Επιχειρήσεις

Alumil: Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουλίου – Τι θα συζητηθεί

  • newsroom


Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας

Την 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς) θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση της Alumil για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020) και λήψη απόφασης περί της διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.

3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2020, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018. 5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. 2

8. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών.

9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020. 10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

11. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβών των μελών αυτής.

12. Τροποποίηση των άρθρων 2 και 20 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την αναμόρφωση εταιρικού σκοπού και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αντιστοίχως.

13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Διαβάστε ακόμη:

Politico για Πιερρακάκη: Ένας «περήφανος τεχνοκράτης»

Λιανεμπόριο: Αύξηση τζίρου 52% τον Απρίλιο

Ασπρόπυργος: Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο βυτιοφόρο – Είχε ζητηθεί εκκένωση της περιοχής