Ενέργεια

ΡΑΕ: Το νέο «κοστολόγιο» για το «πράσινο» project στον Άη Στράτη

  • newsroom


Η Αρχή επανακαθόρισε τα ποσά και τις παραμέτρους για το πιλοτικό έργο-«σταθμό» που ανέλαβε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Σε μια σημαντική γνωμοδότηση προχώρησε η ΡΑΕ όσον αφορά το κόστος λειτουργίας και τις τιμές αποζημίωσης για το πιλοτικό έργο-«σταθμό», της μετατροπής του Αη Στράτη σε «πράσινο» και ενεργειακά αυτόνομο νησί.

Πρόκειται, όπως είναι γνωστό, για ένα έργο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η σημασία του οποίου είναι μεγάλη, καθώς ανοίγει το δρόμο για αρκετές ακόμη περιπτώσεις μη διασυνδεδεμένων νησιών. Έτσι, η γνωμοδότηση της ΡΑΕ έρχεται να απαντήσει σε καίρια ζητήματα, με τα συμπεράσματά της να θεωρούνται χρήσιμα και για το μέλλον. Ιδιαίτερα τώρα που η «πράσινη επανάσταση» στη νησιωτική χώρα, -με την Τήλο, την Αστυπάλαια κ.α.-, δείχνει να έχει εισέλθει σε πορεία δυναμικής εξέλιξης.

«Εγγύηση» σε πολλά επίπεδα για την επιτυχία του project στον Αη Στράτη αποτελεί το γεγονός ότι ανέλαβε, -μετά από διαγωνισμό-, να το υλοποιήσει και να το διαχειριστεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που ως ο κορυφαίος ελληνικός όμιλος ΑΠΕ, θα παράσχει στο ιστορικά φορτισμένο νησί την απαραίτητη υποστήριξη και τεχνογνωσία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις εργασίες κατασκευής και τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για 12 χρόνια ανέρχεται σε 7,71 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια κατασκευής θα είναι 25 μήνες.

Το καινοτόμο project αφορά στη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία:

ενός υβριδικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ που θα αποτελείται από μία ανεμογεννήτρια, έναν φωτοβολταϊκό σταθμό, συσσωρευτές αποθήκευσης και Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης και Ελέγχου.

ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεθέρμανσης για τον οικισμό του Αη Στράτη, συμπεριλαμβανομένων των κτηριακών εγκαταστάσεων. Το σύστημα τηλεθέρμανσης θα περιλαμβάνει κεντρικές μονάδες παραγωγής και αποθήκευσης θερμότητας (δεξαμενές θερμού νερού), καθώς και το δίκτυο διανομής της θερμικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Η θερμική ενέργεια που θα παράγεται, θα καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης και θερμού νερού στα κτήρια ολόκληρου του οικισμού του Αγ. Ευστράτιου.

Τα δύο υποσυστήματα θα συνεργάζονται και θα λειτουργούν ως ένα. Στόχος είναι η διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα του νησιού σε ποσοστό μεγαλύτερο από 85% και παράλληλα η μεγιστοποίηση της κάλυψης των αναγκών των κατοίκων σε θέρμανση και σε θερμό νερό χρήσης, από ΑΠΕ.

Πρόκειται για ένα έργο-πιλότο με στόχο να καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα από τα έσοδα της πώλησης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που σήμερα καλύπτονται από τοπικό ντιζελοκίνητο σταθμό της ΔΕΗ, σόμπες και καυσόξυλα…

Πού καταλήγει η γνωμοδότηση της ΡΑΕ

Η ΡΑΕ είχε εκπονήσει σχετική γνωμοδότηση τον περασμένο Δεκέμβριο, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητος ο επανακαθορισμός του σταθµισµένου κόστους ενέργειας του ηλεκτρικού και θερµικού υποσυστήµατος, με βάση τα νεότερα δεδομένα.

Έτσι, η Αρχή καταλήγει:

Ως προς το τίµηµα αποζηµίωσης του ΥΒΣ, ανεξαρτήτως µονάδας προέλευσης (µονάδες ΑΠΕ και σύστηµα αποθήκευσης), λαµβάνοντας υπόψη τις σχετιζόµενες µε το ηλεκτρικό µέρος λειτουργικές δαπάνες, καθώς και προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους, το τίµηµα αποζηµίωσης της ηλεκτρικής ενέργειας που θα εγχέεται στο δίκτυο διαµορφώνεται στα 130 €/MWh (από 165 €/MWh που προέβλεπε η αρχική γνωμοδότηση). Το τίµηµα αυτό είναι κατά 78% χαµηλότερο από το Πλήρες Κόστος Παραγωγής του τοπικού συµβατικού σταθµού, και κατά 47% χαµηλότερο από το αντίστοιχο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής.

Ως προς το τίµηµα αποζηµίωσης του συστήµατος της Τηλεθέρμανσης, το τίµηµα αποζηµίωσης της θερµικής ενέργειας που θα εγχέεται από το σύστηµα Τ/Θ στους καταναλωτές διαµορφώνεται στα 51 €/MWh (από 60 €/MWh). Το τίµηµα αυτό είναι κατά ~45% χαµηλότερο από το αντίστοιχο της εναλλακτικής πηγής θερµότητας των κατοίκων του νησιού, δηλαδή της χρήσης ατοµικού λέβητα συµβατικού καυσίµου.

Στη γνωμοδότηση τονίζεται ότι «δεδοµένου του µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του έργου, τα ανωτέρω τιµήµατα αποζηµίωσης της ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας περιορίζονται στην ανάκτηση του ετήσιου κόστους λειτουργίας και συντήρησης του ΥΒΣ και του συστήµατος Τ/Θ και διασφαλίζουν τη δυνατότητα του φορέα να τηρεί αποθεµατικό ασφαλείας για την αντικατάσταση µέρους του εξοπλισµού κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, καθώς και να χρηµατοδοτεί έκτακτες δαπάνες που πιθανόν να προκύψουν».

Παράλληλα, όμως, επισημαίνεται ότι «η εκτίµηση του Σταθµισµένου Κόστους Παραγωγής στην παρούσα Γνώµη, πραγµατοποιείται απουσία δεδοµένων πραγµατικής λειτουργίας του συστήµατος και ενδεχοµένως τα ανωτέρω τιµήµατα να µην αντανακλούν το πραγµατικό λειτουργικό κόστος του έργου, το οποίο θα προκύψει επακριβώς µόνο µετά την έναρξη λειτουργίας του και µε το πέρας µιας εύλογης χρονικής περιόδου, βάσει απολογιστικών στοιχείων».

Στο πλαίσιο αυτό, τα συγκεκριμένα τιμήματα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποζηµίωση της παρεχόµενης ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας και να ισχύουν για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας. Στη συνέχεια η ΡΑΕ «αφενός για την προστασία των καταναλωτών από την έκθεση σε υψηλότερες τιµές αποζηµίωσης, αφετέρου για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του έργου» και µετά από απολογιστικό έλεγχο των συνολικών ετήσιων δαπανών και καταναλώσεων πετρελαίου στον εφεδρικό συµβατικό λέβητα, θα γνωµοδοτήσει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενδεχόµενη τροποποίηση των ανωτέρω τιµηµάτων αποζηµίωσης για την επόµενη τετραετή ρυθµιστική περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα που θα έχει προκύψει.

Απόρρητο Απόρρητο