Την ταχεία εκτέλεση των έργων αποκατάστασης στις καμένες περιοχές της Εύβοιας και της Βορειοανατολικής Αττικής που επλήγησαν το καλοκαίρι προβλέπουν οι αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί ορισμού των αναδόχων.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές, όπως είναι γνωστό, έχουν κινητοποιηθεί τόσο ο δημόσιος, όσο και ο ιδιωτικός τομέας και έχουν ήδη ανατεθεί οι πρώτες εργασίες.

Η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ

Με βάση τις νεότερες εξελίξεις, η ΔΕΗ στις 4 Νοεμβρίου εκδήλωσε την πρόθεση ανάληψης και χρηματοδότησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας για τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην υδρολογική λεκάνη Ιστιαίας.

Με απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύθηκε την επομένη (5 Νοεμβρίου) η ΔΕΗ ορίστηκε ειδικότερα ανάδοχος αποκατάστασης με σκοπό την εκτέλεση του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας για τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην υδρολογική λεκάνη Ιστιαίας Ι-Δάσος Βουτά, προϋπολογισμού ύψους 839.141 ευρώ.

Έτσι, σε περιοχή έκτασης 586 στρεμμάτων θα κατασκευαστούν: 

-κορμοδέματα κατά την κατεύθυνση των ισοϋψών με ειδική κατασκευή και τρόπο για τον περιορισμό της επιφανειακής διάβρωσης και απορροής,

-σανιδότοιχοι κατά την κατεύθυνση των ισοϋψών μικρού ύψους για τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στις θέσεις που δεν υπάρχει υλικό ξυλώδους κεφαλαίου,

-κλαδοπλέγματα με τη συγκέντρωση και την τοποθέτηση κατά μήκος των ισοϋψών των υπολειμμάτων υλοτομίας των απονεκρωθέντων δέντρων, κυρίως σε εδάφη μικρών κλίσεων, με σκοπό την προστασία τους από τη διάβρωση και την επιφανειακή απορροή,

-ξυλοφράγματα σε μικρές χαραδρώσεις και ρέματα για την αποτροπή της αξονικής διάβρωσης και τη συγκράτηση φερτών υλικών.

Στην απόφαση τονίζεται ότι με την πράξη ορισμού αναδόχου αποκατάστασης, δεν θίγονται στο παραμικρό τα εμπράγματα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί της καμένης δασικού χαρακτήρα έκτασης, τα οποία διατηρούνται στο ακέραιο, ενώ ως καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται η 5η Φεβρουαρίου 2022.

Με άλλη απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύθηκε επίσης στις 5 Νοεμβρίου, ορίζεται ανάδοχος αποκατάστασης ο ΑΔΜΗΕ με σκοπό την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων 2021 στις περιοχές Βαρυμπόμπης-Τατοΐου- Αφιδνών Αττικής» – Τμήμα Κρυονερίου, προϋπολογισμού ύψους 600.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ).

Σε εκτέλεση της σχετικής εγκεκριμένης μελέτης, σε τμήμα συνολικής έκτασης 4.365,50 στρεμμάτων η οποία θα προσδιοριστεί λεπτομερώς στο έδαφος κατά την εγκατάσταση του εργοταξίου, θα κατασκευαστούν κορμοφράγματα, κορμοδέματα και κλαδοδέματα με χρήση του ώριμου ξυλώδους όγκου της περιοχής επέμβασης.

Και σε αυτή την περίπτωση τονίζεται ότι με την πράξη ορισμού αναδόχου αποκατάστασης, δεν θίγονται στο παραμικρό τα εμπράγματα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί της καμένης δασικού χαρακτήρα έκτασης, τα οποία διατηρούνται στο ακέραιο. Ως καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται και εδώ η 5η Φεβρουαρίου 2022.

Η Lidl και η μελέτη αναδάσωσης για τη Β. Εύβοια

Για την ίδια περιοχή τμήμα των έργων αναλαμβάνει η «Lidl Hellas & Σια Ο.Ε.». Ειδικότερα, η εταιρεία με απόφαση του ΥΠΕΝ στις 5 Νοεμβρίου ορίστηκε ανάδοχος αποκατάστασης με σκοπό την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων 2021 στις περιοχές Βαρυμπόμπης- Τατοΐου-Αφιδνών Αττικής»-Τμήμα Αφιδνών, προϋπολογισμού ύψους 250.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ. Σε εκτέλεση της  σχετικής εγκεκριμένης μελέτης, σε τμήμα συνολικής έκτασης 2.260,80 στρεμμάτων η οποία θα προσδιοριστεί λεπτομερώς στο έδαφος κατά την εγκατάσταση του εργοταξίου, θα κατασκευαστούν ξυλοφράγματα εντός των κοιτών των χειμάρρων, κορμοδέματα στις πλαγιές της επιφάνειας και κλαδοδέματα όπου απαιτηθεί. Ως καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται  κι εδώ 5η Φεβρουαρίου 2022

Παράλληλα, η ίδια εταιρεία στις 4 Οκτωβρίου εκδήλωσε την πρόθεση να αναλάβει τη χρηματοδότηση της σύνταξης της απαιτούμενης μελέτης αναδάσωσης των καμένων εκτάσεων της Βόρειας Εύβοιας.

Με απόφαση του ΥΠΕΝ στις 5 Νοεμβρίου η εταιρεία ορίστηκε ανάδοχος αναδάσωσης με σκοπό την εκπόνηση της «Μελέτης αναδάσωσης στην πυρόπληκτη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας», προϋπολογισμού ύψους 241.936 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α (300.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι εφόσον απαιτηθεί, θα συνδράμει και η Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, ενώ όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αναδοχής,  τονίζεται ότι «δεν θίγονται στο παραμικρό τα εμπράγματα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί της καμένης δασικού χαρακτήρα έκτασης, τα οποία διατηρούνται στο ακέραιο».

Ως καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών συμπεριλαμβανομένης της Τελικής Αναφοράς Αξιολόγησης προς το ΥΠΕΝ ορίζεται η 31η Μαρτίου 2024.