Ενέργεια & Περιβάλλον

Πράσινο Ταμείο: €57 εκατ. προς τους Δήμους για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου

  • Σταύρος Γριμάνης


Τι αναφέρει η πρόσκληση συμμετοχής και ποια έργα περιλαμβάνονται- Από σήμερα η υποβολή των προτάσεων και μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου

Το ποσό των 57 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί προς τους Δήμους της χώρας από το Πράσινο Ταμείο, με βάση την πρώτη (από τις δύο) σχετικές προσκλήσεις στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του άξονα προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022.

Ειδικότερα, το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους της χώρας που έχουν πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, αρχής γενομένης από σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, που είναι καταληκτική ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr ).

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την συγκεκριμένη πρόσκληση προεκτιμάται σε 57 εκατ. ευρώ για τα έτη 2021-2022, ενώ κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο προτάσεις στο ίδιο Μέτρο. Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζεται, το σύνολο του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» όπως υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.

Ακόμη, κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο από τα Μέτρα του προγράμματος, ωστόσο μία πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερους του ενός χώρους.

Επισημαίνεται, ότι για κάθε Δήμο υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής έως δύο προτάσεων για τη χωρική του επικράτεια και στο ίδιο Μέτρο (και οι δύο προτάσεις), είτε αυτές υποβληθούν από τον ίδιο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο. Ωστόσο είναι αποδεκτή η υποβολή μιας πρότασης από το Δήμο και μιας (για τον ίδιο Δήμο) από τον Σύνδεσμο. Στην περίπτωση υποβολής πρότασης από Σύνδεσμο Δήμων το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται από τα πληθυσμιακά στοιχεία του Δήμου, στη χωρική επικράτεια του οποίου θα υλοποιηθεί το προτεινόμενο έργο.

Ποιες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν

Οι δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν καθορίζονται στο πλαίσιο των Μέτρων του προγράμματος ως εξής:

Μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις όπου περιλαμβάνονται:
-Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ή δίκτυο αυτών

– Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης.

Μέτρο 2: Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο, όπου περιλαμβάνονται:
-Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων.

-Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. ( Η δράση αυτή μπορεί να αποτελεί τμήμα άλλων δράσεων).

– Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.

-Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόµων ή και πεζοδροµίων και επιµέρους υποδοµών τους ή και δημιουργία νέων πεζοδρομίων σε μέρη που δεν υπάρχουν και θεωρούνται απαραίτητα για την ασφαλή διέλευση των πεζών, για τη δηµιουργία δικτύου κίνησης πεζών µε πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

-Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/ Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,

-Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του Δήμου, όπως σε κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών μετώπων.

– Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων.

-Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων, καθώς και ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου στα σχολεία.

Τι γίνεται με τα συμβασιοποιημένα έργα

Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη συμβασιοποιημένων έργων ή έργων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας. Προϋπόθεση είναι α) η υπογραφή της σύμβασης ή η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης να έχει γίνει εντός του έτους 2020 β) να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους και γ) να μην αποτελούν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης.

Όπως τονίζεται, σε καμία περίπτωση το Πράσινο Ταμείο δεν χρηματοδοτεί έργο ή τμήμα έργου το οποίο έχει ήδη πληρωθεί πριν την έκδοση σχετικής απόφασης για την ένταξή του σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμά του.

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και ένταξης

Η υποβολή, όπως προαναφέρθηκε, γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr ). Ο δικαιούχος θα πρέπει αρχικά να εγγραφεί ως «χρήστης», εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής, θα μπορεί να συμπληρώνει σταδιακά την πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά μέχρι την οριστική υποβολή. Η οριστική υποβολή της γίνεται άπαξ και παίρνει αυτόματα Αριθμό Πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο. Μετά την «Οριστική Υποβολή» της πρότασης, είναι δυνατή η εκτύπωση της φόρμας με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και τα στοιχεία της αίτησης μέσω της ιστοσελίδας του Πράσινου Ταμείου.

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας εισερχομένου. Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία υποβολής της πρόσκλησης (10 Δεκεμβρίου). Εφόσον πληρούν το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή αποκλεισμού (Επιλεξιμότητα- Ιδιοκτησιακό / θεσμικό καθεστώς –Ωριμότητα), τα έργα εντάσσονται, βάσει του προϋπολογισμού τους. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η έκδοση απόφασης ένταξης από το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.

Η απόφαση ένταξης του έργου εκδίδεται με βάση τον προϋπολογισμό του, λαμβάνοντας υπόψη το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» όπως διαμορφώνεται ανά Μέτρο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος και σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου. Κατά της απόφασης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ασκήσουν τις διοικητικές προσφυγές του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.