Επιχειρήσεις

Επιδότηση έως 70% για την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (πίνακας)

 • Φωτεινή Μακραδήμα*


Ξεκινάει στις 22/6 το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση της παραγωγής και διάθεσης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από ΜΜΕ - Επιδοτούνται προϋπολογισμοί έως € 2.000.000, με ποσοστό επιδότησης έως 70%

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, τα επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισμικού δικαιούνται επιδότηση έως 70% του προϋπολογισμού της επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής και διάθεσης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Υποβολές αιτήσεων από 22/06/2022.

Προϋπολογισμός Έργων: Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από € 200.0000 έως € 2.000.000.

Ένταση ενισχύσεων ανά μέγεθος επιχείρησης

 

Μέγεθος επιχειρήσεων

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες

Ανάπτυξη προϊόντος

Εμπορική αξιοποίηση

Πολύ μικρές – Μικρές

Έως 70%

Έως 50%

Έως 50%

Μεσαίες

Έως 60%

Έως 50%

Έως 50%

Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

 • Έκδοση λογισμικού
 • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας
 • Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού
 • Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)
 • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
 • Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
 • Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)
 • Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής
 • Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε.,Ε.Ε, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση.
 • Χαρακτηρίζονται πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν έως 250 άτομα προσωπικό.
 • Δεν αφορούν επιχειρήσεις που εμπίπτουν στους ΚΑΔ που ξεκινούν από 84, 92, 94, 97, 98, 99 και στο σύνολο των υποδιαιρέσεών τους.
 • Υποβάλουν πρόταση για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία θα αξιοποιήσουν εμπορικά, στο πλαίσιο της οποίας δεσμεύονται ότι κανένα τμήμα του επενδυτικού έργου δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που θα συμπεριληφθούν στα επενδυτικά σχέδια, θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Μπορεί να απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές (B2C), όσο και σε άλλες επιχειρήσεις (B2B/B2B2C).
 • Τεκμηριώνουν την ιδιότητα του «προϊόντος», διακρίνονται δηλαδή μεταξύ άλλων από προκαθορισμένη λειτουργικότητα ενσωματωμένη στη βασική λύση πριν την όποια προσαρμογή ανά πελάτη, υψηλό βαθμό τυποποίησης, επαναληψιμότητα στον τρόπο διάθεσης/ εφαρμογής τους ανά πελάτη, διακριτή και αναγνωρίσιμη ονομασία (branding) καθώς και δυνατότητα ένταξης σε μία συγκεκριμένη αγορά (κατηγορία προϊόντων).
 • Δημιουργείται προστιθέμενη (τεχνολογική) αξία στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου. Θεωρείται επιλέξιμη η επένδυση που δημιουργεί:
 • ένα νέο προϊόν που δεν υπήρχε ή υπήρχε μόνο ως βασική ιδέα/ πρωτότυπο (proof of concept/prototype),
 • μία ριζικά ανανεωμένη έκδοση υφιστάμενου προϊόντος βασισμένη σε καινοτόμες τεχνολογίες. Η αναφορά σε «ανανεωμένη έκδοση» δεν καλύπτει τη δημιουργία νέων εκδόσεων (releases/versions) στο πλαίσιο της συνήθους εξέλιξης ενός προϊόντος, αλλά αφορά επενδύσεις ριζικού ανασχεδιασμού (π.χ: μεταφορά legacy προϊόντος σε νέα αρχιτεκτονική ή άλλο stack, cloud native, multitenant, API enabled).
 • ένα εντελώς νέο module προϊόντος με ξεχωριστή λειτουργικότητα, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί σε υφιστάμενη οικογένεια προϊόντων (ενδεικτικά: νέο ERP/ CRM module που προστίθεται σε υφιστάμενη σουίτα).
 • Είναι τεχνολογικά άρτια, νέα, καινοτόμα και αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες.

Μέγιστο ποσοστό επιδότησης ανά κατηγορία δαπανών

 • Δαπάνες προσωπικού (≥40% προϋπολογισμού)
 • Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% προϋπολογισμού)
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% προϋπολογισμού)
 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% προϋπολογισμού)

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνουν την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο και την κατάθεση του πλήρους φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

*Η κυρία Φωτεινή Μακραδήμα είναι διευθύντρια επενδυτικών προγραμμάτων της VK PREMIUM