Την ακύρωση 625 ιδίων ομολογιών του από 28/02/2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, που διαπραγματεύονται στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑ, αποφάσισε στις 22/02/2024 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Aegean Airlines.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, οι ως άνω 625 ομολογίες, που αντιστοιχούν στο 0,313% του συνόλου των ομολογιών, αγοράσθηκαν κατά το διάστημα από 03/01/2024 έως και 13/02/2024, σε εκτέλεση της σχετικής από 28/09/2023 απόφασης του ΔΣ.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της στις 29/02/2024, ενημερώθηκε και ενέκρινε την εν λόγω ακύρωση διαπραγματεύσιμων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ομολογιών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι, από την 05/03/2024 παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 625 ιδίων ομολογιών της Εταιρείας, οι οποίες ακυρώνονται.

Μετά την ακύρωση, το σύνολο των διαπραγματεύσιμων ομολογιών στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 199.375 ομολογίες.