Ενέργεια & Περιβάλλον

Πράσινο Ταμείο: «Πράσινο» σε περιβαλλοντικά προγράμματα ύψους 60,28 εκατ. ευρώ

  • Σταύρος Γριμάνης


Τι προβλέπουν οι χθεσινές αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου για την κατανομή πόρων στη φετινή χρονιά-Αφορούν πέντε χρηματοδοτικά προγράμματα με συνεχιζόμενες και νέες δράσεις

Την έγκρισή του σε πέντε χρηματοδοτικά προγράμματα, συνολικού ύψους 60,28 εκατ. ευρώ, έδωσε κατά τη χθεσινή συνεδριάσή του (μέσω τηλεδιάσκεψης) το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ.

Αυτά αφορούν τόσο συνεχιζόμενες δράσεις, όσο και νέες που θα επιλεγούν και θα υλοποιηθούν εντός της φετινής χρονιάς, στο πλαίσιο της απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου για την κατανομή των προβλεπόμενων εξόδων προϋπολογισμού του έτους 2022 συνολικού ύψους 134.355.000 ευρώ σε χρηματοδοτικά προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες.

Ειδικότερα οι χθεσινές αποφάσεις του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου αφορούν:

-Την έγκριση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2022» και τη διάθεση πίστωσης ποσού 18.000.000 ευρώ για την υλοποίησή του.

Εξ αυτών κονδύλια ύψους 12.020.331,39 ευρώ θα κατευθυνθούν σε συνεχιζόμενα έργα (αφορούν 138 συνεχιζόμενες δράσεις διαφόρων φορέων), 2.979.668,61 ευρώ θα διατεθούν για δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας, καινοτόμες δράσεις, έξυπνες πόλεις, 2.000.000 ευρώ για έρευνα-εφαρμογή και 1.000.000 ευρώ για καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες.

Δυνητικοί δικαιούχοι του χρηματοδοτικού προγράμματος είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό την ιδιότητά του ως του κεντρικού φορέα της εκτελεστικής εξουσίας για την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς με σχετικές αρμοδιότητες στα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής, άλλα Υπουργεία, ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού, Δημοτικές επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ (εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο), Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν
ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ) ή Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή Σύλλογοι και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα.

Ο ειδικότερος καθορισμός του αντικειμένου καθώς και των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση δράσεων, ο προσδιορισμός των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξής τους στο Πρόγραμμα, η διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ένταξης των προτάσεων στο Πρόγραμμα, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προγράμματος θα καθορίζονται κατά περίπτωση, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.

-Την έγκριση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2022 και τη διάθεση πίστωσης ύψους 26.451.184,40 ευρώ για την υλοποίηση του.

Εξ αυτών, ποσό 15.898.117,47 ευρώ αφορά συνεχιζόμενα έργα και ποσό 10.553.066,93 ευρώ δράσεις που εντάσσονται στον άξονα «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση δράσεων για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, για την
εξισορρόπηση της επιβάρυνσης που προκαλείται από τη διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης καθώς και η χρηματοδότηση παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων με ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.

Ο ειδικότερος καθορισμός του αντικειμένου του καθώς και των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση δράσεων, ο προσδιορισμός των δικαιούχων, η κατά περίπτωση έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η διαδικασία και οι όροι υποβολής των σχετικών προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο, ο καθορισμός των ζητουμένων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποβολής των προτάσεων, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης/επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ένταξης των προτάσεων στο Πρόγραμμα, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προγράμματος θα καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

-Την έγκριση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2022» και διάθεση πίστωσης 10.000.000 ευρώ για την υλοποίηση του και την κάλυψη των δαπανών που περιλαμβάνονται σε αυτό.

– Την έγκριση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life 2022», – στο οποίο περιλαμβάνονται και συνεχιζόμενες δράσεις-, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.300.000 ευρώ για την υλοποίησή του.

-Tην έγκριση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και πρόληψη/αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης έτους 2022» και των δαπανών που περιλαμβάνονται σε αυτό με συνολική διάθεση πίστωσης 2.532.491,88 ευρώ.