Παρατείνονται οι διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των όρων και τη σύναψη των οριστικών συμφωνιών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με την Cosmos Aluminium.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η ανακοίνωση:  «Σε συνέχεια της από 6 Μαΐου 2022 ανακοίνωσης , η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι, στις 6 Νοεμβρίου 2022, μεταξύ της, κατά 80%, θυγατρικής της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρία» (εφεξής «ΕΤΕΜ») και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» (εφεξής «COSMOS ALUMINIUM»), υπογράφηκε η με τίτλο «1η Πρόσθετη Πράξη στους από 6 Μαΐου 2022 Βασικούς Όρους Συνεργασίας» (εφεξής η «Πρόσθετη Πράξη») στην από 6 Μαΐου 2022 συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με αντικείμενο τους βασικούς όρους, υπό τους οποίους τα συμβαλλόμενα μέρη, ΕΤΕΜ και COSMOS ALUMINIUM, προτίθενται να προβούν σε συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την COSMOS ALUMINIUM (εφεξής η «Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας»).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας, ως αποτέλεσμα του εταιρικού μετασχηματισμού πρόκειται να προκύψει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της COSMOS ALUMINIUM, των, υφιστάμενων κατά τον χρόνο της συντέλεσης της συγχώνευσης, μετόχων της ΕΤΕΜ.

Σύμφωνα με την Πρόσθετη Πράξη τα συμβαλλόμενα μέρη συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των όρων της ανωτέρω σκοπούμενης συναλλαγής και τη σύναψη των οριστικών συμφωνιών, ενώ η ισχύς των βασικών όρων συνεργασίας της Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας θα διαρκέσει μέχρι:

i) την υπογραφή των τελικών εγγράφων από τα συμβαλλόμενα μέρη, ή
ii) την 31η Δεκεμβρίου 2022, ή
iii) τη λήψη έγγραφης ειδοποίησης από το ένα συμβαλλόμενο μέρος, ΕΤΕΜ ή COSMOS ALUMINIUM, περί της μη εξακολούθησης των ενεργειών για την σκοπούμενη συναλλαγή από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, COSMOS ALUMINIUM ή ΕΤΕΜ, οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω επέλθει πρώτο.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη»