».

Το έργο έχει ως σκοπό την ανάδειξη συμβούλου για τη διερεύνηση και αποτύπωση του κανονιστικού πλαισίου, με το οποίο θα ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της Αρχής. Η Ρυθμιστική Αρχή Διαχείρισης Αποβλήτων, μεταξύ των άλλων, θα είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ορθότητας της τιμολογιακής πολιτικής, την εποπτεία της εφαρμογής διαχείρισης των αποβλήτων σε ολόκληρη τη χώρα και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας των Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του ΥΠΕΝ Ν. Μιχαλόπουλος προσκαλεί τον Χρήστο Ηλιού του Ηλία, υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλει σχετική προσφορά.

Ο ανάδοχος αυτός προσκαλείται διότι, όπως αναφέρεται, διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα για την έγκαιρη και άρτια παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας, ενώ η δαπάνη, -με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-, δεν θα ξεπερνά τις 30.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η υποβολή της προσφοράς πρέπει να γίνει μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2022.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι:
1. Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά στις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, τη συλλογή στοιχείων εκροών-εισροών αποβλήτων, την εποπτεία των φορέων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται αναγκαίο για τη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Διαχείρισης Αποβλήτων.

2. Η Σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία, κατ’ ελάχιστο, θα περιλαμβάνει:
i. Οργανόγραμμα της Ρυθμιστικής Αρχής Διαχείρισης Αποβλήτων
ii. Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, πόρους, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις
iii. Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
iv. Τροποποιήσεις υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, εφόσον προκύπτουν από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η εν λόγω δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της μεταρρυθμιστικής πολιτικής και αποσκοπεί στην επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση στην κυκλική οικονομία.