Επιχειρήσεις

Fourlis: Εγκρίθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

  • newsroom


Η αμκ θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,19€ ανά μετοχή

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,19€ ανά μετοχή ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Fourlis.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 με τηλεδιάσκεψη αποφάσισε τα κάτωθι:

ΘΕΜΑ 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,19€ ανά μετοχή. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.669.343 ή ποσοστό 100,00% Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 31.669.343 ή ποσοστό 100,00% Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 0 ή ποσοστό 0,00% Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00% Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.880.942,59 ευρώ προς κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματισθεί από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (κέρδη εις νέον) και συγκεκριμένα του ποσού των 10.400.992,20 ευρώ μειωμένου κατά το ποσό των 520.049,61 ευρώ, ήτοι ποσοστό 5%, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 64 § 1 περίπτ. α΄ ν. 4172/2013 ως ισχύει, το οποίο θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο υπέρ των μετόχων. Πλην της προαναφερθείσας παρακράτησης, η παραπάνω κεφαλαιοποίηση δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ή σε άλλη φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων του. Η κατά τα ανωτέρω, δια της κεφαλαιοποιήσεως του προαναφερθέντος αποθεματικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,81 ευρώ σε 1,00 ευρώ. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ (52.004.961,00 €) Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21 ης Δεκεμβρίου 2020 Σελίδα : 2 διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα μία (52.004.961) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμιά μετοχή, σχετικώς τροποποιηθησομένου του άρθρου 3 του Καταστατικού. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 9, 10, 11 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις των άρθρων 120 και 125 του ν. 4548/2018, σε σχέση με τη δυνατότητα διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο και της συμμετοχής των μετόχων της Εταιρείας σε αυτές.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.669.343 ή ποσοστό 100,00% Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 29.461.887 ή ποσοστό 93,03% Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 2.207.456 ή ποσοστό 6,97% Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε την τροποποίηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση των διατάξεων των άρθρων 9, 10, 11 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις των άρθρων 120 και 125 του ν. 4548/2018, σε σχέση με τη δυνατότητα διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο και της συμμετοχής των μετόχων της Εταιρείας σε αυτές.
Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως θα διαμορφωθεί μετά την έγκριση των προτεινομένων τροποποιήσεών του (Κωδικοποιημένο Καταστατικό), έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μέσω του συνδέσμου: https://www.fourlis.gr/ir/corporategoverance/articles-of-incorporation.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Διαβάστε ακόμη:

Στα 4 δισ. ευρώ κλείνουν τα τουριστικά έσοδα για το 10μηνο αλλά και… όλο το 2020

Καμπανάκι από τους ορκωτούς για τον Άκτωρα

Μακροχρόνια άνεργοι: Λήγει η προθεσμία για τα 400 ευρώ του ΟΑΕΔ