Επιχειρήσεις

Intracom Holdings: Αύξηση πωλήσεων στο εξάμηνο

  • newsroom


Επαναπροσδιορίζει τη διάρθρωση των συμμετοχών του και τη δομή των δραστηριοτήτων του, παρουσιάζοντας σταθερά επίπεδα πωλήσεων και EBITDA με αυξημένη κερδοφορία προ φόρων

Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2018, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Σε εφαρμογή του στρατηγικού του σχεδιασμού και υλοποιώντας αποφάσεις των ΤΓΣ ο Ομιλος INTRACOM HOLDINGS προχωράει σε αναδιάρθρωση στοιχείων του ενεργητικού του.
Οι Οικονομικές καταστάσεις των Ομίλων INTRAKAT και INTRASOFT INTERNATIONAL περιλαμβάνουν συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες ανέρχονται σε € 200,7 εκατ., αυξημένες κατά 1,7 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 (Πωλήσεις Η1 2017: €197,4 εκατ.)

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 13,7 εκατ. έναντι € 13,8 εκατ. το Η1 2017. Το EBITDA του Ομίλου επιβαρύνεται κατά -€ 0,7 εκατ., από το αποτέλεσμα θυγατρικής υπό εκκαθάριση. Το αναμορφωμένο EBITDA του Ομίλου για το Η1 2018 ανέρχεται σε € 14,4 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε € 1,8 εκατ. αυξημένα κατά 70% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017. (ΕΒΤ Η1 2017: € 1,1 εκατ.)

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου η INTRAKAT εστιάζει πλέον στους τομείς των κατασκευών, ΣΔΙΤ, και παραχωρήσεων, μεταβιβάζοντας τις δραστηριότητες της Ενέργειας και του Real Estate στην INTRACOM HOLDINGS. Οι προς πώληση δραστηριότητες δημοσιεύονται στις καταστάσεις του Ομίλου Intrakat ως διακοπείσες. Σε επίπεδο ενοποιημένων μεγεθών του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS τα μεγέθη εμφανίζονται συνολικά καθώς οι παραπάνω δραστηριότητες παραμένουν στον Ομιλο.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε € 86,9 εκατ. από € 78,1 εκατ. το Η1 2017.
O Ομιλος κατέγραψε αύξηση στη λειτουργική του κερδοφορία κατά 15,3%, με EBITDA € 6,8 εκατ. έναντι € 5,9 εκατ. το Η1 2017.
Την 30/6/2018 ο Ομιλος INTRAKAT διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο ύψους € 423 εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όμιλος INTRAKAT, έχει μειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους € 128 εκατ., για τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή τους.

Οπως είχε αναφερθεί και στα αποτελέσματα του 2017, το συνολικό αποτέλεσμα της INTRASOFT INTERNATIONAL καθώς και του Ομίλου, επιβαρύνεται με το αποτέλεσμα της θυγατρικής Global Net Solutions, η οποία έχει τεθεί σε εκκαθάριση. Η επίδραση της GNS στα αποτελέσματα του εξαμήνου ανέρχεται σε -€ 0,7 εκατ.

Χωρίς το αποτέλεσμα της GNS, ο όμιλος INTRASOFT INTERNATIONAL καταγράφει ενοποιημένες πωλήσεις € 80,9 εκατ. έναντι € 84,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Συγκρατεί ωστόσο τα επίπεδα της κερδοφορίας στα επίπεδα του Η1 2017, τόσο σε επίπεδο EBITDA όσο και σε προ φόρων.
To ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε € 377 εκατ., ενώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς υπέγραψε νέες συμβάσεις αξίας € 110 εκατ.

Η IDE (Intracom Defense Electronics) κατέγραψε πωλήσεις € 33,4 εκατ., μείωση κατά 8,8% σε σχέση με το Η1 2017. Η λειτουργική της κερδοφορία EBITDA ανήλθε σε € 2,7 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε € 2,3 εκατ. από € 1,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ξεπερνά τα € 82 εκατ., και οι νέες συμβάσεις που υπέγραψε ανήλθαν σε € 39 εκατ.