Την παράταση της προθεσμίας υποβολής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τον κύκλο του Ιουνίου, αποφάσισε η ΡΑΕ.

Ειδικότερα, η Αρχή αποφάσισε την παράταση του χρόνου υποβολής από την 21 η έως την 30ή Ιουνίου για αιτήσεις που αφορούν:

  • Στη χορήγηση Βεβαίωσης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων
  • Στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής άνω του 10% σε σχέση με την ισχύ της αρχικής Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής
  • Στην επέκταση των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης
  • Στην αύξηση του ποσοστού κάλυψης της φέρουσας ικανότητας του ΟΤΑ ή των ΟΤΑ, εφόσον οι ανεμογεννήτριες εγκαθίστανται σε δύο ή περισσότερους ΟΤΑ
  • Στην ανανέωση του σταθμού ΑΠΕ
  • Στη μεταφορά του τόπου (χώρου ή θέσης) εγκατάστασης του σταθμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4203/2013 (Α’ 235)

Η ΡΑΕ έκρινε απαραίτητη την παράταση του χρόνου έναρξης του συγκεκριμένου κύκλου κατά το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα, καθώς για τεχνικούς λόγους, το Ηλεκτρονικό Μητρώο δεν μπορεί να καταστεί διαθέσιμο στους χρήστες εγκαίρως για την έναρξη του προσεχούς κύκλου του Ιουνίου 2022.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 5 του Κανονισμού Βεβαιώσεων, αποφάσισε την παράταση του χρόνου έναρξης του κύκλου υποβολής αιτήσεων κατά 20 ημέρες, ώστε αντί για 1η Ιουνίου 2022 ο κύκλος να εκκινήσει στις 21 Ιουνίου.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι η ΡΑΕ, σταθμίζοντας την ωρίμανση της ετοιμότητας και των τεχνικών δυνατοτήτων των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων και την ανάγκη περαιτέρω εξέλιξης του πληροφοριακού συστήματος του Ηλεκτρονικού Μητρώου, ήδη από τις αρχές του 2022, εκκίνησε τις διαδικασίες για την ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, τη διασύνδεσή του με το Σύστημα Ελέγχου Χωρικών Στοιχείων (GIS) και την ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Στοιχείων Τεκμηρίωσης Εξαιρούμενων Σταθμών ΑΠΕ / ΣΗΘΥΑ.

Ειδικότερα, η Αρχή προέβη την 16η Φεβρουαρίου 2022 στην έκδοση διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και, κατόπιν τήρησης των εκ του νόμου προβλεπόμενων διαδικασιών, ανέθεσε στην εταιρεία «GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES» την ανάπτυξη του ανωτέρω έργου, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στους εξωτερικούς χρήστες, την επιτάχυνση και αυτοματοποίηση διαδικασιών και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υποστήριξης της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Το εν λόγω έργο, όπως σημειώνεται, έχει τεχνικά σύνθετο χαρακτήρα και η άρτια υλοποίησή του απαιτεί, αφενός τη δέσμευση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, αφετέρου τον επαρκή χρόνο δοκιμής των νέων εφαρμογών, αλλά και του ίδιου του Ηλεκτρονικού Μητρώου συνολικά, ώστε να είναι αξιόπιστη η λειτουργία του.

Ωστόσο, επειδή η διαδικασία μετάπτωσης του συνόλου των στοιχείων στο νέο πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Μητρώου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, λόγω της σταδιακής εισροής των δεδομένων, η ανάπτυξη του συστήματος τελεί ακόμα εν εξελίξει. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι έως την περάτωση της εν λόγω τεχνικής διαδικασίας δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης και χρήσης του Ηλεκτρονικού Μητρώου, δεν είναι εφικτή η υποβολή αιτήσεων κατά την έναρξη του επερχόμενου κύκλου υποβολής αιτήσεων.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη διαδικασία αποδεικνύεται ιδιαιτέρως χρονοβόρα λόγω του εξαιρετικά μεγάλου όγκου των διαθέσιμων πληροφοριών, διακινδυνεύοντας έτσι την ομαλή λειτουργία του συστήματος ενδεχομένως καθ’ όλη τη διάρκεια του επερχόμενου κύκλου υποβολής αιτήσεων.

Τούτων δοθέντων, για τη διασφάλιση επαρκούς χρονικού περιθωρίου για την επιτυχή επίλυση κάθε τυχόν δυσλειτουργίας, καθώς και για τη διευκόλυνση των επενδυτών στον προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών τους για την υποβολή αιτήσεων στον επερχόμενο κύκλο, η ΡΑΕ έκρινε απαραίτητη την παράταση του χρόνου έναρξης του κύκλου υποβολής.