Πλήρης,  διαφανής και μη παραπλανητική  ενημέρωση για τους καταναλωτές ενόψει των αλλαγών στην τιμολόγηση του ρεύματος ζητά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από τους προμηθευτές.

Η ΡΑΑΕΥ έχοντας διαπιστώσει ελλιπή ενημέρωση των εταιρειών κάλεσε εκ νέου τους προμηθευτές που δεν έχουν συμμορφωθεί με τους όρους του πράσινου τιμολογίου να προχωρήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου στην προσκόμιση των σχετικών στοιχείων.

Στις κατευθυντήριες οδηγίες που εστάλησαν χθες στις εταιρείες προμήθειας και εγκρίθηκαν από την ολομέλεια της Αρχής τονίζεται ότι  καταναλωτές δικαιούνται να γνωρίζουν το ύψος της Βασικής Τιμής Προμήθειας, την Πάγια Χρέωση, τις τιμές των συντελεστών του Μηχανισμού Διακύμανσης και το ύψος των παρεχόμενων εκπτώσεων που θα εφαρμοστούν από 1η Ιανουαρίου 2024. Επίσης, δικαιούνται να γνωρίζουν τον χρόνο και τους όρους, υπό τους οποίους οι Προμηθευτές θα τροποποιήσουν το ύψος των παραμέτρων και συντελεστών. Όπως τονίζεται η μη-συμπερίληψη στα έγγραφα ενημέρωσης των εφαρμοζόμενων τιμολογιακών παραμέτρων και συντελεστών προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές, αποδυναμώνει το θεμελιώδες δικαίωμα ελεύθερης επιλογής τους και υπονομεύει την αποτελεσματικότητα του Ειδικού Τιμολογίου.

 

Oι αναφορές της ΡΑΑΕΥ:

Διαφανής ενημέρωση

Η συμπληρωματική ενημέρωση των καταναλωτών οφείλει να διενεργηθεί στη βάση της σχετικής ενημέρωσης της Αρχής που έγινε κατά την 1η Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή χωρίς να εισάγονται νέες παράμετροι και μεγέθη ή να τροποποιείται το ύψος αυτών, σε σχέση με αυτά που είχαν προσδιορισθεί και γνωστοποιηθεί στην ΡΑΑΕΥ. Στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών και της ορθής εφαρμογής του Ειδικού Τιμολογίου, η Αρχή εξετάζει τη συμμόρφωσή των προμηθευτών, κινώντας τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων εφόσον διαπιστωθεί ελλιπής συμμόρφωση. Σύμφωνα με πληροφορίες στο μικροσκόπιο έχουν μπει ήδη οι πρακτικές μεγάλων καθετοποιημένων εταιρειών.

Αποφυγή παραπλανητικών συγκρίσεων

Για τη διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών, οι Προμηθευτές που προβαίνουν σε συγκρίσεις του Ειδικού Τιμολογίου με διαφορετικούς τύπους τιμολογίων οφείλουν να αναφέρουν  αναλυτικά τις παραδοχές που έχουν λάβει υπόψη για κάθε έναν τύπο τιμολογίου. Τυχόν σύγκριση που διενεργείται στη βάση των τιμών που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός μόνο μήνα του 2023 μπορεί όπως επισημαίνεται να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Η Αρχή ελέγχει την επιλογή ορθής βάσης σύγκρισης και την επαληθευσιμότητα των χρεώσεων που προκύπτπουν.

Απαγόρευση εισαγωγής πρόσθετων παραμέτρων

Οι τιμολογιακοί όροι, οι οποίοι διέπουν το «Ειδικό Τιμολόγιο», είναι λεπτομερώς αποτυπωμένοι στην Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ, η οποία παραθέτει κατά τρόπο περιοριστικό τις παραμέτρους του «Ειδικού Τιμολογίου» (Πάγια Χρέωση, Βασική Τιμή Προμήθειας, τύπος και συντελεστές του Μηχανισμού Διακύμανσης καθώς και εκπτώσεις στην Βασική Τιμή Προμήθειας).

Η ΡΑΑΕΥ επισημαίνει ότι η εξαντλητική αναφορά των τιμολογιακών όρων στην Υπουργική Απόφαση εξυπηρετεί την ευχερή συγκρισιμότητα των Ειδικών Τιμολογίων που θα προσφέρουν οι Προμηθευτές και αποτελεί και τον βασικό στόχο του νομοθέτη.

Η προσθήκη στους τιμολογιακούς όρους επιπλέον παραμέτρων πέραν των αναφερομένων στην Υπουργική Απόφαση δεν είναι επιτρεπτή.

Πώς γίνεται η εναντίωση στην μετάπτωση στο Ειδικό Τιμολόγιο

Όπως αναφέρει η ΡΑΑΕΥ κατόπιν σχετικής διευκρίνησης που δόθηκε από το ΥΠΕΝ, η άσκηση του δικαιώματος αντίθεσης δεν θεωρείται ότι έχει αναδρομική εφαρμογή και ως εκ τούτου για τις ημέρες που προηγούνται της άσκησής του, οι προμηθευτές τιμολογούν τους πελάτες τους με τις χρεώσεις του Ειδικού Τιμολογίου, στο οποίο υπολογίζεται ότι μετέπεσαν για το χρονικό διάστημα που προηγείται της εναντίωσής τους. Η τιμολόγηση σύμφωνα με το νέο τιμολόγιο που έχει επιλεγεί με την εναντίωση πραγματοποιείται για τον χρόνο που έπεται αυτής

Δυνατότητα τροποποίησης των τιμολογιακών όρων

Για λόγους καλύτερης κατανόησης των καταναλωτών παρατίθεται ο σχετικός πίνακας που απεικονίζει τη συχνότητα και τη διαδικασία τροποποίησης των τιμολογιακών όρων του ειδικού τιμολογίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σημειώνεται ότι ο Προμηθευτής δεσμεύεται στην παροχή των τιμολογιακών όρων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και η δέσμευση αυτή νοείται ως βέλτιστη πρακτική που διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών και θεμελιώνει σχέση εμπιστοσύνης.

Σχετικά με τα υπόλοιπα τιμολόγια, με σήμανση μπλε (σταθερά) και κίτρινη (κυμαινόμενα), σημειώνεται ότι οι τιμολογιακοί όροι ισχύουν καθ’ όλη της διάρκεια της σύμβασης και μπορούν να  τροποποιούνται μόνο για σπουδαίο λόγο και υπό τον όρο της τήρησης της διαδικασίας προγνωστοποίησης του καταναλωτή, ήτοι μέσω ατομικής ενημέρωσης 2 μήνες πριν την μεταβολή.

Ενημέρωση των καταναλωτών σε μηνιαία βάση για την Τελική Τιμή Προμήθειας του Ειδικού Τιμολογίου από τη ΡΑΑΕΥ

Η Ρυθμιστική Αρχή θα ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της υπό τη μορφή πίνακα, έως την πέμπτη μέρα κάθε μήνα, την Τελική Τιμή Προμήθειας του Ειδικού Τιμολογίου, βάσει των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι προμηθευτές το αργότερο έως και την 1η ημέρα έκαστου μήνα τιμολόγησης και ώρα 23:59.

Η δυνατότητα σύγκρισης με τιμολόγια των οποίων η τιμή διαμορφώνεται μετά τον μήνα κατανάλωσης (κυμαινόμενα – κίτρινα) θα ενεργοποιηθεί από τον μήνα Μάρτιο του 2023.

Συνεπώς, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν κάθε τύπο προσφερόμενου τιμολογίου λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν εξατομικευμένες περιστάσεις (μέγεθος κατανάλωσης, εκπτώσεις συνέπειας κλπ.) και να αντλούν στοιχεία για την κατάταξη των προϊόντων από το οικονομικότερο στο ακριβότερο.

 

Διαβάστε ακόμη

Το στράβωμα του ΚΜ με τον Σολτς, οι ασφαλιστικές «ξηλώθηκαν» στη Θεσσαλία, το αντίο του Τσαμάζ και ο νέος τιμονιέρης, ο Κόκκαλης και το καζίνο

Διατροφή και τεστοστερόνη – Τι ανεβάζει και τι ρίχνει την ορμόνη του σεξ και της ενέργειας

OTE: Ο… Ηράκλειτος, τα ορόσημα Τσαμάζ και η νέα σελίδα με Νεμπή

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ