Επιχειρήσεις

Φουρλής: Από 31/1 η διαπραγμάτευση των μετοχών από το stock option

  • newsroom


Tο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 42.124.018,41 ευρώ, διαιρούμενο σε 52.004.961 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,81 ευρώ εκάστη

Η FOURLIS ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 197.647 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 160.094,07 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών (ήτοι 197.647 μετοχές x 0,81 ευρώ) και κατά ποσό 476.843,15 ευρώ υπέρ το άρτιο.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άσκηση των δικαιωμάτων του Β’ Προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock option plan) από δέκα οκτώ (18) στελέχη, σε τιμή διάθεσης μετοχής 3,2226 Ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.09.2013 και των από 25.11.2013, 24.11.2014, 23.11.2015, 20.11.2017, 19.11.2018 και 18.11.2019 σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Την 24.01.2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό 160.094,07 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 197.647 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 0,81 ευρώ και τιμή διάθεσης 3,2226 ευρώ εκάστη (Κ.Α.Κ. 2062748).

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεώς του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 42.124.018,41 ευρώ, διαιρούμενο σε 52.004.961 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,81 ευρώ εκάστη.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της 29ης Ιανουαρίου 2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 197.647 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 31η Ιανουαρίου 2020.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).