Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται να διαθέσει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2, δισ. ευρώ – λαμβάνοντας υπόψη και τη μόχλευση μέσα από το τραπεζικό σύστημα – με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Δύο επιμέρους Ταμεία από το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Στα πλαίσια του νέου Ταμείου, η χρηματοδότηση γίνεται μέσω δύο επιμέρους Ταμείων, του Ταμείου Εγγυοδοσίας και του Ταμείου Δανείων.

Ενδεικτικοί Επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

 • Χονδρικό εμπόριο
 • Λιανικό εμπόριο
 • Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
 • Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
 • Παραγωγή παγωτών
 • Παραγωγή κονσερβών
 • Παροχή Υπηρεσιών
 • Εκπαίδευση
 • Παραγωγή οίνου
 • Ζυθοποιία
 • Παραγωγή χαρτοπολτού
 • Παραγωγή έτοιμων γευμάτων
 • Παραγωγή φαρμάκων
 • Παραγωγή πλαστικών

Α) Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το Ταμείο διακρίνεται σε 2 Υποταμεία όπως παρακάτω:

 • Το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» αφορά το σύνολο των ΜμΕ*.
 • Το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις* με έως 5 χρόνια λειτουργίας.

*Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανήκουν σε συγκεκριμένους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας παρέχει εγγύηση από 70% έως 80% σε:

 • επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ)
 • δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ).

Β) Ταμείο Δανείων

Η δανειοδότηση αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων αλλά και κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού.

Συν-Χρηματοδοτικό Σχήμα ανά Δάνειο:

 • 40% του κεφαλαίου από το Ταμείο Δανείων (άτοκα)
 • 60% του κεφαλαίου από Τράπεζα (χρέωση των σχετικών επιτοκίων σύμφωνα με την πιστοδοτική της πολιτική)

Υπό προϋποθέσεις παρέχεται μερική επιδότηση επιτοκίου έως 3% από το Ταμείο Δανείων για το μέρος του δανείου που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα

Το Ταμείο Δανείων διακρίνεται σε 2 Υποπρογράμματα όπως παρακάτω:

Α) Υποπρόγραμμα 1: Επενδυτικά Δάνεια

Α.1) Αφορά Δάνεια μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 20.000€ έως 1.500.000€

Α.2) Αφορά Δάνεια μέσω ΓΑΚ (Αρ.21) από 20.000€ έως 8.000.000€

Διάρκεια δανείου από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

Β) Υποπρόγραμμα 2: Δάνεια Κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού

Β.1) Αφορά Δάνεια κεφαλαίου κίνησης μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 10.000€ έως 500.000€

Διάρκεια δανείου από 2 έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

Διαδικασία υποβολής αίτησης για δανειοδότηση

1) Υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα KYC της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (https://kyc.hdb.gr/)
2) Υποβολή αίτησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)
3) Υποβολή αίτησης και αντίστοιχων δικαιολογητικών στην Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί ο ενδιαφερόμενος και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://tinyurl.com/tepix-iii ή στο 210-6835560.

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, για την προετοιμασία υποβολής όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη δανειοδότηση.