Προς αίσια κατάληξη οδεύει το εγχείρημα εισαγωγής της Interlife στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μετά την απαιτούμενη έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της ασφαλιστικής εταιρείας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, παράλληλα με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (στην Αγορά Νεοαναπτυσσόμενων Εταιριών – ΝΕΑ), όπου έχει παρουσία από το 2012.

Η εταιρεία είχε αποφασίσει από το 2018 την εισαγωγή της στο ΧΑ, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο της ίδια χρονιάς. Σημειώνεται ότι η Interlife είναι ήδη εισηγμένη στο ΧΑΚ και δεν υφίσταται προσφορά νέων μετοχών εκ μέρους της εταιρείας ούτε προσφορά υφισταμένων μετοχών εκ μέρους οποιουδήποτε μετόχου της. Η Interlife θα εισάγει το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 18.567.912 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο, οι μετοχές της εταιρείας (18.567.912 υφιστάμενες, κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ) θα διαπραγματεύονται στη Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στη μη Ρυθμιζόμενη (ΝΕΑ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπό τα σύμβολα «ΙΝΛΙΦ» και «ΙΝΛΙ» αντίστοιχα. Η εταιρία έχει αιτηθεί στο ΧΑΚ να υπάρξει παύση διαπραγμάτευσης από 21.01.2021 και επανέναρξη – ταυτόχρονα με την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών – στις 26.01.2021.

Η διαπραγμάτευση θα γίνεται σε ευρώ και παράλληλα στις δύο αγορές κατά τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες. Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται σύμφωνα με τα όρια διακύμανσης που ισχύουν στο ΧΑ και στο ΧΑΚ, ενώ κατά τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης της μετοχής στην Κύρια Αγορά του XA, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερα. Η τιμή εισαγωγής θα ισούται με την τιμή κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης ημέρας διαπραγμάτευσης στην αγορά του ΧΑΚ.

Οι στόχοι

Οι βασικοί στόχοι της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, είναι να κατέχει ισχυρή θέση στην ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, να επεκτείνει το υπάρχον δίκτυο διανομής, να επεκτείνει το εύρος των προσφερόμενων ασφαλιστικών προϊόντων και να βελτιώσει την ποιότητα της υπηρεσιών της ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, να επιτυγχάνει ικανοποιητικούς δείκτες φερεγγυότητας και να επιτυγχάνει ικανοποιητικούς δείκτες απόδοσης των κεφαλαίων της.

Το 2019, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 48,67% στα 81,2 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2018 λόγω εμφάνισης σημαντικών κερδών από πώληση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων. Τα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 180% στα 18,9 εκατ. το 2019 σε σχέση με το 2018. Η μεγάλη μεταβολή μεταξύ 2019 και 2018 οφείλεται στα κέρδη από την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Σε ότι αφορά στο α’ εξάμηνο 2020, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά 41,34% και ανήλθαν σε 24,6 εκατ. σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2019, γεγονός που οφείλεται στην έντονη αναταραχή των αγορών εξαιτίας του COVID-19. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 0,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020, έναντι κερδών 11,2 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2019.

Η μεγάλη αυτή μεταβολή οφείλεται στις ζημίες από την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων λόγω της έντονης αναταραχής και αβεβαιότητας που προκλήθηκε στην εγχώρια αλλά και στις παγκόσμιες αγορές από την πανδημία του COVID-19, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ανάδοχος είναι η Κύκλος Χρηματιστηριακή. Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται πως ο ανάδοχος λαμβάνει αμοιβές, βάσει υπογραφείσας σύμβασης με την εταιρεία,στα πλαίσια της παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών, ήτοι διαχείριση χαρτοφυλακίου και εκτέλεση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα (σημειώνεται ότι το ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων της εταιρείας είναι περίπου 9,7 εκατ.ευρώ (ή ποσοστό περίπου 6,3% των υπό διαχείριση κεφαλαίων της εταιρείας) κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου και έχει εκδώσει, με όρους αγοράς, κοινό ομολογιακό δάνειο στο οποίο η εταιρεία συμμετείχε ως ομολογιούχος με το ποσό των 0,7εκατ. Επιπλέον, ο Ανάδοχος δηλώνει ότι ενδέχεται να συνάψει και στο μέλλον συμβάσεις αναφορικά με χρηματιστηριακές και λοιπές επενδυτικές συναλλαγές με την εταιρεία κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του.

Οι βασικοί μέτοχοι

Κύριοι μέτοχοι της εταιρείας είναι ο Ιωάννης Βοτσαρίδης (22,6%), Γεωργία Βοτσαρίδη (14,24%), Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης (13,46%), Ανδρέας Χατζηπαναγής (5,92%), Παναγιώτης Βοτσαρίδης (5,08%), Ηλέκτρα Βοτσαρίδου (5,08%) και ΓΝΩΜΩΝ ΑΕ (5,31%).

Σε δήλωσή του ο Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας επεσήμανε: «Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν μια σημαντική πρόκληση και διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό για το μέλλον της INTERLIFEΑ.Α.Ε.Γ.Α. Η απόφαση εισαγωγής ήταν μια στρατηγική επιλογή, με πολλαπλούς στόχους, όπως η επιδίωξη διεθνών συνεργασιών, η ικανοποίηση της μεγάλης βάσης των μετόχων της και η δίκαιη αποτίμηση της αξίας της. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για την πορεία της εταιρείας μας, η οποία ιδρύθηκε πριν 30χρόνιαμε αρχικό Κεφάλαιο 300.000€, με την αποτίμησή της σήμερα να φθάνει τα 59,046εκατ. Ευρώ και να συμπεριλαμβάνεται στις 5 πλέον κερδοφόρες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας».

Διαβάστε ακόμη:

Step – up: Τι έρχεται μετά τα moratoria – 5 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα νέα προγράμματα στις τράπεζες

Μειωμένα ενοίκια Νοεμβρίου: Τέλος Ιανουαρίου οι επόμενες πληρωμές αποζημιώσεων

Διαλυτήρια πλοίων: Business δισ. με απούσα την Ελλάδα