Στην Unity, θυγατρική της Verdalite Limited το 37,26% των μετοχών της Entersoft, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Την 26.3.2024 η ελληνική ανώνυμη εταιρεία «UNITY HOLDING COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 176188801000 (“UHC”), κατέστη για πρώτη φορά μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό περίπου 37,26% επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι 11.177.078 μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Η UHC είναι 100% θυγατρική της εταιρείας «Verdalite Limited» που εδρεύει στην Κύπρο («Verdalite»).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 26.3.2024 γνωστοποίηση μεταβολής σημαντικών συμμετοχών που κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία την 27.3.2024 από την εταιρεία «Rackham Trust Company S.A.», μέχρι την 5.3.2024 η Verdalite ανήκε κατά 100% στην εταιρεία Olympia Group που εδρεύει στην Κύπρο («Olympia»), η πλειοψηφία δε των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Olympia ανήκε στο «Folloe Trust», το νόμιμο τίτλο επί της περιουσίας του οποίου έχει η εταιρεία «Rackham Trust Company S.A.» με έδρα στην Ελβετία, η οποία, κατά δήλωση του μετόχου, δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007.

Στις 4.3.2024, η Olympia και η «Rucio Investments S.a.r.l». που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Rucio») είχαν συμφωνήσει προφορικά να συνεργαστούν με σκοπό να επιδιώξουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας, αρχικά μέσω της εταιρείας Verdalite.

Από την 6.3.2024 η Olympia και η Rucio ελέγχουν από κοινού την Verdalite και η καθεμία κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Στις 19.3.2024 συστήθηκε η ελληνική ανώνυμη εταιρεία UHC, 100% θυγατρική της Verdalite, με σκοπό και την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς στους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο 3461/2006.

Στις 26.3.2024 η Verdalite μεταβίβασε στην UHC το σύνολο των 11.177.078 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών που η Verdalite κατείχε στην Εταιρεία και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 37,26% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η εν λόγω μεταβίβαση έλαβε χώρα με εισφορά σε είδος στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της UHC και πραγματοποιήθηκε διά εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που εκτελέστηκε κατά την ως άνω ημερομηνία.

Σύμφωνα με τις από 27.3.2024 γνωστοποιήσεις μεταβολής σημαντικών συμμετοχών που κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία την 28.3.2024 από το Ίδρυμα «Stichting Don Quixote» που εδρεύει στην Ολλανδία (“SDQ”) και από τον κ. L.R.J. Ridder Van Rappard, το SDQ που ελέγχεται από τον κ. L.R.J. Ridder Van Rappard («o Eλέγχων»), ελέγχει απευθείας την εταιρεία «Steflot S.a.r.l.», που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Steflot»). Η Steflot ελέγχει απευθείας την εταιρεία «Imker Holding S.a.r.l.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Imker»). Η Imker ελέγχει απευθείας την εταιρεία «Rucio Investments S.a.r.l.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Rucio»).

Επομένως στις 26.3.2024, η ελληνική ανώνυμη εταιρεία «UNITY HOLDING COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέχει άμεσα και έκαστη εκ των Verdalite, Olympia, Rackham Trust Company S.A., Ελέγχοντος, SDQ, Steflot, Imker και Rucio κατέχουν έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία περίπου 37,26%, ήτοι 11.177.078 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 12 Μαρτίου 2024 έχει ενεργοποιηθεί η υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου 3461/2006.

Διαβάστε ακόμη

Crédit Agricole: Οι τρεις δυνάμεις της Ελλάδας που οδηγούν σε ανάπτυξη πάνω από την Ευρωζώνη

Χρονιά ρεκόρ το 2023 για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ – Προτείνει μέρισμα €0,85 ανά μετοχή

ΤτΕ: Μείωση στις καταθέσεις τον Φεβρουάριο και αύξηση στα δάνεια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ