Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρία που δημοσιεύει Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των Διεθνών Προτύπων GRI, τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του και τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., καθώς και του ISO 26000.

Σήμερα προχώρησε στην δημοσίευση της διετούς Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του ομίλου και σύμφωνα με ανακοίνωση η έκθεση παρέχει πληροφορίες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, σχετικές με τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις του ομίλου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 2020 – 2021.

Ακόμα, στην έκθεση αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των ετών 2020-2021, αλλά και οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα επόμενα έτη.

Οι δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου εστιάζουν μεταξύ άλλων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις Εργασιακές Σχέσεις & Πρακτικές, στο Περιβάλλον, στην Κοινωνική Προσφορά, στη Δίκαιη Προσφορά Υπηρεσιών, στην Εταιρική Διακυβέρνηση και στα Καταναλωτικά Ζητήματα.

Πιο συγκεκριμένα:

* Αναφορικά με την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει ξεκινήσει με αίσθημα ευθύνης τη συνεργασία της με τη Διεθνή Αμνηστία, υποστηρίζει τις αρχές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για το δικαίωμα του ανθρώπου στην εργασία, ενώ παράλληλα μεριμνά για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Παιδιών, στηρίζει τα δικαιώματα ανθρώπων με αναπηρία, αλλά και συλλόγους που φροντίζουν κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

* Σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, οι πρακτικές της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη ενσωματώνουν τη διαρκή εκπαίδευση και ανέλιξη των στελεχών, τη δημιουργία άριστων συνθηκών εργασίας, καθώς και το δημόσιο διάλογο σχετικά με εργασιακά θέματα και προβληματισμούς κοινωνικού χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή πίστη θέτει ψηλά τον πήχη σε θέματα εργασιακών πρακτικών και σχέσεων και δημιουργεί συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν ισορροπία ιδιωτικής ζωής και εργασιακού καθήκοντος, εφαρμόζει δίκαιες πολιτικές μισθοδοσίας, παρέχει ομαδική ασφάλιση υγείας, υποστηρίζει ενεργά το αναφαίρετο δικαίωμα της γυναίκας στη μητρότητα και προασπίζει την ισότητα των ευκαιριών.

* Όσον αφορά το περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει αποδείξει πως παράλληλα με την ανάπτυξη των οικονομικών της μεγεθών, αναπτύσσει διαρκώς νέες ενέργειες και δράσεις προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, υλοποιώντας στο έπακρο τη δέσμευσή της για πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης άμεσα συνυφασμένες με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων, σημειώθηκαν ποικίλες εθελοντικές δράσεις για το περιβάλλον, εκστρατείες για μαζική ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα, ενέργειες μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των εταιριών του Ομίλου, επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προγράμματα ανακύκλωσης και ανταποδοτικής ανακύκλωσης, αλλά και ενέργειες μείωσης της κατανάλωσης νερού.

* Αναφορικά με την Κοινωνική Προσφορά, τη Δίκαιη Προσφορά Υπηρεσιών, την Εταιρική Διακυβέρνηση και τα Καταναλωτικά Ζητήματα, η Ευρωπαϊκή Πίστη μεταξύ άλλων, μεριμνά για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τη λειτουργία του χρηματοασφαλιστικού συστήματος, τηρεί Εσωτερικό Κώδικα Δεοντολογίας, διασφαλίζει πως η προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών της γίνονται με ακρίβεια και σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της. Παράλληλα, στηρίζει κοινωνικά τους ασφαλισμένους της μέσω του ασφαλιστικού προγράμματος “Ασφαλιστικός Γονέας”, ένα μοναδικό πρόγραμμα για την Ελληνική αγορά που καθιστά την Εταιρία πρωτοπόρα και αλληλέγγυα, προσφέροντας σημαντικά προνόμια τόσο στα μέλη του, όσο και στο κοινωνικό σύνολο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στην ενότητα Κοινωνική Υπευθυνότητα, αλλά και να κατεβάσουν την Έκθεση στον παρακάτω σύνδεσμο: bit.ly/ekthesi_viwsimis_anaptiksis