Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 6,9 εκατ. ευρώ ενέκρινε μεταξύ άλλων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΓΕΚΑ που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης, με νόμιμη απαρτία και ποσοστό εκπροσώπησης 65,707%.

Στόχος της Εταιρίας είναι να χρησιμοποιήσει το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την ΑΜΚ, για την ενδυνάμωση του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ και τη θωράκιση της ομαλής λειτουργίας του στις δύσκολες τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρίας, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα υλοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, ενώ η τιμή διάθεσης θα ορισθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Επιπρόσθετα, με βάση τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι ενέκριναν, μεταξύ άλλων:

– την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό € 43.158.960,80, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από € 1,60 σε € 0,24 και την ισόποση διαγραφή (συμψηφισμό) σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Η μέθοδος αυτή αποτελεί εξυγιαντική πρακτική, καθώς η Εταιρία εμφανίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την οικονομική της θέση.

– την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, μετά την προσθήκη των νέων παραγράφων που αφορούν στις αυξομειώσεις του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα διαμορφωθεί στο ποσό των € 14.470.945,68 διαιρούμενο σε 60.295.607 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,24 η κάθε μία.