Επιχειρήσεις

Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 100.000€ σε νεοφυείς (startup) επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο εθνικό μητρώο “Elevate Greece”

 • Μανώλης Κοντολιός*


Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση και θα γίνει με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη στήριξη νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο εθνικό μητρώο “Elevate Greece”.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιδότηση 5.000 € έως 100.000 € για κεφάλαιο κίνησης, σε ποσοστό 80% των εξόδων που είχαν για το έτος αναφοράς που θα επιλέξουν (έτη 2019 ή 2020).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση και θα γίνει με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Από 16/3/2021 έως 30/9/2021 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στη δράση ΕΣΠΑ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19» είναι οι ακόλουθες:

 • Να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, www.elevategreece.gr
 • Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή να απασχολούν έως 249 εργαζομένους
 • Να λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια
 • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έως την 31/12/2020.
 • Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα με τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης.
 • Να υπάρχει συμβατότητα με τη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα.
 • Ο τομέας καινοτομίας της να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.
 • Το άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 ή 2020 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 6.250€.

Το ακριβές ποσό επιδότησης θα υπολογιστεί από το άθροισμα των ποσών:

  • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης.
  • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης.
  • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές‐Βιολογικές δραστηριότητες).
  • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 και θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

H VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μπορεί άμεσα να καθοδηγήσει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση κατά τη σύνταξη και υποβολή της σχετικής αίτησης για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Elevate Greece”.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

*Ο Μανώλης Κοντολιός είναι Digital Marketing Manager της vkpremium.com

Απόρρητο Απόρρητο