Σε ποσοστό 80,18% καλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Trust Ανδρομέδα, με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού 12.234.456,50 ευρώ, με την έκδοση 1.929.725 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., η μοναδική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ευχαριστεί θερμά τους παλαιούς και νέους μετόχους της για την εμπιστοσύνη τους, χάρη στην οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της.

Ειδικότερα, η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων που πραγματοποιήθηκε από την 22.07.2022 έως την 04.08.2022, καλύφθηκε σε ποσοστό 80,18% με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (€12.234.456,50), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι πέντε (1.929.725) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εκατό σαράντα εννέα χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (€ 12.149.049,69), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα εννέα (3.534.269) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 3,4375) εκάστης.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. κ. Βασίλειος Κλέτσας: “Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, εν μέσω μάλιστα μιας περιόδου μεγάλων προκλήσεων που χαρακτηρίζεται από πλήθος αβεβαιοτήτων για την παγκόσμια και την εγχώρια οικονομία, αποτελεί αναμφισβήτητα μια σημαντική επιτυχία. Το ενδιαφέρον των επενδυτών, θεσμικών και ιδιωτών, αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ποιότητας της διαχείρισης που αποδεδειγμένα έχει προσφέρει η Εταιρεία στους μετόχους της από την έναρξή της, αλλά παράλληλα και ψήφο εμπιστοσύνης στο θεσμό των Α.Ε.Ε.Χ. που ελπίζουμε να αναπτυχθεί μελλοντικά στη χώρα μας. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε το στρατηγικό μας πλάνο και να εκμεταλλευτούμε τις επενδυτικές ευκαιρίες που μελλοντικά θα παρουσιαστούν, προς όφελος των μετόχων μας”.

Οι νέες μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει:

Η Εταιρία «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.02.2022 σε συνδυασμό με την από 12.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και πραγματοποιήθηκε από τις 22.07.2022 έως την 04.08.2022 καλύφθηκε κατά 80,18% με την καταβολή συνολικού ποσού δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιαδων τετρακοσίων πενηντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 12.234.456,50).

Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των αντληθησομένων κεφαλαίων καθαρού ποσού € 12.132.110,45, μετά την αφαίρεση των συνολικών εξόδων της έκδοσης ύψους € 102.346,05, για επένδυση σε κινητές αξίες και λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα ή σε άλλες επενδύσεις που προβλέπονται στο Ν. 3371/2005, όπως εκάστοτε ισχύει,(όπως μετοχικοί τίτλοι, ομόλογα και εταιρικές ομολογίες και παράγωγα προϊόντα) και με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της.

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: Μην ποντάρετε στα ράλι των αγορών – Η ύφεση θα συνεχιστεί

Γιάννης Μασούτης: Οι νέες επενδύσεις στο online κανάλι της Δ. Μασούτης

Attica Bank: Στις 9/8 η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών με νέα ονομαστική αξία