Επιχειρήσεις

Folli Follie: Νέα θέματα στη Γ.Σ. έπειτα από αίτημα του Δ. Κουτσολιούτσου

  • newsroom


Ζητά ενημέρωση σχετικά με την απώλεια των μετοχών της DUFRY AG,, την απόφαση εκκαθάρισης της FFG SOURCING και όλου του υπο-ομίλου Ασίας και τη Συμφωνία Εξυγίανσης με τους ομολογιούχους - Στις 10/9 η Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση της Folli Follie, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η πρόσκληση προς τους μετόχους επικαιροποιείται κατόπιν του από 26 Αυγούστου 2021 αιτήματος του Δημητρίου Κουτσολιούτσου, και σύμφωνα με την από 27 Αυγούστου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLIFOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη την 17 η Αυγούστου 2021, εκλήθησαν οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναφέρονταν στην από 17.8.2021 πρόσκληση.

Κατόπιν του από 26 Αυγούστου 2021 αιτήματος του μετόχου, Δημητρίου Κουτσολιούτσου, και σύμφωνα με την από 27 Αυγούστου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η πρόσκληση επικαιροποιείται ως ακολούθως:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 – 31.12.2019.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.

3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του (τρέχοντος) Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019.

4. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Συζήτηση επί της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 και παροχή συμβουλευτικής ψήφου κατ’ άρθρον 112 §3 Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019.

7. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας (κατ’ άρθρον 44 §1 εδ. θ’ του Ν. 4449/2017).

Το ακόλουθο θέμα προσετέθη κατόπιν αιτήματος του μετόχου, Δημητρίου Κουτσολιούτσου:

8. Ενημέρωση σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: α) Απώλεια των Μετοχών της DUFRY AG, β) Απόφαση εκκαθάρισης της FFGSOURCING και όλου του υπο-ομίλου Ασίας και γ) Συμφωνία Εξυγίανσης με Ομολογιούχους.

9. Διάφορες ανακοινώσεις και ενημερώσεις.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν αναβολής της από 10.9.2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά την οποία η Μέτοχοι της Εταιρείας αποφάσισαν την αναβολή της συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης – σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας – απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10.9.2021, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30.9.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Διαβάστε ακόμη

Έρχεται λύση για τα καταπατημένα – Οριστική τακτοποίηση των διαφορών με το κράτος

Τράπεζες: Πιάνουν νωρίτερα τον μονοψήφιο δείκτη ΜΕΔ, καλά νέα από τα moratoria

Κούβα: Αναγνωρίζει τα κρυπτονομίσματα για πληρωμές σε εθνικό επίπεδο