Ενέργεια & Περιβάλλον

ΥΠΕΝ: Τρεις στην «κούρσα» για την τεχνική υποστήριξη του ΣΔΜ των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης

  • newsroom


Οι Remaco, Συμβουλευτική Ανάλυση και Deloitte Business Solutions καλούνται να καταθέσουν προσφορές μέχρι 21 Ιουλίου- Οι όροι του διαγωνισμού και το αντικείμενο του έργου

Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική υποστήριξη για τον προγραμματισμό ενεργοποίησης του σχεδίου δίκαιης μετάβασης των νήσων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης» προχώρησε χθες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για το συγκεκριμένο έργο το ΥΠΕΝ κάλεσε μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών που τηρεί η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τις εταιρείες “Remaco Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης (Reliable Management Consulting S.A.”), «Συμβουλευτική Ανάλυσις Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» και «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων».

Οι εταιρείες αυτές θα ανταγωνιστούν μέσω των προσφορών που θα καταθέσουν μέχρι την Τετάρτη 21 Ιουλίου, όπως ορίζεται, ενώ η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η αμοιβή του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το ποσό των 60.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, (συνολικό ποσό 74.400 ευρώ) και οικονομική προσφορά που υπερβαίνει το ποσό αυτό δε θα γίνεται αποδεκτή.

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης, έκπτωσης του αναδόχου κλπ.

Το γενικότερο πλαίσιο

Το συγκεκριμένο έργο εδράζεται στο θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης που περιλαμβάνει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050.

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης αποτελείται από τους εξής 3 πυλώνες:

  • Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), το οποίο θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και αφορά την ενεργειακή μετάβαση/απολιγνιτοποίηση.
  • Ειδικό σκέλος στο πλαίσιο του InvestEU για την κινητοποίηση επενδύσεων.
  • Δανειακή διευκόλυνση του δημοσίου τομέα από την ΕΤΕπ για την κινητοποίηση επενδύσεων.

Το ΤΔΜ επικεντρώνεται στην οικονομική διαφοροποίηση των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της ψηφιακής μετάβασης και της καινοτομίας, της αποκατάστασης των περιοχών και αναβάθμισης των τοπικών μέσων μαζικής μεταφοράς, της απόκτησης νέων δεξιοτήτων, της ένταξης των εργαζομένων και των ατόμων που αναζητούν εργασία στις περιοχές αυτές καθώς και της καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.

Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των εδαφών δίκαιης μετάβασης, που αφορούν την Ελλάδα, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027» (ΕΠ ΔΑΜ 2021-2027), θα επικεντρωθεί στη στήριξη εδαφών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας (ειδικότερα στη Μεγαλόπολη), στις Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου.

Για κάθε ένα από τα εν λόγω εδάφη, προβλέπεται η κατάρτιση Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης τα οποία θα περιλαμβάνουν περιγραφή της δέσμευσης του κράτους όσον αφορά τη διαδικασία μετάβασης σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα και τον στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, θα προσδιορίζουν τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και θα παρέχουν λεπτομερή στοιχεία για τις ανάγκες οικονομικής διαφοροποίησης, απόκτησης νέων δεξιοτήτων και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα αποτελούν μέρος του ΕΠ ΔΑΜ 2021-2027 και θα εγκριθούν με την ίδια απόφαση της Επιτροπής όπως και το πρόγραμμα. Η έγκριση δε, των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης θα επιτρέψει τη στήριξη όχι μόνο από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, αλλά και από τους άλλους δύο πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή από το ειδικό καθεστώς δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του InvestEU (δεύτερος πυλώνας του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης) και τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα που υλοποιείται σε συνεργασία με την ΕΤΕπ (τρίτος πυλώνας), που θα στηρίζει τις επενδύσεις για τα οικεία εδάφη.

Το αντικείμενο των υπηρεσιών του αναδόχου

Στο αντικείμενο των υπηρεσιών του αναδόχου περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στην Συντονιστική Επιτροπή και στην Τεχνική Γραμματεία ΔΑΜ, στα ακόλουθα:

Α. Υποστήριξη στη διαβούλευση του Εδαφικού Σχεδίου για τα Νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Ο ανάδοχος υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή, Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ και ΟΣΠ, στην οργάνωση της εταιρικής σχέσης και των διαδικασιών διαβούλευσης του Εδαφικού σχεδίου για τα Νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη σύμφωνα με τους κανονισμούς ΚΚΔ και ΤΔΜ, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους για την κατάρτιση του σχετικού προγραμματικού κειμένου, με την προετοιμασία εισηγήσεων, την επεξεργασία των θέσεων και την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Στις εργασίες του αναδόχου περιλαμβάνονται επίσης η συμμετοχή και η καταγραφή / αποτίμηση συμπερασμάτων σε συνέδρια, ημερίδες και θεματικές συναντήσεις, καθώς και η αποτύπωση των σχετικών συμπερασμάτων, τα οποία θα αξιοποιηθούν στη σύνταξη του Εδαφικού σχεδίου των νήσων του Αιγαίου και της Κρήτης. Επίσης περιλαμβάνει και την υποστήριξη σε συζητήσεις με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης έως την επίσημη υποβολή του εδαφικού σχεδίου.

Β. Προσαρμογή του Εδαφικού Σχεδίου για τα Νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα όσα αναφέρονται στον Κανονισμό του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και σε σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της σχετικής διαβούλευσης με τους εταίρους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι προσαρμογές θα αφορούν την απαιτούμενη τεκμηρίωση / εξειδίκευση της παρεμβατικής λογικής του εδαφικού των νήσων (π.χ. νησιά Greco, δράσεις για σχέδια κυκλικής οικονομίας) στη βάση των απαιτήσεων των παραπάνω θεσμικών κειμένων. Επιπλέον θα συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας ΣΔΑΜ στο σχεδιασμό του μοντέλου διακυβέρνησης αναφορικά με την υλοποίηση του προγραμματισμού για το εδαφικό των νήσων.

Γ. Υποστήριξη προγραμματισμού ενεργοποίησης του εδαφικού για τα Νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την εξειδίκευση απαιτήσεων του ΕΠ ΔΑΜ 2021-2027 για τα νησιά που περιλαμβάνονται στην περίμετρο του εδαφικού σχεδίου. Οι υπηρεσίες θα αφορούν στην αρχική διαστασιολόγηση δράσεων / κατηγοριών δράσεων που περιλαμβάνονται στο εδαφικό των νήσων, τον χρονικό προγραμματισμό / αλληλουχία των παρεμβάσεων και την βασική ποσοτικοποίηση των δεικτών. Τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται σε συνοπτικούς πίνακες αναφοράς ανά κατηγορία παρεμβάσεων. Ο ανάδοχος επίσης θα υποστηρίξει και τη δημιουργία πρότυπων προσκλήσεων / προκηρύξεων για την επιτάχυνση της ενεργοποίησης του ΠΔΑΜ όσον αφορά στα έργα που προδιαγράφονται στο εδαφικό των νήσων με βάση τις σχετικές κατευθύνσεις αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 στις περιοχές που καλύπτονται από το εδαφικό σχέδιο για τα Νησιά του Αιγαίου & την Κρήτη.

Δ. Υποστήριξη στη διαπραγμάτευση του ΕΠ ΔΑΜ 2021-2027 αναφορικά με την περίμετρο του εδαφικού των νήσων.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης κατά τη διαπραγμάτευση του ΕΠ ΔΑΜ 2021-2027 και του υποκείμενου οικείου Εδαφικού Σχεδίου με τις υπηρεσίες της Ε.Ε., ο ανάδοχος, εφόσον κληθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή, την Τεχνική Γραμματεία ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου καλείται να συμμετέχει στις σχετικές διαβουλεύσεις και να επικαιροποιεί το Εδαφικό Σχέδιο αξιοποιώντας και πρόσθετα υποστηρικτικά κείμενα, ειδικές αναφορές που ενδέχεται να αποσταλούν στην Ε.Ε. το περιεχόμενο των οποίων αναφέρεται στο εδαφικό των νήσων. Ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον κληθεί από την Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ ή την Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ ή την Επιτροπή Παραλαβής, να μετέχει σε συσκέψεις, που οργανώνονται με αντικείμενο σχετικό με το έργο του και να λαμβάνει υπ’ όψη, κατά την εκτέλεση του έργου, τις παρατηρήσεις και τα σχόλια, που υποβάλλονται προφορικά, εγγράφως ή ηλεκτρονικά από τους συμμετέχοντες.