Σε προσημειώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας της αλλά σε ενεχυρίαση 1.483.040 μετοχών της ΕΚΤΕΡ προχωρά η ΑΕΓΕΚ στο πλαίσιο των εγγυήσεων για την κάλυψη νέου ομολογιακού έως 271,5 εκατ. ευρώ για την ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική.

Αναλυτικότερα, η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, μέσω ανακοίωνωσης της στο ΧΑ, ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε:

(α) την παροχή εταιρικής εγγύησης,

(β) την χορήγηση συναίνεσης εγγραφής προσημειώσεων υποθήκης επί ακινήτων ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ, και ειδικότερα:

• επί εννέα (9) γηπέδων στο δήμο Ξηρομέρου της Περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, έως του ποσού των €3.480.000,00,

• επί επτά (7) οριζοντίων ιδιοκτησιών στο δήμο Θεσσαλονίκης έως του ποσού των €2.400.000,00,

• επί δύο (2) αγροτικών ακινήτων στο δήμο Αγρινίου, έως του ποσού των €840.000,00, και

• επί ενός (1) γηπέδου μετά των υπ’αυτού κτισμάτων στο δήμο Θηβαίων έως του ποσού των €840.000,00, και

(γ) τη σύσταση δικαιώματος εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ενεχύρου) δυνάμει του νόμου 3301/2004, επί ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων σαράντα (1.483.040) μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε., ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ,

στο πλαίσιο έκδοσης από τη συνδεδεμένη εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (Γ.Ε.ΜΗ. 3190001000/Α.Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Ανατολικής Αθήνας 41846/01ΑΤ/Β/98/394), νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού 271.500.000,00 ευρώ, το οποίο πρόκειται να καλυφθεί από τα τραπεζικά ιδρύματα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ως Ομολογιούχους Δανειστές, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων της ως άνω εταιρίας καθώς και για την νέα χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της με κεφάλαιο κίνησης.

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα θα τεθούν υπόψη της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, η οποία έχει ορισθεί για τις 28.06.2013, για τη λήψη ειδικής άδειας από αυτήν, η οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 τελευταίο εδάφιο του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.09.2011), μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης εφόσον οι εν λόγω εγγυήσεις παρέχονται υπέρ νομικών προσώπων που υπόκεινται σε ενοποίηση μεταξύ τους, όπως εν προκειμένω.