Στην έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της Intertech για τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συνήλθε στις 22 Απριλίου.

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ,η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021:

– Η ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2020 ,θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

– Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.(Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020).
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2021: Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες ,αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος ,σύμφωνα με το οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, στον σκοπό της εταιρείας έγινε προσθήκη του χονδρικού εμπορίου τροχοφόρων παιχνιδιών, αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων), ποδηλάτων και άλλων δίτροχων χωρίς κινητήρα και των εξαρτημάτων τους, άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης και μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ. κ.α., έξυπνων λύσεων αποθήκευσης (smart lockers), ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α.

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κ.κ.:

Ηλίας Γεωργαντάς του Θεοδώρου,
Καλλιόπη Καρύδα του Θεμιστοκλή,
Ιωάννης Χαλδούπης του Λεωνίδα,
Δημήτριος Κατραβάς του Παναγιώτη,
Στέφανος Διαλετής του Σπυρίδωνος.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ 2 του ν.4706/2020 η Γενική Συνέλευση ως αρμόδια όρισε τους κ.κ. Δημήτριος Κατραβάς του Παναγιώτη, Στέφανος Διαλετής του Σπυρίδωνος ανεξάρτητα μέλη. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξεως της θητείας του.

Η Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο της εκλογής των νέου Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των οποίων και των ανεξάρτητων μελών αυτού όρισε εκ νέου και τα τρίτα πρόσωπα, που θα είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι των κ.κ. Μιχαήλ Ζερβογιαννάκη του Νικολάου και Γεώργιο Ροζάκη του Σταύρου, τα οποία ήταν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι και την παρούσα εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου ορίστηκε ως Ανεξάρτητη Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) τρίτα πρόσωπα – μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την αυτή ομόφωνη απόφασή της προσδιόρισε τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ως πενταετή.

Διαβάστε ακόμα:

Byte: Τριπλασιάστηκαν τα κέρδη προ φόρων το 2020

Alpha Bank: Συμμετέχει στο πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων ΜμΕ

Alba και Odyssea: Ανακοινώνουν νέες πρωτοποριακές υποτροφίες επιχειρηματικότητας