Στο δεύτερο στάδιο, αυτό της υποβολής των δεσμευτικών προσφορών για τις αρχές του φθινοπώρου, περνά το πολυσυζητημένο ΣΔΙΤ που αφορά το έργο ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband (UFBB), προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ για το οποίο γνωστοποιήθηκαν και οι επιμέρους όροι κατόπιν της σχετικής απόφασης με υπογραφή του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η καταβολή της συμβολής της αναθέτουσας αρχής, μέγιστου ύψους προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του έργου μέσω πόρων: α) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ύψους 265,145 εκατ. ευρώ και β) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ύψους 34,854 εκατ. ευρώ.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στην πρώτη φάση του έργου και στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και συγκεκριμένα στους εξής οκτώ στον αριθμό: Wind Ελλάς Α.Ε., Vodafone Πάναφον ΑΕΕΤ, ΔΕΗ, Άβαξ ΑΕ, εταιρεία Εργοληπτική Τουριστική Εμπορική Βιομηχανική Οικοδομικών, Ένωση εταιρειών Μυτιληναίος Α.Ε. – ΜΕΤΚΑ EGN LTD, ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές, ΟΤΕ Α.Ε., Ένωση Εταιρειών ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε. – Grid Telecom.

Το UFBB δημιουργεί περισσότερες από 750.000 συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps και στοχεύει, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, στην επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων συνδεσιμότητας του ευρωπαϊκού σχεδίου της «Κοινωνίας των Gigabit». Κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και αναθέτουσα αρχή η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο σκοπός της σύμβασης είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών δικτύου στις Περιοχές Παρέμβασης και η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χονδρικής σε Παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΠΗΕ), με τελικό στόχο την παροχή αξιόπιστων και σύγχρονων υπηρεσιών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό των περιοχών παρέμβασης, «υιοθετώντας ένα μοντέλο που θα επιτρέψει τη βιώσιμη αξιοποίηση και λειτουργία των υποδομών σε μακροπρόθεσμη βάση, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι συγκρίσιμες με εκείνες που παρέχονται στις περισσότερο πλεονεκτικές περιοχές, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο δημιουργίας ενός νέου «ευρυζωνικού χάσματος» στο μέλλον».

Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα που θα αναπτυχθούν, θα πρέπει να ικανοποιούν τις κάτωθι βασικές σχεδιαστικές αρχές: α) Ισότιμη ανοικτή πρόσβαση (open-access networks) επιτρέποντας τη μεγιστοποίηση του ανταγωνισμού. β) Διαστασιολόγηση της υποδομής έτσι ώστε όλοι οι Δυνητικοί Συνδρομητές σε μια περιοχή να μπορούν να εξυπηρετηθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη ποιότητα υπηρεσιών. β) Αξιοποίηση κατά το μέγιστο δυνατόν των υπαρχουσών δικτυακών υποδομών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αποτελεί οικονομικά και τεχνικά προσφορότερη επιλογή από την ανάπτυξη νέων υποδομών. δ) Τεχνολογική ουδετερότητα έτσι ώστε όμως να εξασφαλίζεται ότι θα παρέχονται τα απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών.

Ως προς τις επτά Γεωγραφικές Ζώνες η πρώτη αφορά τις Περιφέρειακές Ενότητες Ζακύνθου, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ροδόπης, Δράμας, Ηλείας, Εβρου Ξάνθης, η δεύτερη αυτές της Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Πέλλας, Πιερίας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, η τρίτη αυτές των Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων, Σύρου, Ανδρου, Θήρας, Κέας- Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Τήνου, Εύβοιας. Η τέταρτη Γεωγραφική Ζώνη περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Ζϊου, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Χαλκιδικής, η Πέμπτη αυτές της Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας. Τέλος στην έκτη Ζώνη είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Γρεβενών, Αργολίδας, Λακωνίας, Ημαθίας, Αρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πειραιώς, Νήσων Αττικής και στην έβδομη αυτές των Λασιθίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Κώ, Ρόδου, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Αν. Αττικής, Δυτικής Αττικής.

Συνοπτικά με βάση το τεύχος του διαγωνισμού στη δεύτερη αυτή φάση προβλέπεται ότι:

– Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν ενιαία προσφορά για το σύνολο των επτά Γεωγραφικών Ζωνών του έργου. Κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται κατά την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς του να δηλώσει τον μέγιστο αριθμό των Γεωγραφικών Ζωνών που προτίθεται να αναλάβει (ΜΑΕΖ).

-Η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να αναθέσει τρεις κατ’ ανώτατο αριθμό Γεωγραφικές Ζώνες σε κάθε Προσφέροντα, εφόσον υποβληθεί επαρκής αριθμός Προσφορών.

-Εάν υποβληθούν λιγότερες από τρεις προσφορές, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει εξωτερικό ελεγκτή που θα ελέγξει το εύλογο του κόστους των Προσφορών των Προσωρινών Αναδόχων για κάθε Γεωγραφική Ζώνη.

Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης. Στην περίπτωση που ανατεθούν περισσότερες της μιας Γεωγραφικές Ζώνες στον ίδιο προσφέροντα, θα του δίνεται η δυνατότητα να συστήσει μία και μόνο Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για το σύνολο των ανατεθειμένων Γεωγραφικών Ζωνών. Η ΑΕΕΣ θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό της την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της τελευταίας και τις κείμενες διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2021. Μετά την ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του Φακέλου Α΄ – Δικαιολογητικά Συμμετοχής και του Φακέλου Β΄ – Τεχνική Προσφορά, την πέμπτη κατά σειρά εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

-Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα εξαρτάται από τον Μέγιστο Αριθμό Επιθυμητών Ζωνών (ΜΑΕΖ) κάθε διαγωνιζομένου ήτοι για έναν ΜΑΕΖ 800 χιλ. ευρώ, για δύο 1,6 εκατ. ευρώ και από 3- 7 ΜΑΕΖ στα 2,4 εκατ. ευρώ.

-Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης θα είναι 26 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της και περιλαμβάνει την περίοδο εργασιών και την περίοδο υπηρεσιών.

-Η χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου θα γίνει με πόρους που θα συνεισφέρει η αναθέτουσα αρχή και με ίδια ή /και δανειακά κεφάλαια του ιδιωτικού φορέα που θα εξασφαλίσει αυτός με ευθύνη του. Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπηρεσιών, η χρηματοδότηση των αναγκών του έργου βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιωτικού φορέα, ενώ θα εφαρμοστεί ένας μηχανισμός ανάκτησης (claw-back), έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η εκμετάλλευση της παραχωρούμενης υποδομής δεν θα οδηγήσει στην αποκόμιση υπερβολικών κερδών από την πλευρά του ιδιωτικού φορέα.

Οι διαγωνιζόμενοι, για την υποβολή της προσφοράς τους, υποχρεούνται με ίδια μέσα να διερευνήσουν, να εκτιμήσουν και να λάβουν υπόψη τους όλα τα ζητήματα, συνθήκες, πληροφορίες και λοιπά στοιχεία οιασδήποτε φύσεως που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου, στα οποία περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα εξής: οι περιοχές και ο χώρος κατασκευής του έργου, οι ειδικές συνθήκες (περιβαλλοντικές, κλπ.) που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή κάθε Γεωγραφικής Ζώνης και του πεδίου παρέμβασης όπου θα υλοποιηθεί το έργο, οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, υλικά, υλικοτεχνική υποδομή, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κλπ. που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, όλες οι άδειες, εγκρίσεις, πιστοποιητικά και εξουσιοδοτήσεις (εκ του νόμου ή άλλως), που απαιτούνται για την εκτέλεσή του ανεξάρτητα αν απαιτούνται προς συμμόρφωση στην κείμενη νομοθεσία ή ως αποτέλεσμα των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης, τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), είτε λοιπών φορέων, εφόσον απαιτείται να χρησιμοποιηθούν, οι οδοί προσπέλασης, η εν γένει προσβασιμότητα του χώρου στον οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο και οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες από αρμόδιους φορείς και οργανισμούς που έχουν σχέση με το έργο (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τοπικές αρχές, Υπουργείο Πολιτισμού, Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ.), κ.λπ.

Από την πλευρά του, το υπουργείο εκτιμά ότι το UFBB, μαζί με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή της υλοποίησης διαδρόμων 5G, της ανάπτυξης υποθαλάσσιων καλωδίων, των ενδοκτιριακών υποδομών και των μικροδορυφόρων, καθώς και με άλλες δράσεις μικρότερης εμβέλειας, «συνιστούν μια ομπρέλα συντονισμένων δράσεων που θα επιτρέψουν τη γρήγορη μετάβαση της χώρας στο ευρωπαϊκό σχέδιο «Κοινωνία των Gigabit» και θα επιτρέψουν την υλοποίηση ακόμα περισσότερων σύγχρονων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», όπως αναφέρεται σχετικά.

Διαβάστε ακόμα: 

Τουρισμός: Η γρήγορη ανάκαμψη από… αέρος και οι αρρυθμίες στα οδικά σύνορα 

Κινητή τηλεφωνία: Ανατροπή υπέρ των καταναλωτών – Τι αλλάζει 

JP Morgan: Χαμηλώνει τη σύσταση σε «ουδέτερη» για τα ελληνικά ομόλογα