Ένα βήμα για περαιτέρω διαφάνεια σε σχέση με την υποβολή και την πρόοδο των αιτημάτων σύνδεσης νέων μονάδων ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα αποφάσισε η ΡΑΕ, εκδίδοντας κατευθυντήριες οδηγίες προς τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Επί της ουσίας, η δημοσιοποίηση των αιτημάτων και κυρίως των στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη των αιτήσεων για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης μονάδων ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, Αποθήκευσης, Αντλησιοταμίευσης και Υβριδικών, που αφορά η εν λόγω απόφαση «περιέχει» και το στόχο της, κατά το δυνατόν, επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει από την 1η Αυγούστου 2022, να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους στοιχεία σχετικά με αιτήματα για σύνδεση μονάδων ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, Αποθήκευσης, Αντλησιοταμίευσης και Υβριδικών στο ΕΣΜΗΕ και στο ΕΔΔΗΕ αντιστοίχως, υπό τη μορφή καταλόγων.

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να επικαιροποιούνται σε μηνιαία βάση και η σχετική διαδικασία θα αφορά όλες τις αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης οι οποίες υποβάλλονται εφεξής καθώς και σε αυτές που έχουν υποβληθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, ανεξαρτήτως ολοκλήρωσής τους ή μη.

Ακόμη, έως 1.8.2022, οι ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να δημοσιεύσουν, και να επικαιροποιούν σε μηνιαία βάση, καταλόγους με τυχόν υφιστάμενα εκκρεμή αιτήματα χρηστών των ανωτέρω κατηγοριών, με ημερομηνία υποβολής πριν την 1.1.2020.

Στην απόφαση σημειώνεται ότι οι κατάλογοι αυτοί θα πρέπει να αναρτώνται σε μορφή εύκολα επεξεργάσιμη από τυχόν ενδιαφερομένους, με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων.

Το σκεπτικό της απόφασης

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έχει γίνει αποδέκτης αναφορών και παραπόνων από ενδιαφερόμενους αναφορικά με την τηρούμενη διαδικασία για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης από τον εκάστοτε αρμόδιο Διαχειριστή.

Έτσι, η Αρχή επικαλείται την αναγκαιότητα της νέας αυτής διαδικασίας «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να παρακολουθεί και να εποπτεύει αποτελεσματικά την εύρυθμη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την πρόσβαση στα ηλεκτρικά δίκτυα υπό όρους υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και για λόγους διαφάνειας και ορθής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, τη μεγιστοποίηση του συντονισμού σε θέματα παροχής πληροφορίας αλλά και πρόσβασης στον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο επί του συνόλου του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας».

Τα στοιχεία που κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να δημοσιοποιούνται περιλαμβάνουν:

 • Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης στον Διαχειριστή
 • Αριθμό Πρωτοκόλλου ΡΑΕ
 • Ημερομηνία κατάθεσης Αίτησης στον Διαχειριστή
 • Είδος (Fast Track, ΣΔΑΜ, ΚΟΙΝΑ/ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ, με Βεβ. Παραγωγού)
 • Εταιρεία
 •  Ισχύ (MW)
 • Θέση (Νομός, Δήμος κ.α.)
 •  Κατηγορία (Φ/Β, Α/Π, μΥ/Η, Βιομάζα, ΣΗΘΥΑ, Αποθήκευση, Αποθήκευση με ΑΠΕ, Αντλησιοταμίευση, κλπ)
 • Ημερομηνία έναρξης εξέτασης Αίτησης
 • Τρέχουσα κατάσταση φακέλου
 • Ημερομηνία Προσφοράς Σύνδεσης
 • Ημερομηνία Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης