Μελέτη για τα δεδομένα που ισχύουν στις χώρες του EastMed Gas Forum καθώς και μια σειρά άλλων παραμέτρων δρομολογεί η ΡΑΕ. Συγκεκριμένα μετά από αίτημα του Τμήματος Ρυθμιστικής Πολιτικής Μονοπωλιακών Δραστηριοτήτων της Αρχής, εγκρίθηκε η πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά την εκπόνηση μελέτης σχετικά με:

α) Την καταγραφή του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις αγορές φυσικού αερίου για τις χώρες του EastMed Gas και ανάλυση SWOT για κάθε χώρα (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Γαλλία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Ισραήλ, Παλαιστίνη),

β) Ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής πρακτικής για τον υπολογισμό του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital-WACC) για τα συστήματα μεταφοράς και τα δίκτυα διανομής και

γ) Ανάπτυξη εγχειρίδιου αξιολόγησης των προγραμμάτων ανάπτυξης των συστημάτων/δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Με βάση την απόφαση έγκρισης, ο προϋπολογισμός για την εν λόγω μελέτη είναι ύψους 30.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (7.200 ευρώ), ήτοι συνολικού ύψους 37.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης.