Μια ενδιαφέρουσα επείγουσα διάταξη για την προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου που κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Βουλή με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις».

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η θεσμοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για το Περπάτημα. Οι υποδομές πεζής μετακίνησης είναι ελλιπείς και μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί ένα οργανωμένο σχέδιο για την ανάπτυξή τους. Η πλειονότητα των πεζών περπατά σε ακατάλληλα σημεία και διαδρομές και το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επίσης, η πλειονότητα των πολιτών δεν επιλέγει το περπάτημα ως μέσο καθημερινής μετακίνησης και προτιμά να χρησιμοποιεί το ιδιωτικό αυτοκίνητο ή άλλα μηχανοκίνητα μέσα, γεγονός που επιβαρύνει την λειτουργία των πόλεων και των οικισμών (αυξημένοι ρύποι, θόρυβος και γενικότερη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής).

Η Εθνική Στρατηγική για το Περπάτημα αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του περπατήματος ως μέσου καθημερινής μετακίνησης των πολιτών, γεγονός που συνεπάγεται τη μείωση των ρύπων από τη μηχανοκίνητη μετακίνηση, τη βελτίωση της καθημερινότητας, της υγείας των πολιτών και της οδικής ασφάλειας, την ενίσχυση του αστικού χώρου και των σχετικών υποδομών, την εξασφάλιση προσβασιμότητας, την παροχή εξειδικευμένων εφαρμογών (όπως σχολικοί δακτύλιοι, γειτονιές κατοικίας, εμπορικές περιοχές), στην προώθηση του περιπατητικού τουρισμού και του αστικού τουρισμού, στη βελτίωση αναβάθμιση και αναζωογόνηση του αστικού χώρου και στην πολυτροπικότητα στις μετακινήσεις.

Ειδικότερα το άρθρο 69 του σχεδίου νόμου αφορά στην Εθνική Στρατηγική για το Περπάτημα!

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στο άρθρο η Εθνική Στρατηγική για το Περπάτημα (ΕΣΠ) εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποβάλλεται προς παροχή γνώμης στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και εγκρίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ΕΣΠ αποτελεί κείμενο στρατηγικού προσανατολισμού με στόχο τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών. Πριν από την έγκρισή της τίθεται υποχρεωτικά σε δημόσια διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο «gov.gr» για 30 τουλάχιστον ημέρες.

Η ΕΣΠ καλύπτει χρονική περίοδο 10 τουλάχιστον ετών και αξιολογείται τουλάχιστον ανά πενταετία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναθεωρείται, εφόσον απαιτείται, με τη διαδικασία της παρ. 1 έπειτα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, η οποία παρέχεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

Η Εθνική Στρατηγική για το Περπάτημα περιλαμβάνει τουλάχιστον την ανάλυση σκοπού και κατευθυντήριων αρχών της Στρατηγικής, την ανάλυση στόχων της Στρατηγικής, τον προσδιορισμό των θεματικών πεδίων και τομέων προτεραιότητας που χρήζουν μέτρων προσαρμογής, τους άξονες, μέτρα, χρονοδιάγραμμα, δείκτες παρακολούθησης, ορισμό επισπεύδοντος φορέα, συγκεκριμενοποίηση τυχόν άλλων συναρμόδιων φορέων, την προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους προσαρμογής, την ενσωμάτωση πολιτικών προσαρμογής σε ευρύτερες πολιτικές, τη διεθνή διάσταση της πολιτικής προσαρμογής καθώς και προτάσεις για δράσεις ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και έρευνας.

Διαβάστε ακόμη:

Είκοσι ελληνικά νησιά ζητούν αγοραστή – Ποια είναι και που βρίσκονται (pics)

Κακοκαιρία EVA: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Κλειστά τα καταστήματα την Κυριακή 6/11