Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, καλεί τους μετόχους της η Alpha Trust, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της i) διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 παράγραφος 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του α.52 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν, ii) του από 29.09.2023 σχεδίου διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 04.09.2023 ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και iii) του σχεδίου καταστατικού της επωφελούμενης νέας ανώνυμης εταιρείας και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

2. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του ν.4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο

4. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018. Σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου 2023, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 10η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, ήτοι στα γραφεία της της Εταιρείας στην Κηφισιά, οδός Τατοϊου αρ. 21, ΤΚ 145 61, ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ’ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Διαβάστε ακόμη

ΕΣΠΑ: Επιδότηση 50% και για τις νέες επιχειρήσεις… όπως παλιά

IKEA: Μείωση τιμών στα προϊόντα της καθώς ο υψηλός πληθωρισμός πιέζει τους καταναλωτές

Καλιφόρνια: Γιατί αρχίζει «πόλεμο» με την πετρελαϊκή βιομηχανία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ