Διπλασιαμό των κερδών το 2021 παρουσίασε η Briq Properties σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 3.865.000 ευρώ, έναντι 1.654.000 ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 134%.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ (ο «Όμιλος») ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1/1 έως 31/12/2021, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 6.064 χιλ. έναντι € 3.681 χιλ. της περσινής χρήσης, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 65%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση εσόδων προερχόμενων από νέες επενδύσεις, κυρίως στον τομέα των logistics. Στα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου για τη χρήση 2021 περιλαμβάνεται μείωση € 877 χιλ. λόγω των μέτρων για τον Covid-19 έναντι αντίστοιχης μείωσης € 954 χιλ. στη χρήση 2020. Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 31.12.2021 κατανέμεται ανά κατηγορία ακινήτων ως εξής : 49% σε κτίρια logistics, 29% σε κτίρια γραφείων, 17% σε ξενοδοχεία και 5% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Κατά τη χρήση 2021, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών του:

• Την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα ακίνητα του Ομίλου περιλάμβαναν 27 ακίνητα συνολικής αξίας € 122.017 χιλ., έναντι 28 ακίνητων αξίας € 106.186 χιλ. την 31.12.2020 (αύξηση 15% σε αξία).

• Ο Όμιλος προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού € 12.328 χιλ. οι οποίες περιλάμβαναν € 7.381 χιλ. επενδύσεις στον τομέα των logistics, €3.234 χιλ. στον τομέα των γραφείων και € 1.455 χιλ. στον ξενοδοχειακό τομέα.

• Τα κέρδη του Ομίλου από αναπροσαρμογή των ακινήτων του σε εύλογη αξία ανήλθαν σε € 4.431 χιλ., έναντι € 416 χιλ. στη χρήση 2020. Από τα € 4.431 χιλ., ποσό € 2.611 χιλ. αφορά τον τομέα των logistics.

• Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 87% και ανήλθαν σε € 4.209 χιλ., έναντι € 2.249 χιλ. το 2020.

• Τα προσαρμοσμένα(1) κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 129% σε € 3.993 χιλ., έναντι € 1.742 χιλ. το 2020.

• Τα προσαρμοσμένα(1) καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 3.865 χιλ., έναντι € 1.654 χιλ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 134%.

• Το σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της εταιρείας (Ν.Α.V.) την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε € 89.259 χιλ., το οποίο αντιστοιχεί σε € 2,52 ανά μετοχή, έναντι € 2,37 ανά μετοχή της 31.12.2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,3%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε € 4.277 χιλ. έναντι € 2.067 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020. Την 31η Δεκεμβρίου 2021 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν σε € 30.153 χιλ. έναντι € 18.313 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το Net Debt του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανέρχονταν σε € 25.876 χιλ. και το Net L.T.V ( Δανειακές Υποχρεώσεις μείον μετρητά προς Επενδύσεις σε ακίνητα) σε 21,4% έναντι € 16.246 χιλ. και 15,3% αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η Εταιρεία την 31.12.2021 είχε στην κατοχή της συνολικά 343.618 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας € 722 χιλ. και αξίας κτήσης € 598 χιλ.. Οι ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα η Εταιρεία αντιστοιχούν περίπου στο 1,0% του μετοχικού της κεφαλαίου. Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη και οι βασικοί δείκτες, σε ενοποιημένη βάση, παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Σε συνέχεια της έγκρισης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει την 19η Απριλίου 2022, τη διανομή μερίσματος ύψους € 0,075 ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2021 και προηγουμένων χρήσεων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα παρουσιάσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022, στις 15:00 ώρα Ελλάδος, μέσω:

Α. Live Video Webcast, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: Webcast Link

Β. Τηλεφώνου, καλώντας στους παρακάτω αριθμούς:

• αριθμός κλήσης Ελλάδος (GR): + 30 213 009 6000 ή +30 210 94 60 800

• αριθμός κλήσης HB (UK): & International: + 44 (0) 203 059 5872

• αριθμός κλήσης USA: + 1 516 447 5632

Συνιστούμε να συνδεθείτε 5 έως 10 λεπτά πριν από την έναρξη της παρουσίασης. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Ανδρικάκη Εμμανουήλ, υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ.: (+30) 211 999 1631 ή την εταιρεία Chorus Call Hellas S.A., πάροχο Υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης στο τηλ.: (+30) 210 94 27 300.

Διαβάστε ακόμη

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Η Μαριούπολη έπεσε», λέει ο Δήμαρχος στο CNN

Οι Έλληνες εφοπλιστές θα μεταφέρουν το LNG από τις ΗΠΑ

Η λίστα με τις e-αποδείξεις που δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου