Σε ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους 2023 προέβη η Alpha Trust Holdings, η οποία όπως αναφέρει παρουσίασε αύξηση σε όλα τα βασικά μεγέθη ως ακολούθως:

 Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2023 ανήλθε σε € 8,47 εκ. έναντι € 7,03 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,48%.

 Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών, φόρων και αποσβέσεων για τη χρήση 2023 ανήλθαν σε € 2,15 εκ. έναντι € 1,15 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 86,02%.

 Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη χρήση 2023 ανήλθαν σε € 1,34 εκ. έναντι € 0,51 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 161,55%.

Οι βασικοί δείκτες για τον Όμιλο διαμορφώνονται ως εξής:

• Μικτό Περιθώριο Κέρδους 64,83%

• Περιθώριο EBITDA 25,43%

• Περιθώριο Κέρδους προ φόρων 21,22 %

• Καθαρό περιθώριο Κέρδους 15,90%

• Απόδοση Ενεργητικού 12,47%

• Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 18,65%

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2023, ο Πρόεδρος της “ALPHA TRUST HOLDINGS”, κ. Φαίδων Ταμβακάκης σημείωσε: «Η χρονιά υπήρξε θετική για του πελάτες, το προσωπικό και τους μετόχους μας. Ο μετασχηματισμός της Εταιρείας με την απόσχιση του κλάδου διαχείρισης κεφαλαίων ολοκληρώθηκε με επιτυχία και προσφέρει την δυνατότητα για διεύρυνση των δραστηριοτήτων και ενίσχυση της κύριας δραστηριότητας χάρη στην ευελιξία που παρέχει το νέο σχήμα.

Παράλληλα ολοκληρώθηκε η ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού και μεγάλο τμήμα της τεχνολογικής αναβάθμισης που βάρυναν τα αποτελέσματα την τελευταία πενταετία. Η πρόταση για αυξημένο μέρισμα απηχεί την άποψη της διοίκησης για την περαιτέρω πορεία του Ομίλου.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την διανομή μερίσματος € 0,55 ανά μετοχή.

Διαβάστε ακόμη

Νίκος Τσάκος: Η ΤΕΝ ενισχύει το πράσινο αποτύπωμά της μέσω απόκτησης και ναυπήγησης οικολογικών πλοίων

Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο: Πράσινο φως για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ

ΡΑΑΕΥ: Μπαράζ νέων αδειών αποθήκευσης με νέα έργα 1.125 MW

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ