Την έγκριση του ΥΠΕΝ εξασφάλισε ο ΔΕΣΦΑ σχετικά με μικρής έκτασης νέα έργα τα οποία αφορούν τη διασύνδεση του Ελληνοβουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου με τον υφιστάμενο αγωγό υψηλής πίεσης Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη (Άνθεια).

Ειδικότερα εγκρίθηκε η τροποποίηση των σχετικών αποφάσεων ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία του νέου Ρυθμιστικού Σταθμού για τη διασύνδεση του αγωγού Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη με τον υπό κατασκευή αγωγό ICGB.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί στο βανοστάσιο/ξέστρο (U-3610) της ΒΙΠΕ Κομοτηνής, τροποποίηση της υφιστάμενης αναμονής, επί του αγωγού διαμέτρου 36”. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί δίκτυο αγωγού φυσικού αερίου αμφίδρομης ροής, διαμέτρου 36” και πίεσης σχεδιασμού 80barg, συνολικού εκτιμώμενου μήκους 15m με πρόβλεψη νέας αναμονής, διαμέτρου 36”, για την μελλοντική τροφοδοσία του Ελληνοιταλικού αγωγού (IGI).

Ο αγωγός αερίου διαμέτρου 36” θα μετατραπεί σε διάμετρο 28”, πίεσης σχεδιασμού 80barg, συνολικού εκτιμώμενου μήκους 20m μέχρι το τελικό σημείο σύνδεσης με τον νέο Ελληνοβουλγαρικό αγωγό στο υφιστάμενο οικόπεδο του ΔΕΣΦΑ.

Στο τμήμα αυτό του νέου αγωγού θα εγκατασταθεί κεντρικό βανοστάσιο διαμέτρου 28” με παρακαμπτήρια διάταξη διαμέτρου 4” και τοπική διάταξη εξαέρωσης, ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση εξοπλισμού ένδειξης πίεσης και μεταφοράς της στο κεντρικό σύστημα SCADA.

Επιπρόσθετα, στο χώρο του βανοστασίου θα εγκατασταθεί νέος Ρυθμιστικός Σταθμός 24’’ (U-3680), για την προστασία του αγωγού λόγω της διαφορετικής πίεσης σχεδιασμού (από 80barg σε 70barg), ώστε να είναι δυνατή η αμφίδρομη ροή φυσικού αερίου στα ανάντι και κατάντι κεντρικά δίκτυα φυσικού αερίου, με την τροποποίηση των υφιστάμενων βανοστασίων 24” (με παρακαμπτήριες διατάξεις 4”) σε βανοστάσια Έκτακτης Ακαριαίας Διακοπής.

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2022 και το έργο σύνδεσης με το ΕΣΦΑ,– μέσω του αγωγού Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-, του υπό κατασκευή νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής (των Ομίλων ΤΕΡΝΑ και Motor Oil) στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής.

Το έργο συνίσταται στην κατασκευή αγωγού 14’’ και μήκους περίπου 1,5 χλμ. ο οποίος θα συνδεθεί με τον αγωγό του κλάδου «Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη (Άνθεια)», μέσω νέου βανοστασίου και στην κατασκευή Σταθμού Μέτρησης, δυναμικότητας 107.000 Nm3/h, με διατάξεις βανοστασίων εισόδου και εξόδου και δύο μετρητικά ρεύματα σε σχεδιασμό (1+1), ένα εν λειτουργία και ένα αναμονή, καθώς και στην κατασκευή βανοστασίου για την απομόνωση του καταναλωτή.