Στην προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την υλοποίηση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών διεξαγωγής ηλεκτρονικών ανταγωνιστικών διαδικασιών για τις ΑΠΕ, την υποστήριξη των εφαρμογών μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξής τους και ειδικότερα, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογών καθώς και την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής δημοπρασιών, προχώρησε χθες η ΡΑΕ.

Η εκτιμώμενη αξία της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται σε 140.000 (πλέον ΦΠΑ 24%), δηλαδή συνολικού τελικού ύψους 173.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης.

Η διάρκεια της σύμβασης (συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών ορίζεται σε 36 μήνες και κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά και όσον αφορά τις προθεσμίες, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, ενώ η αποσφράγιση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Ειδικότερα όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4414/2016 η ΡΑΕ είναι ο αρμόδιος φορέας διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ, επομένως υπάρχει η ανάγκη εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης της Αρχής, αναφορικά με την διενέργεια των διαγωνισμών και δημοπρασιών με ηλεκτρονικά μέσα.

Όπως σημειώνεται, η μέχρι σήμερα εμπειρία της ΡΑΕ από τη διενέργεια των ανταγωνιστικών διαδικασιών ΑΠΕ την περίοδο 2018-2021 αλλά και το νέο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών για την περίοδο 2021- 2025, δείχνουν ότι απαιτείται μία ηλεκτρονική πλατφόρμα από πλευράς ασφάλειας και επιδόσεων, με αυξημένες δυνατότητες παραμετροποίησης (parameterization) και προσαρμοστικότητας (customization) που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές ανταγωνιστικές διαδικασίες ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες.

Το σχετικό έργο αποτελείται από τα εξής τμήματα:

-Τμήμα Α: Υλοποίηση και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών ανταγωνιστικών διαδικασιών ΑΠΕ (ανοιχτού κώδικα). Η εφαρμογή πρέπει να είναι ευέλικτη ως προς τον τύπο της ανταγωνιστικής διαδικασίας και τους πρόσθετους κανόνες που θέλει να επιβάλλει η αναθέτουσα αρχή σε κάθε ανταγωνιστική διαδικασία. Εκτός από την διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, η εφαρμογή θα πρέπει να ολοκληρώνει και ενδιάμεσα στάδια όπως η υποβολή αίτησης συμμετοχής και δικαιολογητικών εγγράφων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Τμήμα Β: Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και πιθανές τροποποιήσεις του κώδικα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη από την εκτέλεση του Τμήματος Α, κατόπιν οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης και έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής.

Τμήμα Γ: Διενέργεια εννέα ημερήσιων ηλεκτρονικών δημοπρασιών (για όλη τη διάρκεια της σύμβασης) με πλήρη υποστήριξη (ενδεικτικά: εξυπηρέτηση συμμετεχόντων, εκπαίδευση – σεμινάρια συμμετεχόντων για τη ανάλυση της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής προσφορών). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη, από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίων αναφέρεται ότι απαιτείται:

Να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων ετών (2019, 2020 και 2021) ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού 280.000 ευρώ. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων φορέας δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα, να διαθέτει μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, ίσο ή μεγαλύτερο των ανωτέρω ποσών αντιστοίχως.

-Να διαθέτουν κερδοφόρες χρήσεις για τα τελευταία τρία έτη (2019, 2020, 2021), ή κατά το διάστημα λειτουργίας τους, αν αυτό είναι μικρότερο των τριών ετών. Στην περίπτωση κοινοπραξίας τα ανωτέρω θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη αυτής.