Επιχειρήσεις

Entersoft: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους

  • newsroom


Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Entersoft γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:30, η οποία πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 22.664.836 μετοχές σε σύνολο 30.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 75,55% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν στο σύνολο τους οι υποβληθείσες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018. Επιτευχθείσα απαρτία: 75,55% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.664.836 Έγκυρα: 22.664.836 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 22.664.836 (75,55 % επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων) Κατά: 0 ( 0,00% επί του συνόλου και 0,00% επί των συμμετεχόντων ) Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)

Περαιτέρω, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους κατά 0,06 ευρώ ανά μετοχή (μικρό ποσό) ήτοι ποσό ΕΥΡΩ 1.800.000 και το υπόλοιπο ποσό ΕΥΡΩ 1.194.461 σε μεταφορά σε ειδικό λογαριασμό εις νέον.
Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ως ημέρα αποκοπής μερίσματος η 16/6/2021, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος (record date) η 17/6/2021. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α. Ταυτόχρονα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως άνω διανομής.

Επιτευχθείσα απαρτία: 75,55 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.664.836 Έγκυρα: 22.664.836 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 22.664.836(75,55% επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων) Κατά: 0 ( 0,00% επί του συνόλου και 0,00% επί των συμμετεχόντων ) Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)

2. Επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018. Επιτευχθείσα απαρτία: 75,55 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.664.836 Έγκυρα: 22.664.836 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 22.664.836 (75,55 % επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων) Κατά: 0 ( 0,00% επί του συνόλου και 0,00% επί των συμμετεχόντων ) Αποχή/Λευκά:0 (0,00%)

3. Επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις έτους 2020 και προεγκρίθηκε καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας. Επιτευχθείσα απαρτία: 75,55% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.664.836 Έγκυρα: 22.664.836 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 21.224.978(70,75% επί του συνόλου και 93,65% επί των συμμετεχόντων) Κατά: 1.439.858( 4,80% επί του συνόλου και 6,35% επί των συμμετεχόντων ) Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)

4. Επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης, για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές AE η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Στρατηγού Τόμπρα 3 (ΑΜ ΣΟΕΛ 114). Επιτευχθείσα απαρτία: 75,55% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.664.836 Έγκυρα: 22.664.836 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 22.664.836 (75,55% επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων) Κατά: 0( 0,00% επί του συνόλου και 0,00% επί των συμμετεχόντων ) Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)

5. Επί του πέμπτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3. του Ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.entersoft.gr.

Επιτευχθείσα απαρτία: 75,55% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.664.836 Έγκυρα: 22.664.836 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 22.664.836(75,55% επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων) Κατά: 0 ( 0,00% επί του συνόλου και 0,00% επί των συμμετεχόντων ) Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)

6. Επί του έκτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Επιτευχθείσα απαρτία: 75,55% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.664.836 Έγκυρα: 22.664.836 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 22.664.836 (75,55% επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων). Κατά:0( 0,00% επί του συνόλου και 0,00% επί των συμμετεχόντων ) Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)

7. Επί του έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία συνετάγη σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την από 18/9/2020 και με αριθμό 60 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» και είχε εγκριθεί και υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση με την από 11/5/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επιτευχθείσα απαρτία: 75,55% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.664.836 Έγκυρα: 22.664.836 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 22.664.836 (75,55% επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων) Κατά: 0( 0,00% επί του συνόλου και 0,00% επί των συμμετεχόντων ) Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%) 8. Επί του όγδοου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, ήτοι έως 3.06.2026 και σε κάθε περίπτωση μέχρι της ημέρας κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2025 έως 31/12/2025 (έως 10.09.2026). Το νέο Διοικητικό Συμβούλιου αποτελείται από τα εξής μέλη: 1) Παντελής Νικολόπουλος του Νικολάου, 2) Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος του Λάμπρου, 3) Αντώνιος Κοτζαμανίδης του Νικολάου, 4) Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου του Χρήστου, 5) Χαράλαμπος Αβρατόγλου του Φιλίππου, 6) Σταύρος Μένεγος του Κωνσταντίνου, 7) Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, 8) Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου, 9) Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη Από τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη η κ. Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου, η κ. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου και ο κ. Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη. Τα ως άνω μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν.3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Επιτευχθείσα απαρτία: 75,55% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.664.836 Έγκυρα: 22.664.836 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 21.224.978 (70,75% επί του συνόλου και93,65% επί των συμμετεχόντων) Κατά: 1.439.858 (4,80% επί του συνόλου και 6,35% επί των συμμετεχόντων ) Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)

9. Επί του ένατου θέματος ημερήσιας διάταξης, αποφασίσθηκε η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίσθηκε ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή με τρία μέλη, και ειδικότερα αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν (1) ανεξάρτητο τρίτο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, ήτοι έως τις 3.06.2024. Τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία εκλέχθηκαν είναι: 1) Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 2) Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 3) Παναγιώτα Κώστα του Αναστασίου, ανεξάρτητη τρίτη- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του N. 4706/2020. Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα από την κ. Παναγιώτα Κώστα. Επιτευχθείσα απαρτία: 75,55% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.664.836 Έγκυρα: 22.664.836 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 22.664.836 (75,55% επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων) Κατά: 0( 0,00% επί του συνόλου και 0,00% επί των συμμετεχόντων ) Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%) 10. Επί του δέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020. Επιτευχθείσα απαρτία: 75,55% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.664.836 Έγκυρα: 22.664.836 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 22.664.836 (75,55% επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων) Κατά: 0 ( 0,00% επί του συνόλου και 0,00% επί των συμμετεχόντων ) Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%) 11.Επί του ενδέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για λοιπά τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις που ετέθησαν από τους μετόχους.

Διαβάστε ακόμα:

Αφιέρωμα του BBC στη Μήλο: Τα ελληνικά νησιά γίνονται Covid-free (Vid)

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επίδομα παιδιού και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Katerra: Πτώχευσε με δισεκατομμύρια χρέη – Το χαμένο «στοίχημα» της SoftBank