Πωλήσεις 41,6 εκατ. ευρώ, έναντι 30,7 εκατ. ευρώ παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του έτους η Epsilon Net σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας. Mε την νέα λογιστική αποτύπωση τα κέρδη προ φόρων του πρώτου εξαμήνου του 2023 διαμορφώνονται σε 11,15 εκατ. ευρώ από 4,6 εκατ. ευρώ. Αν δεν είχε γίνει η σχετική προσαρμογή, τα κέρδη προ φόρων το πρώτο τρίμηνο θα ήταν 12,47 εκατ. ευρώ και τα αντίστοιχα του 2022 συνολικά 8,59 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του στο ΧΑ, τα οικονομικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνουν και στην τρέχουσα περίοδο τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου για:

  • επικέντρωση στο στόχο των υψηλών ποσοστών οργανικής ανάπτυξης και την περαιτέρω αξιοποίηση του υφιστάμενου πελατολογίου
  • συνεχή εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων, εξειδικευμένων για κάθε τομέα της οικονομικής δραστηριότητας με στόχο την παροχή «all in one solution»
  • υλοποίηση ενός δυναμικού σχεδίου στοχευμένων εξαγορών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της πελατειακής βάσης & τη διείσδυση σε κάθετες αγορές

Για την λογιστική αναπροσαρμογή η εταιρεία στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι:

I. η εκτίμηση της επίπτωσης στα αντίστοιχα μεγέθη του Ομίλου για το Β’ Εξάμηνο του 2023 θα είναι €588χιλ. (συνολικά για το 2023 θα ανέλθει σε €1.910χιλ.) & για το Α’ Εξάμηνο του 2024 θα είναι €387χιλ..

II. για τις επόμενες διαχειριστικές χρήσεις μετά το 2024, δεν υπάρχει περαιτέρω επίπτωση από το συγκεκριμένο χειρισμό που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option του IFRS2.

III. Η απεικόνιση της αποτίμησης με την μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option του IFRS 2:

• δεν μεταβάλλει τα Tαμειακά διαθέσιμα και Iσοδύναμα της Εταιρίας & του Ομίλου

• δεν επηρεάζει τις Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ( operating cash flow),

• δεν απομειώνει κανένα περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας

• δεν αυξάνει στο παραμικρό τις υποχρεώσεις της

• δεν μειώνει καθόλου τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου

• δεν αλλάζει την λειτουργική εικόνα και την πορεία της εταιρίας

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου μετά την εφαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης με βάση τη μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option του IFRS 2 έχουν ως εξής:

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία σημειώνει ότι το EBITDA margin που διαμορφώνεται στο 30,86% (Adjusted EBITDA margin σε 34,04%) καθώς και το σημαντικό ποσοστό αύξησης στα σύνολο των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, προήλθαν τόσο από τον ισχυρό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (+ 77%) όσο και από τη συμβολή των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος και απεικονίζουν τη δυναμική του καθώς και τις έντονα αναπτυξιακές προοπτικές των επομένων ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές εξαγορές που ολοκληρώθηκαν κατά την διάρκεια του Α’ Εξαμήνου συνολικής αξίας περίπου 4 εκατ. ευρώ (NETERA Ο.Ε, DIGINET Ε.Π.Ε, ΟΡΟΣΗΜΟ Α.Ε) η ρευστότητα της εταιρίας διατηρείται σε υψηλό επίπεδο (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 32,2 εκατ. ευρώ, αρνητικός καθαρός δανεισμός 14,3 εκατ. ευρώ). Επιπλέον επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω Ταμειακά Διαθέσιμα δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό 2,7 εκατ. ευρώ που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης.

Τα υψηλά χρηματικά διαθέσιμα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εκτέλεση των επόμενων στρατηγικών κινήσεων επέκτασης ενώ το συγκεκριμένο εξάμηνο οι καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 ενισχύθηκαν περαιτέρω τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και ανήλθαν σε 68,8 εκατ. ευρώ.

Ο Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τα ισχυρά αποτελέσματα του Ά Εξαμήνου, όπου πετύχαμε ισχυρή αύξηση τόσο των πωλήσεων μας όσο και του περιθωρίου (margin) EBITDA.

Μετά και τη στρατηγική συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, το 2023 αποτελεί καθοριστική χρονιά θεμελίωσης του νέου κύκλου εξέλιξης και των επόμενων στρατηγικών βημάτων του Ομίλου. Με ένα σημαντικό πλάνο επενδύσεων σε εξέλιξη και μετά από μια αλματώδη πορεία ανάπτυξης την τελευταία τριετία, με πάνω από 20 εξαγορές, αξίας πάνω από 35 εκ. Ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά μέσα από την κερδοφορία μας, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε το επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του Ομίλου μας, οι οποίες θα αναβαθμίσουν συνολικά την αποτελεσματικότητά μας και θα μας βοηθήσουν να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου με τελικό στόχο το 2025, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου να διπλασιαστούν έναντι των πωλήσεων του 2022 & να ανέλθουν στα 150 εκατ. Ευρώ, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλή κερδοφορία, με το περιθώριο (margin) EBITDA να κινείται άνω του 30%.

Στρατηγικός στόχος της διοίκησης, παραμένει η συνεχής παραγωγή αξίας για τους μετόχους, τους συνεργάτες και το προσωπικό μας ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Επιχειρησιακού Λογισμικού & Λύσεων Τεχνολογίας στην Ελλάδα.»