Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία, ανακοίνωσε ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της εταιρείας που κατείχε έμμεσα η Helicon Investments Limited, στις 27 Ιανουαρίου 2021 ξεπέρασε το όριο του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Helicon στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 5,01%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 185.951.550 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η εταιρεία από την Helicon, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 5,08%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 185.951.550 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της εταιρείας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, όπως ισχύουν, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία “Helicon Investments Limited” (εφεξής “Helicon”), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχε έμμεσα η Helicon, υπερέβη στις 27.01.2021 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής “ΤΧΣ”), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Helicon στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 5,01%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 185.951.550 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας.

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου:

2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία από την Helicon, υπερέβη στις 27.01.2021 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Helicon στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 5,08%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 185.951.550 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας.

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου: